Entries by Webbredaktör

Advokatens roll

För er som inte arbetar som advokater kan jag berätta att något av det första man lär sig i detta yrke är att sätta sin klient främst, att vara lojal mot sin klient samt att inte bryta sin tystnadsplikt. Klienten ska kunna lita på att det som sägs mellan honom/henne och mig stannar där. Det finns visserligen några undantag till denna regel såsom att vi exempelvis inte får ljuga, men lojalitets- och tystnadsplikten är två fundamentala grundpelare i vårt yrkesutövande.

Barns bästa i parallella processer

Den 25 oktober höll Mia och Anna HW ett föredrag på advokatdagarna som årligen arrangeras av Sveriges advokatsamfund. Ämnet för föredraget var barnets bästa i parallella processer. Föredraget var välbesökt och lyfte många viktiga frågor som behöver uppmärksammas. Barnets bästa lägger grunden för alla processer där barn är inblandade men det är ofta svårt att […]

Barns mående när föräldrar tvistar

I juni i år deltog min kollega Mia och jag i en vidareutbildning i Budapest för medlare i internationella vårdnadstvister. Det är alltid givande att träffa andra praktiserande jurister och medlare. Man lär sig mycket om vilka likheter och olikheter som finns i olika länder och kulturer. Tvista om barn gör man i de flesta.

Efter inslaget i SVT / Aktuellt – så vad händer nu?

När man ska bestämma om barnets bästa i vårdnads – boende och umgängestvister ska hänsyn tas till barnets egen vilja, med beaktande av barnets ålder och mognad. Barnets vilja ska framkomma och utredas genom socialtjänstens försorg, i vårdnads – boende och umgängesutredningar. Utredningarna genomförs av familjerättssekreterare, oftast två stycken, på socialtjänsten. Efter min medverkan i […]

Rättsosäkerheten i migrationsmål

Asylrätt är ett av de mest komplicerade rättsområdena inom humanjuridiken då det rör sig om framåtsyftande bedömningar (vad riskerar en person vid ett återvändande till hemlandet?) och livsavgörande beslut. Därtill är asylsökande extremt utsatta då de ofta är traumatiserade av vad de har upplevt i hemlandet och på sin flyktväg, saknar kunskap om Sverige samt […]

En ny sexualbrottslag!

I många många år har en samtyckeslag diskuterats. Äntligen är den på plats! Alla har en ovillkorlig rätt till personlig och sexuell integritet och självbestämmande.   Den 1 Juli 2018 fick vi ändringar i sexualbrottslagstiftningen. Den så kallade samtyckeslagstiftningen. Ändringarna innebär bland annat, enkelt uttryckt att om sex inte är frivilligt så är det olagligt! […]