Mia Edwall Insulander

Vem av föräldrarna ska få barnbidraget?

Mödrarnas vetorätt över barnbidraget är på väg att försvinna. Regeringen ska presentera ett lagförslag om delning av barnbidraget före sommaren.

Se http://rod.se/slut-p%C3%A5-m%C3%B6drars-ensamr%C3%A4tt-till-barnbidrag – där man kan läsa mer.

Man kan verkligen ställa sig frågan om det är rättvist som det ser ut idag att barnbidraget betalas till mamman om föräldrarna inte är överens om att dela det. Problemet är dock större och omfattar inte enbart barnbidraget utan även frågor om underhåll. Som lagstiftningen ser ut idag går det inte att få underhållsbidrag om barnet bor växelvis. Om barnbidraget skall betalas ut hälften var till föräldrarna men det fortfarande inte går att få underhåll vid växelvis boende kommer det att drabba den ekonomiskt svagare föräldern mycket hårt.

Vi har länge förespråkat en översyn och ändring av underhållsbidragsreglerna till barn. I takt med att växelvis boende blir vanligare måste det också finnas möjligheter för den ekonomiskt svagare föräldern att få hjälp, genom underhåll, att betala för barnets kostnader. Idag finns många föräldrar som betalar i stort sett alla barnets kostnader som t.ex. kläder och fritidsaktiviteter utan att få hjälp från den andre föräldern.

Om man inte kan få ekonomisk hjälp genom underhåll vid växelvis boende kan det ibland också vara ett argument för att motsätta sig växelvis boende, vilket är högst olyckligt.

Ett fall har nyligen fått prövningstillstånd i Högsta domstolen angående en eventuell möjlighet att få underhåll trots växelvis boende. Högsta domstolen har då att pröva om underhåll kan erläggas vid växelvis boende p.g.a. att en förälder försummar sin underhållsskyldighet (FB 7:6). Paragrafen är dock inte tänkt att användas så att en förälder vid “vanliga” fall av växelvis boende ska betala underhåll.

Ska domstolen verkligen behöva lösa ett problem (om det ens går?) som lagstiftaren borde ha löst för länge sedan? Och hur kommer det sig att man nu isolerar en enda fråga, barnbidraget, utan att närmare fundera på helheten? Det kommer att orsaka stora problem för den ekonomiskt svagare föräldern.

Lotta Insulander Lindh
Mia Edwall Insulander

Alexandra Lyckman

Förvärrar advokater konflikter?

DN skriver i en artikel 2013-04-11 om att advokater anklagas för att förstärka konflikten mellan föräldrar som strider om sina barn – för att kunna debitera mer. Både domare och advokater uttalar i artikeln att detta är ett problem.

Är det ett problem?

Låt oss börja i rätt ände. Det är ett problem att vårdnadstvisterna ökat sedan lagändringen i Föräldrabalken (FB) år 2006. Fler och fler barn blir utsatta för den oerhörda påfrestning som en rättslig tvist om dem i domstol innebär. I de allra flesta fall är en domstolsprocess inte bra för barnen. Barnen mår bra av att deras föräldrar samarbetar. Det är inte en skilsmässa eller separation barnen i sig far illa av utan medföljande konflikter mellan föräldrarna.

Konfliktnivån mellan föräldrar har ökat de senaste åren. Socialstyrelsen har gjort en utvärdering av socialtjänstens arbete med vårdnads och boendeärenden efter lagändringarna  år 2006 ( “Familjerätten och barnet i vårdnadstvister – uppföljning av hur 2006 års vårdnadsreform slagit igenom i socialtjänstens arbete”). Socialtjänsterna konstaterar att de anser att det är “svårare” ärenden nu –  och att det därför är ännu viktigare att uppmärksamma barnen.

