Det händer ganska ofta att vi får frågan om vi har en mall till ett avtal som vi kan skicka över till en blivande klient som sedan vill upprätta avtalet själv. Vi säger nej till detta då vi i så fall indirekt givit klienten ett godkännande att upprätta avtal i linje med mallen utan att vi har koll på och ge råd om hur det slutliga avtalet upprättas samt vilka juridiska konsekvenser deras slutliga skrivelse de facto får. I vissa fall söker de då i stället efter någon mall på internet och upprättar därefter avtalet själva.

Vi som ofta agerar ombud mellan två parter, där vi företräder ena parten eller då vi agerar som neutral part utsedd av tingsrätten såsom bodelningsförrättare eller boutredningsman, hamnar inte sällan i förhandlingar och diskussioner som gäller hur de upprättade handlingarna ska tolkas då skrivelsen inte är helt tydlig och kan tolkas på olika sätt. Ibland beror det på slarvigt skrivna avtal men inte sällan beror det på att parterna i en pågående process har en subjektiv uppfattning om vad de faktiskt varit överens om.

För den händelse ett standardavtal används skrivs det sällan något om orsak eller bakgrund till att avtalet skrivs och det förtydligas sällan med exempel. I dessa fall är det enklare för en part att hävda att avtalet inte alls ska tolkas såsom motparten hävdar. Om juridiska termer används i dokument upprättade av lekmän är risken större att man av okunskap använt termer som får en annan betydelse än vad man avsett.  I en del fall leder detta till en onödig och kostsam process som skulle kunnat undvikas om avtalet utformats tydligare. Ofta blir det dyrare med en process pga att man tolkar avtalet olika än om man redan från början lägger pengarna på att anlita en kunnig advokat när avtalet ska upprättas, dyrare inte bara ekonomiskt utan även känslomässigt.

Att tydligt beskriva bakgrund och syfte med avtalet kan vara ett sätt att förtydliga avtalet. Ett annat sätt är att ge exempel i avtalet som även det förtydligar parternas intention vid undertecknande av avtalet. Det gör det även svårare för part med selektivt minne att hävda något annat än vad som faktiskt uttryckligen skrivits. Dessa extra meningar kan således göra att en framtida lång och kostsam process undviks.

Om du vill vara så säker som möjligt att inte hamna i en framtida process så tveka inte att kontakta oss för hjälp att upprätta avtal.

Joakim Lyckman
Advokat