Att arbeta som advokat eller jurist på en familjerättslig advokatbyrå innebär allt som oftast att företräda en privatperson eller ett företag gentemot en motpart där det många gånger finns stora motsättningar mellan parterna.

Insulander Lindh Advokatbyrå har dock, genom undertecknad, sedan 2012 haft förmånen att företräda organisationen Läkare Utan Gränser i de ärenden där organisationen i en avlidens testamente utsetts till legatarie eller universell testamentstagare. I detta arbete har man även mycket kontakter och nära samarbete med många andra stora och små välgörenhetsorganisationer. Arbetet med att företräda en välgörenhetsorganisation skiljer sig till stora delar mot vårt andra dagliga arbete och jag tänkte lyfta fram några punkter som är viktiga att beakta när man ska upprätta ett testamente helt eller delvis till förmån för en välgörenhetsorganisation:

1. Goodwill
I stort sett samtliga välgörenhetsorganisationers arbete finansieras genom donationer från privatpersoner eller företag. Det är då viktigt att behålla sitt goda anseende. Ett gott anseende tar många år att bygga upp men tar kort tid att rasera om man agerar okänsligt. Det gäller att å ena sidan beakta och försvara den avlidnes uttryckta vilja vilket är prioriterat, men även att å andra sidan vara lyhörd och pragmatisk när det handlar om att finna lösningar i ett arvskifte mellan flera delägare. Inte sällan har den avlidne själv upprättat sitt testamente varvid en tolkning av vad den avlidne faktiskt ville måste göras. Vad menas till exempel med skälig ersättning när testator skrivit i sitt testamente ”min väninna Karin Andersson ska handha avvecklingen av allt mitt lösöre för vilket hon ska erhålla skälig ersättning” eller vad ska betraktas som en minnessak om testator i sitt testamente skriver ”mina tre bästa väninnor ska äga rätt att erhålla varsin minnessak ur mitt dödsbo”. Här får en helhetsbedömning göras från fall till fall och det har även arbetats fram viss praxis.
För att undvika att välgörenhetsorganisationen hamnar i en tvist rörande tolkning av testamentet eftersträvas tydlighet. Skriv gärna en extra mening i testamentet som förklarar vad som menas med skälig ersättning eller minnessak.

2. Skattefrihet
Läkare Utan Gränser är, liksom de flesta större välgörenhetsorganisationer, skattebefriade från kapitalvinstskatt. När det handlar om att verkställa ett testamente där en skattebefriad välgörenhetsorganisation är delägare i dödsboet, är det betydelsefullt att föra en dialog med handläggaren av dödsboet för att säkerställa att egendom med latent skatt såsom värdepapper, fastigheter och bostadsrättslägenheter i möjligaste mån skiftas till välgörenhetsorganisationen istället för att säljas i dödsboets namn. Här kan även nämnas att välgörenhetsorganisationer inte kan ta över så kallade ISK.

3. Upprätta testamenten
Inte sällan hamnar vi även i situationer där testamenten ska upprättas till förmån för både privatpersoner och välgörenhetsorganisationer. Vid upprättande av testamentet bör man förtydliga om man vill att organisationens skattefrihet endast ska komma organisationen till del. För den händelse man inte anger detta tydligt har det i ett avgörande från Högsta domstolen från år 2015 fastslagits att hänsyn ska tas till den nettosumma efter skatt som varje universell arvinge erhåller. Är man inte tydlig i skrivelsen kan det innebära att en privatperson indirekt får ta del av organisationens skattefrihet.
Avslutningsvis kan nämnas att det är inspirerande att företräda en välgörenhetsorganisation. Hur oense de fysiska delägarna än är sinsemellan brukar de dock vara överens om att tillgångar som tillfaller organisationen tjänar ett gott syfte.

Joakim Lyckman

Advokat