Vad det beror på att konflikterna är svårare nu vågar vi inte entydigt uttala oss om. Vi, som familjerättsadvokater, upplever också att konflikterna mellan separerade föräldrar har ökat. Fler föräldrar kommer till oss idag (än för ca 10 år sedan) arga och upprörda och säger “aldrig i livet att vi ska ha gemensam vårdnad” eller ” jag tänker inte längre acceptera detta, nu måste jag gå till domstol”. I en sådan situation är det vår skyldighet att ge en fullständig bild över vad lagen och praxis säger. Men också resonera med klienten om möjliga utgångar av en process och hur barnet och parterna påverkas av en process i domstol.

Advokatens främsta intresse är klientintresset – men det är också mycket viktigt att ge klienten en realistisk bild av processen samt, när det gäller mål om barn, väga in alla de faktorer som kan påverka barnen negativt. Det händer ofta att vi rekommenderar en klient att inte processa om barn utan istället försöka hitta en samförståndslösning. Det skulle strida direkt mot advokatetiken att mest se till sina egna möjligheter att ta betalt.

Det finns förstås ombud som styrs mest av debiteringsmöjligheterna. Enligt vår erfarenhet finns de dock främst bland jurister som inte arbetar på advokatbyråer. Jurist är inte någon skyddad titel (som Advokat enligt lag är) och vem som helst får kalla sig jurist och erbjuda juridisk rådgivning i Sverige. Dessa jurister omfattas inte av advokatsamfundets etiska regelverk och behöver därför inte bry sig om de etiska reglerna, som t.ex. handlar om skäligt arvode.

Ibland ställer vi oss undrande till vilka biträden som domstolen faktiskt beviljar rättshjälp. Vid rättshjälpsärenden har domstolarna annars en möjlighet att markera när “oseriösa” ombud ansöker om rättshjälp genom att avslå ansökan. Här skulle domstolarna kanske kunna vara tuffare i tvister om barn. Vem som helst kan agera ombud i ett vårdnads – eller boendeärende och erhålla rättshjälp. Det är inte alltid bra.

Det är olyckligt om vi familjerättsadvokater generellt får ett rykte av att enbart bry oss om debiteringen. Vi är många som är måna om att företräda våra klienter utifrån klientens bästa men samtidigt med ett barnperspektiv.

Så för att svara på den inledande frågan – ja, det är ett problem

–  Dock inte av den storleksgraden att vi tror att det, i sig, är en bidragande orsak till ökningen av rättsliga tvister
–  Inte främst bland advokater utan snarare bl.a. andra yrkeskategorier som jurister eller enskilda privatpersoner som åtar sig uppdrag som ombud i tvister om barn

Som familjerättsadvokat vill vi hitta en balansgång mellan vad klienten själv vill, klientintresset främst, och vad man bedömer är till barnets bästa.

Mia Edwall Insulander
Alexandra Lyckman

Alexandra Lyckman

Advokatens skyldigheter

Vad kan du förvänta dig av en advokat?

Advokatyrket är en rolig och omväxlande utmaning! Vi träffar många olika typer av människor, i olika livssituationer och med vitt skilda förutsättningar. Samtidigt ställs vi advokater inför olika juridiska, moraliska, etiska problem! Det är inte alltid helt enkelt att veta hur man bör agera i en given situation. Som hjälp har vi de vägledande regler om god advokatsed som Advokatsamfundet tillhandahåller, bestämmelser i Rättegångsbalken och erfarna kollegor som vi kan konsultera och rådgöra med.

Advokatens roll och främsta skyldigheter

En advokat skall utöva sin verksamhet med integritet och på ett sätt som främjar det goda rättssamhället. En advokat skall uppträda sakligt och korrekt samt så att förtroendet för advokatkåren upprätthålls.

En advokat får inte främja orätt. (Det bör dock observeras att advokaten inte har någon skyldighet att aktivt försöka få fram sanningen!)

En advokat skall i sin verksamhet redbart och nitiskt utföra de uppdrag som anförtrotts advokaten och iaktta god advokatsed.

