Elisabeth ScholanderElisabeth Scholander

Jurist

Elisabeth Scholander tog sin juristexamen vid Uppsala universitet år 2006. Under studietiden läste Elisabeth internationell rätt och förhandlingsteknik vid University of Minnesota Law School, USA, samt en magisterutbildning i journalistik vid Uppsala Universitet.

Efter examen har Elisabeth arbetat som jurist hos Allmänhetens Pressombudsman, som bolagsjurist på Sveriges Radio, som tingsnotarie vid Södertörns tingsrätt och som biträdande jurist på humanjuridisk advokatbyrå. Elisabeth kommer närmast från Barn- och elevombudet vid Statens Skolinspektion där hon arbetat med barns och elevers rättigheter och skydd mot kränkande behandling i skolan. Elisabeth började arbeta på Insulander Lindh Advokatbyrå i september 2017.

Elisabeth Scholander åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, som ombud i mål rörande vårdnad, boende och umgänge, som offentligt biträde/ställföreträdare i mål rörande LVU, LVM, LPT och LRV.

Elisabeth Scholander har genom sin arbetslivserfarenhet fått omfattande erfarenheter av att arbeta med barn, ungdomar och vuxna som befinner sig i kris – alla med olika behov av stöd och juridiskt biträde.