Alexandra Lyckman

Varför ska det behöva bli så in i helskotta dyrt med boutredningar och bodelningar?!

När dödsbodelägare inte kan komma överens om hur arvet ska skiftas, eller när f d makar eller sambor inte kan komma överens om bodelningen, kan en advokat förordnas till boutredningsman respektive bodelningsförrättare av tingsrätten.

Boutredningsmannen ska utreda boet och hjälpa dödsbodelägarna med ett arvskifte. Bodelningsförrättaren ska hjälpa f d makar eller sambor med bodelningen. Kan en samförståndslösning mellan parterna inte nås, meddelar advokaten ett tvångsbeslut.

Rättsskyddet (i hemförsäkringen) täcker inte boutredningsmannens eller bodelningsförrättarens arvode. Först när det finns ett tvångsbeslut kan man få en prövning i domstol och då kan som regel försäkringsbolagens rättsskyddsförsäkring utnyttjas för parternas ombudskostnader.

Förfarandet hos domstolen kostar inte mer än ansökningsavgiften. Domare och domstolens handläggare arbetar utan att det kostar parterna något. Advokaten som förordnats som boutredningsman eller bodelningsförrättare kostar och tar betalt för sitt arbete. Advokatarvode debiteras för boutredningsman och bodelningsförrättare på samma sätt som när advokaten är ombud för en klient.

Boutredningsmannen och bodelningsförrättaren debiterar regelmässigt genom delfakturor och förskott. Om dödsboet saknar tillgångar som täcker boutredningsmannens kostnader eller parterna inte betalar bodelningsförrättaren, kan denne inte fortsätta sitt arbete, då advokater precis som andra uppdragstagare måste få betalt för sina tjänster.

Skillnaden för en part i en boutredning eller bodelning är dock att man som dödsbodelägare eller part i bodelning inte ensam kan styra över advokatens tid. I dödsboutredningar drabbas kvarlåtenskapen och vad som blir kvar att fördela. I bodelningar har parterna ett solidariskt betalningsansvar för bodelningsförrättarens arvode och faktureras med lika stora summor. Motparts agerande påverkar och ett ofokuserat, förhalande och rättshaveristiskt agerande från en motpart kan medföra att kostnaderna blir onödigt höga och ibland inte står i proportion till vad parterna tvistar om. Samtidigt måste parterna få ta del av och få komma med sin inställning till vad motparten har anfört.

I många fall är det dessutom så att ett flertal advokater är involverade i ett och samma förfarande. Dels boutredningsmannen eller bodelningsförrättaren, dels parternas egna ombud. Advokatarvoden beräknas efter tidsåtgång och erfarenhet. Ju längre tvisten pågår, desto dyrare blir det. Oavsett om man tvistar om 50 000 kr eller 5 miljoner kronor.

Frågor som ofta föranleder omfattande diskussioner mellan parterna, men som sällan står i proportion till dess ekonomiska värden, är fördelningen av lösöret och bohaget. Det kan, om man hårdrar det hela, innebära att man betalar tre, ibland fler, advokater några tusenlappar per timme för att argumentera om vem som ska tillskiftas en soffa som i bodelningen värderas till några hundralappar.

Även frågor som bottnar i känslomässiga oförrätter dyker ofta upp och tar tid i anspråk i boutrednings- eller bodelningsförfarandet. Det gäller då att förstå att boutredningsmannen eller bodelningsförrättaren inte kan skipa moralisk rättvisa, utan endast har att fatta beslut i de rättsliga frågor som anges i lagen.

Det innebär att parterna bör fundera över vilka frågor man vill och kan få prövat av boutredningsmannen eller bodelningsförrättaren och om det är motiverat med hänsyn till det ekonomiska värdet och de kostnader det får i förfarandet. Parterna styr till stor del själva över processen! Genom att komma väl förberedd till sammanträden, tillhandahålla den information och de underlag som efterfrågas, besvara de frågor som ställs, hålla sig till de rättsliga frågeställningar som kommer upp och försöka att förhålla sig saklig även i känslosamma situationer, bidrar man till att förfarandet förs framåt och leder till en överenskommelse eller ett beslut.

Alexandra Lyckman
Advokat