En advokat är skyldig att förtiga vad han eller hon får kännedom om i sin yrkesutövning när god advokatsed kräver detta.

Först och främst kommer klienten

En advokats främsta plikt är att visa trohet och lojalitet mot klienten! Advokaten får inte låta sitt handlande påverkas av tanke på egna fördelar eller obehag eller av hänsyn till andra ovidkommande omständigheter. Advokaten får aldrig gå mot klientens uttryckliga vilja.

Vad innebär detta egentligen?

Om en klient kommer och berättar något för sin advokat i förtroende, måste klienten kunna lita på att advokaten inte för uppgifterna vidare. Ofta är det inga bekymmer. Många av de uppgifter vi får från klienter är sådana som ska tas upp i en pågående rättstvist. Det kan vara omständigheter som är till klientens fördel, som motsäger uppgifter som en motpart anfört eller som förklarar varför klienten agerat på ett visst sätt.

Men vissa uppgifter från klienten ska inte föras vidare, t ex uppgifter som saknar relevans i rättstvisten eller som inte gynnar klientens sak.

Var går då gränsen mellan att visa trohet och lojalitet mot klienten och att inte främja orätt?

Om klient erkänner ett brott för sin advokat, men inte vill erkänna inför domstol.

Om man som advokat är övertygad om att klienten inte talar sanning med följden att en oskyldig blir anklagad.

I dessa situationer kan advokaten inte företräda klienten och måste då frånträda sitt uppdrag! Detta får dock inte ske genom att advokaten avslöjar vad klienten anförtrott oss. Istället får vi ange andra skäl. Så istället för att säga att vi inte längre kan företräda klienten då klienten är skyldig, men inte vill stå för detta, eller att vi misstänker att klienten ljuger, får vi kanske ange att klienten och man själv inte är överens om hur man ska driva rättssaken, eller att det nödvändiga förtroendet mellan klienten och advokaten saknas.

Förhållandet till motparten

En bra och professionell advokat utmärker sig ofta genom sitt sätt att hantera förhållandet till motparten och motpartsombudet. Det kan t ex gälla att inte svartmåla motparten i onödan, att undvika personangrepp och att inte ta upp omständigheter som saknar relevans för den rättsliga prövningen som domstolen ska göra. Sådana ageranden medför dessutom ofta att rättstvisten fördjupas, vilket sällan ligger i klientens intresse. Istället handlar det om att hålla rättstvisten på en anständig nivå, vilket är särskilt viktigt när man arbetar med familjerätt och barnmål.

Dock går alltid klientens intressen före motpartens.

Förhållandet till domstolar och myndigheter

En advokat skall verka för att domstolens förelägganden följs och att förfrågningar från domstolen besvaras utan dröjsmål. Tidigare krav på att advokaten skyndsamt ska svara domstolen har dock tagits bort, eftersom “skyndsamhet” ibland kan anses strida mot klientintresset.

Även här visas på så sätt att klientens intressen alltid går främst!

Eftersom rättens föreläggande riktas mot parten, ligger det inte alltid i advokatens hand att se till att ett föreläggande eller en förfrågan följs eller besvaras utan dröjsmål. Advokaten skall dock verka för att så sker genom att göra vad som kan anses åligga honom eller henne för att efterkomma rättens föreläggande.

Advokaten är skyldig att vara väl förberedd vid domstolsförhandlingar, att inte medvetet vänta med att åberopa vittnen eller annan bevisning för att vinna överraskningsfördelar (om det inte kan anses befogat), att inte i onödan försena rättsprocessen, t ex genom att ange långvariga förhinder att närvara vid förhandling i förhalningssyfte, etc.

Även om advokaten har att i huvudsak ta tillvara klientens intressen under rättegången, finns också en skyldighet att beakta det allmännas intresse av en snabb, effektiv och kvalitativ insats från advokatens sida.

Slutsats

Slutsatsen är att klientens intressen i princip alltid kommer först; före motpartens, före domstolens och före advokatens egna intressen!

