Joakim Lyckman

Viktigt att se över ditt testamente

Snart är det viktigare än någonsin att du upprättar eller ser över ditt tidigare upprättade testamente.

Till skillnad från inom exempelvis Skatterätten där stora förändringar kan ske från år till år har lagstiftningen inom familjerätten under många år legat relativt stilla.

Så länge man är svensk medborgare har vi till stor del kunnat luta oss tillbaka och hävda att svensk rätt ska vara tillämplig vad gäller rätten till arv efter den avlidne. Rätten till arv har här i Sverige följt medborgarskapet.

I syfte att harmonisera reglerna inom EU kommer en ny lagstiftning att träda i kraft i augusti 2015 där man huvudsakligen fastställer att hemvisten ska vara avgörande för rätten till arv.

Lagstiftningen har ju inte trätt i kraft ännu varför ingen praxis har kunnat utarbetas, dock väcker den nya lagstiftningen många frågeställningar.

Hur kommer man att fastställa vilken den egentliga hemvisten är om man de facto har bostäder i flera länder?

Vad kommer i framtiden gälla i dessa fall vad avser vår lagstadgade rätt till laglott för bröstarvingar?

Rent hypotetiskt skulle man kunna tänka sig att föräldrar, som av olika skäl vill göra något eller några av sina barn arvlösa väljer att flytta till exempelvis England, där det inte finns något laglottsskydd. Därefter upprättar de ett testamente enligt vilket det stipuleras att engelsk rätt ska vara tillämpligoch testamenterar sedan all sin egendom till en välgörenhetsorganisation.

Ska en bröstarvinge i denna situation ändå kunna hävda sin rätt till laglott? Hur länge ska man ha bott i det nya landet för att man ska anses ha fått hemvist där? Kommer man vid bedömningen ta hänsyn till syftet med utflyttningen?

Den nya lagstiftningen väcker många frågor och framtiden får utvisa vilken effekt det får för framförallt bröstarvingars rätt till arv. Helt klart är dock att det är viktigare än någonsin, framförallt för utlandssvenskar, att se över sina testamenten.

Joakim Lyckman
Advokat