Alexandra Lyckman

Advokatens skyldigheter

Vad kan du förvänta dig av en advokat?

Advokatyrket är en rolig och omväxlande utmaning! Vi träffar många olika typer av människor, i olika livssituationer och med vitt skilda förutsättningar. Samtidigt ställs vi advokater inför olika juridiska, moraliska, etiska problem! Det är inte alltid helt enkelt att veta hur man bör agera i en given situation. Som hjälp har vi de vägledande regler om god advokatsed som Advokatsamfundet tillhandahåller, bestämmelser i Rättegångsbalken och erfarna kollegor som vi kan konsultera och rådgöra med.

Advokatens roll och främsta skyldigheter

En advokat skall utöva sin verksamhet med integritet och på ett sätt som främjar det goda rättssamhället. En advokat skall uppträda sakligt och korrekt samt så att förtroendet för advokatkåren upprätthålls.

En advokat får inte främja orätt. (Det bör dock observeras att advokaten inte har någon skyldighet att aktivt försöka få fram sanningen!)

En advokat skall i sin verksamhet redbart och nitiskt utföra de uppdrag som anförtrotts advokaten och iaktta god advokatsed.

En advokat är skyldig att förtiga vad han eller hon får kännedom om i sin yrkesutövning när god advokatsed kräver detta.

Först och främst kommer klienten

En advokats främsta plikt är att visa trohet och lojalitet mot klienten! Advokaten får inte låta sitt handlande påverkas av tanke på egna fördelar eller obehag eller av hänsyn till andra ovidkommande omständigheter. Advokaten får aldrig gå mot klientens uttryckliga vilja.

Vad innebär detta egentligen?

Om en klient kommer och berättar något för sin advokat i förtroende, måste klienten kunna lita på att advokaten inte för uppgifterna vidare. Ofta är det inga bekymmer. Många av de uppgifter vi får från klienter är sådana som ska tas upp i en pågående rättstvist. Det kan vara omständigheter som är till klientens fördel, som motsäger uppgifter som en motpart anfört eller som förklarar varför klienten agerat på ett visst sätt.

Men vissa uppgifter från klienten ska inte föras vidare, t ex uppgifter som saknar relevans i rättstvisten eller som inte gynnar klientens sak.

Var går då gränsen mellan att visa trohet och lojalitet mot klienten och att inte främja orätt?

Om klient erkänner ett brott för sin advokat, men inte vill erkänna inför domstol.

Om man som advokat är övertygad om att klienten inte talar sanning med följden att en oskyldig blir anklagad.

I dessa situationer kan advokaten inte företräda klienten och måste då frånträda sitt uppdrag! Detta får dock inte ske genom att advokaten avslöjar vad klienten anförtrott oss. Istället får vi ange andra skäl. Så istället för att säga att vi inte längre kan företräda klienten då klienten är skyldig, men inte vill stå för detta, eller att vi misstänker att klienten ljuger, får vi kanske ange att klienten och man själv inte är överens om hur man ska driva rättssaken, eller att det nödvändiga förtroendet mellan klienten och advokaten saknas.

Förhållandet till motparten

En bra och professionell advokat utmärker sig ofta genom sitt sätt att hantera förhållandet till motparten och motpartsombudet. Det kan t ex gälla att inte svartmåla motparten i onödan, att undvika personangrepp och att inte ta upp omständigheter som saknar relevans för den rättsliga prövningen som domstolen ska göra. Sådana ageranden medför dessutom ofta att rättstvisten fördjupas, vilket sällan ligger i klientens intresse. Istället handlar det om att hålla rättstvisten på en anständig nivå, vilket är särskilt viktigt när man arbetar med familjerätt och barnmål.

Dock går alltid klientens intressen före motpartens.

Förhållandet till domstolar och myndigheter

En advokat skall verka för att domstolens förelägganden följs och att förfrågningar från domstolen besvaras utan dröjsmål. Tidigare krav på att advokaten skyndsamt ska svara domstolen har dock tagits bort, eftersom “skyndsamhet” ibland kan anses strida mot klientintresset.

Även här visas på så sätt att klientens intressen alltid går främst!

Eftersom rättens föreläggande riktas mot parten, ligger det inte alltid i advokatens hand att se till att ett föreläggande eller en förfrågan följs eller besvaras utan dröjsmål. Advokaten skall dock verka för att så sker genom att göra vad som kan anses åligga honom eller henne för att efterkomma rättens föreläggande.

Advokaten är skyldig att vara väl förberedd vid domstolsförhandlingar, att inte medvetet vänta med att åberopa vittnen eller annan bevisning för att vinna överraskningsfördelar (om det inte kan anses befogat), att inte i onödan försena rättsprocessen, t ex genom att ange långvariga förhinder att närvara vid förhandling i förhalningssyfte, etc.

Även om advokaten har att i huvudsak ta tillvara klientens intressen under rättegången, finns också en skyldighet att beakta det allmännas intresse av en snabb, effektiv och kvalitativ insats från advokatens sida.

Slutsats

Slutsatsen är att klientens intressen i princip alltid kommer först; före motpartens, före domstolens och före advokatens egna intressen!

Alexandra Lyckman
Advokat