Alexandra Lyckman
Advokat

Vårdnad och surrogatmoderskap

Idag, den 28 februari 2013, publicerar Smer (statens medicinsk-etiska råd) rapporten “Assisterad befruktning – etiska aspekter”. I rapporten tar rådet ställning till ett flertal frågor bland annat; donation av befruktade ägg, surrogatmoderskap, ålder vid IVF och nedfrysning av ägg. Det finns anledning att anta att det så småningom kommer bli lagligt att använda sig av surrogatmoderskap i Sverige. I dagsläget är det dock inte det, varför många ofrivilligt barnlösa par väljer att åka utomlands för att få ett barn med hjälp av en surrogatmoder.

När paret kommer hem till Sverige med barnet uppstår det ofta problem angående vårdnaden. I USA är det vanligt att paret sätts som vårdnadshavare på det amerikanska födelsebeviset varför många tror att detta räcker för att registreras som vårdnadshavare i Sverige. I Sverige är det dock så att den kvinna som fött ett barn anses som barnets moder. Detta får konsekvensen (om skatteverket inte godkänner det utländska födelsebeviset vid folkbokföringen) att surrogatmodern registreras som vårdnadshavare. Beslutet leder i sin tur till att barnet står utan en vårdnadshavare i Sverige. Den vårdnadshavare som finns i utlandet har ofta också avsagt sig allt ansvar för barnet.

En rad olika faktorer avgör hur svårt respektive lätt det blir att erhålla vårdnad om barnet i Sverige, – exempelvis om det är mannens spermier som använts. I sådana fall där faderns spermier använts registreras ofta mannen som fader till barnet men utan att få del i vårdnaden. Anledningen till att mannen endast registreras som fader men inte som vårdnadshavare är att om ett barns biologiska föräldrar är ogifta vid barnets födelse är modern ensam vårdnadshavare för barnet. Om föräldrarna har rätt att kontakta surrogatmodern finns en möjlighet för surrogatmodern och fadern att avtala om att fadern skall ha ensam vårdnad om barnet, varpå mamman i Sverige sedan får göra en närståendeadoption. Finns det inte möjlighet att kontakta surrogatmodern kan fadern ansöka om ensam vårdnad hos tingsrätten. Surrogatmodern företräds i sådana fall av en god man som tingsrätten utser.

Det är med andra ord en snårig skog att ta sig igenom, vilket kan kännas påfrestande med en nyfödd att ta hand om. Det kan därför vara skönt att få hjälp av en jurist i liknande situationer. Är man proaktiv och kontaktar en jurist redan innan barnet är fött kan man ofta även förbereda en del handlingar som underlättar vårdnadsförfarandet i Sverige.

Daniela Cocozza Panto

Mia Edwall Insulander

Bodelningsförrättare

Hur går egentligen en bodelning till och vad är en bodelningsförrättare?

Trots att så många idag skiljer sig eller separerar råder stor okunskap angående hur en bodelning går till. Hur går den ekonomiska uppdelningen till egentligen och när behöver man en bodelningsförrättare?

Om man är överens om hur man ska bodela behöver man inte en bodelningsförrättare. Så länge man är överens kan det vara enkelt att upprätta ett bodelningsavtal i enlighet med överenskommelsen. Kanske bör man, om det finns tillgångar och skulder av substans, ta hjälp av en kunnig jurist att skriva avtalet. Särskilt om det ska ske någon äganderättsövergång är det viktigt att ta hjälp av en jurist specialiserad på familjerätt. Bodelningsavtal registreras som huvudregel inte någonstans utan parterna behåller varsitt exemplar.

Om man inte är överens är det svårare. Om en av parterna t.ex. inte vill medverka till en bodelning  eller om man inte är överens om vad som ska bodelas eller värden måste man ansöka om en bodelningsförrättare. Att ansöka om en bodelningsförrättare är det enda sättet att ‘tvinga igenom’ en bodelning.

