Joakim Lyckman

Kan man minska sina barns rätt till arv genom kapitalförsäkring?

Tänk om det vore så att alla familjer hela tiden lever i harmoni och inga konflikter uppstår. Att när ens föräldrar gått bort fördelas arvet i sämja mellan barnen och att allt sker rättvist och utan bråk. I en sådan värld skulle knappt vi jurister behövas och för den delen inte heller en hel del andra yrkesgrupper.

Nu är ju verkligheten inte sådan utan konflikter tillhör en del av vår vardag. En situation som är vanlig är att en omgift make som ärvt sin avlidna maka med fri förfoganderätt vill skydda sin nya maka ekonomiskt på bekostnad av sina barns arvsrätt.

I vissa fall verkar en omgift make vilja premiera den nya makan mer än sina barn varför det varit vanligt att teckna en kapitalförsäkring med den nya makan som förmånstagare. Enligt de regler som gäller ska i normalfallet inte en försäkring med förmånstagarförordnande ingå i kvarlåtenskapen varför man på detta sätt kunnat minska barnens arv väsentligt.

Självklart har detta förfarande lett till konflikter mellan arvingarna. I en nyligen förkunnad dom meddelad av Högsta Domstolen den 10 juli 2013 har ovan beskriven situation prövats.

Situationen var sådan att Bengt och Annalisa var gifta och hade två gemensamma barn. Annalisa gick bort och Bengt ärvde henne med fri förfoganderätt före de gemensamma barnen, allt enligt gällande lag. Några år senare gifte Bengt om sig. När han sedermera avled visade det sig att han tecknat en kapitalförsäkring med nya makan som förmånstagare. Barnen ansåg att fadern genom kapitalförsäkringen väsentligt minskat sin egendom varför den borde ingå i kvarlåtenskapen vid beräkning av barnens mors- respektive farsarv. I målet var det ostridigt att försäkringen orsakade en minskning av egendomen med 18 %.

Högsta domstolen gick, till skillnad från tings- och hovrätten, på nya makans linje och ansåg inte att en minskning med 18 % av kvarlåtenskapen var en så väsentlig minskning att den skulle ingå i kvarlåtenskapen. Däremot fastslår Högsta Domstolen att en väsentlig minskning normalt får anses ligga på den nivå att egendomen har minskat med i vart fall en fjärdedel.

Av detta avgörande kan man således dras slutsatsen att kapitalförsäkring fortfarande kan vara ett sätt att gynna en ny maka/make före bröstarvingarna men att möjligheten är begränsad.

Märk dock att det är ovan beskrivna situation som Högsta Domstolen tagit ställning till. Det finns snarlika situationer där de skulle kunna komma till en annan bedömning varför man bör tänka efter fler än en gång innan en kapitalförsäkring i detta syfte tecknas.

Joakim Lyckman
Advokat