Ämnet föräldraskap och barns rättigheter är ständigt aktuellt och mycket har hänt under de senaste decennierna. Barns rättigheter har stärkts. Barnkonventionen och modern lagstiftning har förändrat hur vi ser på barns rätt att komma till tals och få information. Samtidigt har tvister om barn vid domstol ökat. Och det finns motverkande intressen.

Just nu pågår en översyn av den lag (Föräldrabalken) som reglerar föräldraskap och förhållandet mellan barn och föräldrar och annan föräldraskapsrättslig lagstiftning. Målet är att underlätta för familjer där fler än två vuxna tar föräldraansvar. Man vill anpassa lagen till olika familjekonstellationer. I SOU 2022:38, som just nu ligger ute på remiss hos inte mindre än 99 remissinstanser, konstaterar man att många barn idag växer upp i andra familjer än traditionella kärnfamiljer. Det innebär att fler vuxna kan få en föräldraroll till ett barn och ta ett större föräldraansvar.

Fokus har flyttats från det biologiska och det rättsliga eller juridiska föräldraskapet som tillkommer vårdnadshavare. Man har uppmärksammat att föräldraskap kan se ut på många sätt och komma i många skepnader. Det finns adoptivföräldrar, genetiska föräldrar, familjehemsföräldrar och bonusföräldrar. Man talar om externa föräldrar och regnbågsfamiljer. Nu introduceras även termer som social förälder och stjärnfamilj. Med den nya lagstiftningen vill man stärka rätten till umgänge för andra viktiga personer i barnets liv även om dessa personer inte är rättsliga föräldrar, men som barnet ändå ser som sin förälder. Och det är positivt förstås, det är inte alltid enkelt att vara förälder, eller som det sägs ”It takes a village to raise a child”.

Samtidigt som fler vuxna kring barnet ska få rättigheter, eller kanske mer korrekt uttryckt, samtidigt som barnet ska få rätt till fler vuxna som kan ta ansvar för barnet, vill man minska tvister om barn i domstol. Vi får hoppas att följden av fler föräldrar med lagreglerade rättigheter inte leder till att det även blir fler tvister om barn. För som det konstaterats många gånger är det inte skadligt att föräldrar separerar och barn växer upp i olika familjekonstellationer, men barn påverkas negativt av allvarliga konflikter mellan föräldrar.

För att minska tvister vid domstol infördes i år ett obligatoriskt informationssamtal hos kommunen för föräldrar som avser att inleda en domstolstvist. Mer information om detta hittar du på domstolsverkets hemsida:
https://www.domstol.se/amnen/familj/foraldrar-och-barn/vardnad-boende-och-umgange/

Det är för tidigt att säga än om det har gett avsett effekt, dvs färre domstolstvister om barn.

Dessvärre har vi på vår advokatbyrå uppmärksammat att vissa försäkringsbolag samtidigt ställer tuffare krav för att föräldrar ska kunna utnyttja sin rättsskyddsförsäkring innan det inletts en process i domstol. Försäkringsbolaget If har ändrat sina villkor och kräver numera att talan har väckts i domstol innan rättsskydd beviljas.

Se försäkringsbolaget If:s villkor 8.2 som tidigare lydde:

Tvist med någon som du är eller har varit gift, registrerad partner eller sambo med. Försäkringen gäller dock för tvist om vårdnad, umgänge, underhåll till barn och barns boende om de händelser och omständigheter som ligger till grund för tvisten inträffat senare än ett år efter det att äktenskapet eller samboförhållandet upphörde.
https://www.if.se/globalassets/se/dokument/privat/hemforsakring-villkor-old.pdf

och som nu lyder:

Tvist med någon som du är eller har varit gift, registrerad partner eller sambo med. Försäkringen gäller dock för tvist om vårdnad, umgänge, underhåll till barn och barns boende i de fall talan väckts i domstol senare än ett år efter det att äktenskapet, partnerskapet eller samboförhållandet upphörde. Kostnader som uppstått före det att talan väckts omfattas inte av försäkringen.

Som ombud försöker vi som regel att uttömma alla möjligheter till en samförståndslösning mellan föräldrar, innan en stämningsansökan inges. Som sagt, barn påverkas negativt av allvarliga konflikter i domstol. I en domstolsprocess blir man motparter, med motstridiga intressen, trots att man egentligen har ett gemensamt intresse, att ens barn mår bra. Det är lättare att lyfta det gemensamma intresset när man söker samförståndslösningar utanför domstol. När vi företräder föräldrar som ombud kan vi i gemensamma möten mellan föräldrar och ombud verka för samförståndslösningar. I medlingen, när vi agerar medlare mellan föräldrar, är det gemensamma intresset i fokus och vi försöker få föräldrarna att se varandra som medparter istället för motparter. Om rättsskydd från försäkringsbolag inte längre kan erhållas innan föräldrarna är i en domstolstvist, har möjligheten till tidiga samförståndslösningar som gynnar barnen försämrats. Tvärt emot avsikten med informationssamtalens syfte således.

Det är troligt att försäkringsbolagen behöver spara kostnader och därför stramar upp villkoren. Men kostnaderna för en domstolstvist är många gånger högre än kostnader för alternativa tvistelösningar såsom samförståndsmöten och medlingar. För att inte tala om samhällskostnaderna för domstolarna och för barn och föräldrar som påverkas negativt av allvarliga konflikter, såväl ekonomiskt som i sitt mående.

Alexandra Lyckman
Advokat