Man ansöker om en bodelningsförrättare i tingsrätten. Tingsrätten utser då en kunnig jurist eller advokat till bodelningsförrättare.

Bodelningsförrättarens arbete innebär att gå igenom tillgångar och skulder samt tvistiga frågor. I de delar där man inte är överens kan bodelningsförrättaren fatta ett slutligt beslut, ungefär som en dom.

Ett stort problem är dock att bodelningsförrättaren inte har så mycket medel att skynda på processen om en part inte samarbetar. Bodelningsförrättaren har egentligen inga egna befogenheter att inhämta ekonomiska underlag från banker eller andra institut. Bodelningsförrättaren har också begränsade möjligheter att kräva uppgifter från parterna, en bodelningsförrättare har inte samma befogenheter som en domare vid domstol. Detta innebär tyvärr att det är relativt lätt för en part att förhala och försvåra en bodelning.

Ett annat problem är att en bodelning hos bodelningsförrättare kan bli dyr. Parterna är i slutändan solidariskt betalningsansvariga för bodelningsförrättarens kostnader. Bodelningsförrättare brukar nästa alltid ta ett förskott när de inleder arbetet. Därefter tar de betalt löpande. Har man inga pengar men vill få ut medel i bodelningen är det tyvärr svårt att få hjälp. Att parterna är solidariskt betalningsansvariga betyder att om en av dem inte betalar måste den andre betala för båda ( men kan sedan kräva tillbaka halva arvodet av den andre). Får bodelningsförrättaren inte betalt har han eller hon ingen skyldighet att fortsätta sitt arbete.  Det kan därför bli en kostsam process med stora utlägg innan bodelningen är genomförd.

Bodelningsförfarandet tar tyvärr ofta alltför lång tid och kostar för mycket. Det borde vara enklare att få en bodelning till stånd. Ett förslag kan vara att man får ekonomsikt bidrag, rättshjälp, för bodelningsförrättarens arbete på samma sätt som man kan få vid tvister, t.ex. om barn, i domstol. Ett annat förslag kan vara att bodelningsförrättaren får större befogenheter, mer som i domstol, att påskynda och konkretisera processen när en part förhalar. Eftersom så många skiljer sig och separerar idag är dessa frågor oerhört angelägna och något som borde prioriteras av lagstiftaren.

Mia Edwall Insulander
Advokat

Kvinna sitter vid dator

Bodelning mellan sambor – vad omfattas egentligen?

Många par väljer att bo tillsammans utan att gifta sig. Kunskapen om vilka regler som gäller för sambors egendom är dock inte tillräckligt utbredd vilket kan leda till obehagliga överraskningar vid en separation.

Om två sambor som skall separera inte är överens om hur fördelningen av deras tillgångar skall ske så säger lagen att samboegendom skall delas mellan parterna. Samboegendom är endast bostad och bohag. Tillgångar som bankmedel, bilar, sommarställen, aktier och dylikt faller helt utanför en sambobodelning. För att bostad och bohag skall kvalificera sig som samboegendom krävs det vidare att dessa är införskaffade för gemensam användning.

Vad betyder det då att bostaden måste vara införskaffad för gemensam användning? För att något skall anses vara införskaffat för gemensam användning krävs det att syftet vid förvärvet skall ha varit att bereda samborna en gemensam permanentbostad. Även om endast en av samborna står som ägare och har betalat hela bostaden så är detta krav uppfyllt om syftet med förvärvet var att paret skulle bo där tillsammans. I sådana fall där en av parterna flyttar in hos den andra är bostaden inte införskaffad för gemensam användning och utgör därför inte heller samboegendom. Om ägarsambon sedan säljer det boendet som innehades innan samboförhållandet inleddes och parterna gemensamt flyttar till ett annat boende blir dock det nya boendet samboegendom. En riktlinje kan sägas vara att bostäder som införskaffas under samboförhållandet är samboegendom om inget annat avtalats.

