Barn som utsatts för brott kan företrädas av egna ombud som antingen utses till målsägandebiträde eller till särskild företrädare. På Advokatdagarna som hölls i oktober 2019 fick vi, Anna Hellron Wikström och undertecknad, möjlighet att hålla ett seminarium om dessa typer av uppdrag och vad som skiljer dom åt. Här kommer en kort sammanfattning.

Ett målsägandebiträde företräder barnet som är part i ett brottmål. Uppdraget är att tillvarata målsägandens intressen i målet, lämna stöd och hjälp till målsäganden och att bistå målsäganden med att föra sin skadeståndstalan. Ett målsägandebiträde utses när någon utsatts för sexualbrott, brott mot liv, hälsa, frihet och frid eller annan allvarlig brottslighet. Eller om det finns behov av ett sådant stöd pga att den utsatta personen har en nära eller personlig relation till den person som misstänks för brottet. Om målsäganden är under 18 år ska utredningen hos polisen bedrivas särskilt skyndsamt. Enligt förundersökningskungörelsen ska förundersökningen vara avslutad och beslut fattat i åtalsfrågan inom tre månader från den tidpunkt då det finns någon som är skäligen misstänkt för brottet. Enligt de föreskrifter som gäller för åklagare ska förhör med barn hållas inom 14 dagar från att förundersökningen hos polisen har inletts.

Ett barnförhörsrum i ett Barnahus, där polis och åklagare, socialtjänst, barnpsykiatri, advokater och barnsjukvården samverkar. Barnahus ska vara en trygg och barnvänlig miljö för barn och unga upp till 18 år som misstänks ha blivit utsatta för brott.

!!!

En särskild företrädare företräder klienten istället för vårdnadshavarna. Den särskilde företrädaren ska tillvarata barnets rätt. I förhållandet till föräldrarna ska den särskilde företrädaren vara objektiv och står dessutom under sekretess mot föräldrarna. Någon som företräder en förälder i en tvist, t ex en vårdnads- eller umgängestvist, med den misstänkta personen som motpart kan inte utses till särskild företrädare för barnet.

Såhär ska det inte gå till!

!!!

!!!

!!!

En särskild företrädare kan endast utses till någon som är under 18 år och utses om en vårdnadshavare kan misstänkas för brottet, eller om det kan befaras att en vårdnadshavare pga sitt förhållande till den person som är misstänkt för brott mot barnet inte kommer att ta till vara barnets rätt – exempelvis om barnets vårdnadshavare och den person som är misstänkt för brottet är gifta eller bor tillsammans.

Endast den som på grund av sina kunskaper och erfarenheter samt personliga egenskaper är särskilt lämplig för uppdraget får förordnas. I uppdraget kan ingå att avgöra om och hur barnet ska inställa sig till förhör och läkarundersökning och även att se till att alla åtgärder sker på ett sätt som är så anpassat som möjligt till barnet.

Nyligen har reglerna för att få behålla sitt målsägandebiträde efter rättegången i tingsrätten skärpts. Högsta domstolen har prövat när det är skäligt att man ska få behålla sitt målsägandebiträde och kom fram till att: ”Enbart den omständigheten att ett åtal för våldtäkt ska prövas i hovrätten, och det även om åklagaren har överklagat ett ogillat åtal, kan inte anses innebära att ett målsägandebiträde ska förordnas. Om det däremot är så att målsäganden kommer att närvara vid förhandlingen i högre rätt, t.ex. därför att tilläggsförhör ska hållas med henne eller honom, bör ett målsägandebiträde förordnas. Detsamma gäller, oavsett om målsägandens närvaro påkallas eller inte, för det fall förnyade förhör eller tilläggs- eller omförhör ska hållas med andra personer angående frågor som har betydelse för målsäganden.”

Bra att känna till är också att barn som bevittnat våld i hemmet har rätt till brottsskadeersättning, enligt 9§ brottsskadelagen. Det gäller även om barnet inte själv utsatts för våld. Det krävs att barnet har en nära relation till både den som utövar våldet och den som utsatts för våldet.

Alexandra Lyckman
Advokat