Mia Edwall Insulander

Vem av föräldrarna ska få barnbidraget?

Mödrarnas vetorätt över barnbidraget är på väg att försvinna. Regeringen ska presentera ett lagförslag om delning av barnbidraget före sommaren.

Se http://rod.se/slut-p%C3%A5-m%C3%B6drars-ensamr%C3%A4tt-till-barnbidrag – där man kan läsa mer.

Man kan verkligen ställa sig frågan om det är rättvist som det ser ut idag att barnbidraget betalas till mamman om föräldrarna inte är överens om att dela det. Problemet är dock större och omfattar inte enbart barnbidraget utan även frågor om underhåll. Som lagstiftningen ser ut idag går det inte att få underhållsbidrag om barnet bor växelvis. Om barnbidraget skall betalas ut hälften var till föräldrarna men det fortfarande inte går att få underhåll vid växelvis boende kommer det att drabba den ekonomiskt svagare föräldern mycket hårt.

Vi har länge förespråkat en översyn och ändring av underhållsbidragsreglerna till barn. I takt med att växelvis boende blir vanligare måste det också finnas möjligheter för den ekonomiskt svagare föräldern att få hjälp, genom underhåll, att betala för barnets kostnader. Idag finns många föräldrar som betalar i stort sett alla barnets kostnader som t.ex. kläder och fritidsaktiviteter utan att få hjälp från den andre föräldern.

Om man inte kan få ekonomisk hjälp genom underhåll vid växelvis boende kan det ibland också vara ett argument för att motsätta sig växelvis boende, vilket är högst olyckligt.

Ett fall har nyligen fått prövningstillstånd i Högsta domstolen angående en eventuell möjlighet att få underhåll trots växelvis boende. Högsta domstolen har då att pröva om underhåll kan erläggas vid växelvis boende p.g.a. att en förälder försummar sin underhållsskyldighet (FB 7:6). Paragrafen är dock inte tänkt att användas så att en förälder vid “vanliga” fall av växelvis boende ska betala underhåll.

Ska domstolen verkligen behöva lösa ett problem (om det ens går?) som lagstiftaren borde ha löst för länge sedan? Och hur kommer det sig att man nu isolerar en enda fråga, barnbidraget, utan att närmare fundera på helheten? Det kommer att orsaka stora problem för den ekonomiskt svagare föräldern.

Lotta Insulander Lindh
Mia Edwall Insulander