Bostad och bohag som är införskaffade för gemensam användning delas sedan lika vid en bodelning, alldeles oavsett om någon av samborna betalat mer eller äger större andel av bostaden.

Okunskap om sambolagen kan ställa till det även om samborna är överens om att de skall äga bostaden hälften var och vardera sambon skall finansiera sin del på eget sätt. Om exempelvis den ena sambon finansierat sin del med kontanter och den andra sambon med lån så får den sambo som finansierat sin andel med lån räkna av sin skuld innan delningen kan ske. Någon motsvarande rätt att undanta kontantinsats eller liknande finns inte. Det innebär att samborna kommer att dela lika på det överskott som finns kvar när lån, reavinstskatt och mäklararvode räknats av vilket kan få resultatet att det blir de medel som satts in kontant som delas lika mellan parterna.

Om syftet vid införskaffandet var att samborna skulle inneha bostaden och bohaget för gemensam användning spelar det ingen roll hur finansieringen av detta skett och inte heller om medlen som finansierar boendet härrör från en bostad som inte utgjorde samboegendom.

Vad händer då om det inte var införskaffat för gemensam användning? Om den ena sambon flyttar in i en bostad som den andra sambon hade innan samboförhållandet inleddes utgör bostaden inte samboegendom. Detta innebär att den som flyttat in hos den andra inte har rätt till värdet av halva bostaden om samboförhållandet upphör. Detta gäller även om samborna gemensamt betalat ränta och amorteringar på bostaden.

Det finns dock en möjlighet för en sambo att efter en behovsprövning få överta en bostad eller bohag som inte utgör samboegendom efter samboförhållandets upplösning. Då måste också den övertagande sambon lösa ut den andre med hela värdet.

Vad kan man göra för att uppnå ett bättre skydd? Med ett samboavtal kan samborna avtala om att sambolagens bodelningsregler inte ska gälla dem emellan. Genom ett avtal kan två sambor därför avtala bort att viss egendom ska vara samboegendom. Genom att vara proaktiv och skriva ett samboavtal kan man slippa obehagliga överraskningar och dubbel förlust om kärleken skulle ta slut. Ett samboavtal kan man skriva själv eller få hjälp med av en jurist. Ibland kan det vara nödvändigt att kombinera samboavtalet med ett testamente och/eller ett skuldebrev för att uppnå största möjliga skydd.

Daniela Cocozza Panto

Barnäktenskap och tvångsäktenskap

Förvånande nog finns i dagsläget ingen straffbestämmelse avseende barnäktenskap och tvångsäktenskap. Handlingar som innebär att någon gifter sig med ett barn eller med en vuxen, mot dennes vilja, faller i dag in under andra brott i brottsbalken.

Den 20 maj 2010 beslutade regeringen att ge justitierådet Göran Lambertz (särskild utredare) i uppdrag att inhämta kunskap om barnäktenskap och tvångsäktenskap och att föreslå åtgärder för att motverka sådana äktenskap. Göran Lambertz arbete resulterade i betänkandet “Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap (SOU 2012:35)”. I betänkandet föreslås att straffbestämmelser om tvångsäktenskap och barnäktenskap införs i brottsbalken. I betänkandet föreslås även att Länsstyrelsens möjlighet att bevilja äktenskapsdispens slopas och att ett särskilt kompetensteam tillsätts för att främja arbetet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap.

Förvånande nog finns i dagsläget ingen straffbestämmelse avseende barnäktenskap och tvångsäktenskap. Handlingar som innebär att någon gifter sig med ett barn eller med en vuxen, mot dennes vilja, faller i dag in under andra brott i brottsbalken såsom olaga tvång, olaga hot, misshandel, fridskränkning osv, beroende på vilka moment handlingen innehåller.

