Hur går en medling till hos oss och varför medlar vi enligt konferensmodellen?

Det finns inga regler som bestämmer hur en medling ska gå till eller vilken metod medlare ska använda sig av i sitt arbete, det är upp till varje enskild medlare. Detta innebär att ett medlingsförfarande kan skilja sig mycket åt beroende på vilken medlare som utför uppdraget och det kan därför vara svårt som part att veta vad det innebär att delta i medling.

Praktikens betydelse för den studerande juristen

Det är många som ställer sig frågan om de verkligen behöver göra en bodelning efter en separation. Svaret på frågan beror lite på omständigheterna i det enskilda fallet, men som huvudregel kan man säga att det följer av lag att makar som skiljer sig ska göra en bodelning av deras giftorättsgods vid en äktenskapsskillnad.

Måste jag verkligen göra en bodelning?

Det är många som ställer sig frågan om de verkligen behöver göra en bodelning efter en separation. Svaret på frågan beror lite på omständigheterna i det enskilda fallet, men som huvudregel kan man säga att det följer av lag att makar som skiljer sig ska göra en bodelning av deras giftorättsgods vid en äktenskapsskillnad.

I familjemål spelar barnet huvudrollen, men får barnets bästa och vilja verkligen tillräckligt med utrymme?

Efter att ha tagit min svenska juristexamen i Stockholm flyttade jag till Tyskland för mera än 20 år sedan. I Bayern har jag de senaste åren varit verksam som ombud för barn i domstolstvister rörande vårdnad, boende och umgänge.

Försäkringsbolagens nya krav gällande rättsskydd motverkar samförståndslösningar utanför domstol i tvister rörande vårdnad, boende och umgänge

I samband med att de senaste lagändringarna i Föräldrabalken trädde i kraft i juli 2021 tillkom även lag (2021:530) om informationssamtal som började gälla från den 1 januari 2022.

Är hen bara ute efter pengar? Kan en advokat hjälpa mig att komma överens med ”en sån”?

Som ombud i arvsärenden möter man många klienter som är upprörda eller uppgivna över att de har en girig motpart. ”Hen är bara ute efter pengar” är ett vanligt omdöme om motparten. Men är det verkligen så? Och hur kan man tänka för att lättare lösa sådana konflikter? 

En enda mening kan ha stor betydelse

Det händer ganska ofta att vi får frågan om vi har en mall till ett avtal som vi kan skicka över till en blivande klient som sedan vill upprätta avtalet själv. Vi säger nej till detta då vi i så fall indirekt givit klienten ett godkännande att upprätta avtal i linje med mallen utan att vi har koll på och ge råd om hur det slutliga avtalet upprättas samt vilka juridiska konsekvenser deras slutliga skrivelse de facto får.

Om du befinner dig i en konflikt som rör barn, bodelning eller arv – överväg medling

På Insulander Lindh Advokatbyrå brinner vi för medling som konfliktlösningsmetod och samtliga medarbetare arbetar med medling, i ärenden som rör barn, bodelning och arv. Vi har på byrån en gedigen erfarenhet av medling och engagerar och vidareutbildar oss ständigt inom området.

Barns rätt till olika föräldraskap och målet att inte tvista om barn i domstol

Ämnet föräldraskap och barns rättigheter är ständigt aktuellt och mycket har hänt under de senaste decennierna. Barns rättigheter har stärkts. Barnkonventionen och modern lagstiftning har förändrat hur vi ser på barns rätt att komma till tals och få information.

Vem ärver om det inte finns något testamente?

En av de mest vanligt förekommande frågorna som vi får in handlar om arv och hur man ska dela upp de tillgångar som någon lämnar efter sig. I detta inlägg kommer jag därför redogöra för den legala arvsordningen förutsatt att det inte finns något testamente.