Det är inte ovanligt att jag får frågan ”inte behöver väl vi upprätta något testamente, det regleras väl ändå enligt lag?” Ofta handlar det då om makar med endast gemensamma barn i en familj där det inte finns några motsättningar.

De har visserligen rätt i att det finns regler i Ärvdabalken som talar om vilka som ska ärva om det inte finns något testamente men även i ovan beskriven standardsituation finns det anledning att upprätta ett testamente, huvudsakligen för att skydda sina bröstarvingar.

Om vi utgår ifrån vad lagen stipulerar i ovan nämnd situation utan att det upprättats något testamente och också utgår ifrån att båda föräldrarna går bort före sina barn kommer vid den först avlidne makens frånfälle den efterlevande maken ärva den först avlidne med så kallad fri förfoganderätt. När även den efterlevande maken går bort kommer då befintliga tillgångar fördelas till lika del mellan barnen som då får ut både sitt mors- och farsarv. Detta är förmodligen precis vad de önskat.

Vill de däremot skydda sina barn genom att göra arvet efter dem till så kallad enskild egendom så måste det skrivas ett testamente.

Enskild egendom innebär att barnen, som vid båda föräldrarnas frånfälle rent statistiskt är över 50 år gamla, inte behöver dela med sig av arvet från sina föräldrar till sin respektive vid en eventuell skilsmässa.

När dessa makar insett att det kanske ändå är bra att de upprättar ett testamente så kan de även passa på att skriva in ytterligare punkter i testamentet som inte regleras i lag. Kanske vill de att vart och ett av barnbarnen ska erhålla en summa pengar (ett så kallat legat) och kanske vill de även skipa rättvisa mellan sina barn då ett av barnen erhållit större penninggåvor från sina föräldrar än övriga barn. Således finns det all anledning för personer även i ovan nämnd situation att upprätta ett testamente.

Sen har vi de alltmer vanliga familjerna där båda makarna har varit gifta sedan tidigare och har både barn från tidigare förhållande och gemensamma barn. Här behöver det med största sannolikhet upprättas testamente om det ska bli så som man önskar.

Syftet med att upprätta ett testamente är enligt min mening att på ett tydligt sätt uttrycka sin vilja i skrift för att undvika att det uppstår motsättningar mellan arvingarna. Tyvärr har jag under mina yrkesverksamma år alltför många gånger sett testamenten som till sin lydelse skapar fler frågetecken än utropstecken varför mitt absoluta råd är att låta en advokat eller jurist på advokatbyrå som är verksam inom familjerätt upprätta testamentet. Det är heller ingen nackdel att denne även har erfarenhet av att arbeta med dödsbon vari ingår att verkställa den avlidnes vilja.

Välkomna till oss om ni vill ha vår hjälp att upprätta testamente.

Joakim Lyckman
Advokat