Alexandra Lyckman

Underhåll till barn och f d maka när man bor i olika länder

Det blir allt vanligare med internationella familjesammansättningar. Om relationen avslutas uppkommer ofta frågor om underhåll till barn och f d maka.

Det blir allt vanligare med internationella familjesammansättningar. Man träffar någon från ett annat land som man sammanlever eller gifter sig och får barn med. Det är också vanligt att par med samma nationella bakgrund flyttar utomlands längre eller kortare perioder pga arbete. Om dessa relationer avslutas är det inte ovanligt att en av parterna bestämmer sig för att flytta tillbaka till sitt ursprungsland, med eller utan eventuella barn. I dessa fall uppkommer frågor om underhåll till barn och ofta även till en f d maka.

Tidigare reglerades frågor om vilket lands lag som ska tillämpas för att beräkna underhåll till barn och f d maka nationellt för varje land, genom s k internationell privaträttslig lagstiftning. I Sverige reglerades frågorna enligt lagen 1904:26 s 1 om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap. Avseende frågor om underhåll reglerades i lagen dock bara vad som skulle gälla för underhåll av barn. I lagen angavs att om barnet vistas i riket skulle underhållsfrågor alltid prövas enligt svensk lag.

Vad som skulle gälla avseende underhåll till f d maka var inte särskilt reglerat och inte heller vad som skulle gälla om man flyttade efter att ett underhållsförfarande hade inletts.

Inom EU pågår ständigt ett arbete med att harmonisera lagstiftningen. Sedan den 8.6.2011 gäller EUs underhållsförordning (Rådets förordning (EG) nr 4/2009 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet) och 2007 års Haagprotokoll om tillämplig lag avseende underhållsskyldighet. Dessa bestämmer vilket lands lag som ska tillämpas i frågor som gäller underhåll till barn och f d maka eller make. EUs underhållsförordning har införlivats i svensk rätt genom lag (2011:603) med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning, numera uppdaterad genom lag (2012:451) som även inbegriper 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet.

Enligt Haagprotokollet är huvudregeln att underhållsskyldigheten ska regleras av lagen i det land där den underhållsberättigade har sitt hemvist. Man anses som huvudregel ha sin hemvist där man är stadigvarande bosatt, dvs där man bor, går i skola eller arbetar. Avgörande för när man förvärvar hemvist i ett nytt land är avsikten att bosätta sig permanent i det nya landet.

Flyttar den underhållsberättigade under tiden ett underhållsförfarande pågår, ska lagen i det nya hemvistlandet tillämpas från tidpunkten när ändringen inträffar.

Anledningen till att man ansett att underhållet ska bestämmas enligt lagen i det land där man har hemvist är att underhållet bör återspegla värderingar, levnadsförhållanden och sociala förmåner i det land där den underhållsberättigade faktiskt är bosatt.

För förhållanden som involverar länder utanför EU gäller fortfarande äldre konventioner och den nationella privaträttsliga lagstiftningen. Se t ex Konventionen av den 20 juni 1956 om indrivning av underhållsbidrag i utlandet (New York-konventionen).

Alexandra Lyckman
Advokat