Det finns flera skäl för en kriminalisering av barnäktenskap och tvångsäktenskap. Genom en kriminalisering markeras allvaret i att tvinga någon att ingå äktenskap. Genom en kriminalisering blir det synligt att Sverige tar avstånd från handlingar som leder till tvångsäktenskap och barnäktenskap. Framförallt ökar skyddet för den individ som utsätts. Möjligheten att erhålla skadestånd för kränkning av den personliga integriteten ökar. Tvångsäktenskap och barnäktenskap är övergrepp som strider mot mänskliga rättigheter. En kriminalisering är därför förenligt med det skydd som flertalet människorättskonventioner strävar efter att ge både barn och vuxna.

Utifrån ovan resonemang kan en kriminalisering av tvångsäktenskap och barnäktenskap tyckas självklar.  Lagförslaget är dock komplicerat och emellanåt otydligt. Ur juridisk synpunkt möter lagstiftningen, särskilt avseende barnäktenskap, svåra hinder.

Vad gäller barnäktenskap föreslår utredaren följande:

“Den som förmår ett barn att ingå äktenskap som är giltigt i den stat där det ingås, i den stat enligt vars lag det ingås eller i den stat i vilken minst en av makarna var medborgare eller hade hemvist döms för barnäktenskapsbrott till böter eller fängelse i höst två år. Detsamma gäller den som tar initiativ till eller anordnar ett sådant äktenskap, om äktenskapet kommer till stånd. För barnäktenskap döms även den som förmår ett barn att ingå en förbindelse som är att jämställa med äktenskap på så sätt att den är binande enligt ett etablerat normsystem som inrymmer särskilda krav för upplösning av förbindelsen, och som ingås enligt detta normsystems former, liksom den som tar initiativ till eller anordnar ett sådant informellt äktenskap”.

Endast genom att läsa texten ovan inser de flesta att lagförslaget kommer medföra tillämpningsproblem. För att inte tala om bevisproblem. Det kanske mest kontroversiella med förslaget, särskilt ur samhällssynpunkt, är att låta bestämmelsen om tvångsäktenskap och barnäktenskap omfatta s.k. informella äktenskap. Härigenom kriminaliserar Sverige en “ceremoni/handling” som genomförs i ett annat land och som i det landet kanske utgör en fullt laglig och accepterad ceremoni/handling eftersom den är en del i en djupt rotad tradition.

Det framgår dock tydligt av betänkandet att en kriminalisering av tvångsäktenskap och barnäktenskap inte får eftersträvad verkan om inte de informella äktenskapen inryms.

Oaktat lagförslagens kontroversiella och komplicerade moment behövs en kriminalisering av tvångsäktenskap och barnäktenskap. Äktenskapet har en särställning bland olika rättshandlingar som en individ kan företa och äktenskap mot någons vilja kan ha flera starkt negativa konsekvenser för den som berörs.

Lagförslagen befinner sig för tillfället på remiss. Om förslagen klubbas igenom träder lagen i kraft den 1 juli 2013.

Kajsa Sandström

Vi har flyttat till större lokaler!

Från och med den 1 november 2012 har Insulander Lindh Advokatbyrå ny adress: Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm.

Insulanders konferensrum på Nybrogatan

Joakim Lyckman

Kanske är medling den bästa lösningen för oss

Ni kanske minns filmen “Kramer mot Kramer” från 1979 med Dustin Hoffman och Meryl Streep i huvudrollerna. Filmen handlar om en skilsmässa och en vårdnadstvist som avgörs i domstol. Makarna slåss med ganska smutsiga medel med hjälp av sina advokater till dess att de inser att de dels inte mår bra av detta själva men framförallt att deras son inte mår bra av att märka hur föräldrarna bråkar.

Att allt fler skilsmässor slutar i domstol bekymrar regeringen här i Sverige varför det föreslagits försök med särskilda separationsteam som kan erbjuda föräldrar och barn stöd och hjälp i samband med en separation. Syftet är att förmå separerande par att komma överens utanför domstol. För er som vill läsa mer om detta bifogar jag en länk, börja med att klicka på ordet separationsteam.

Min uppfattning är att det finns en del skilsmässor och vårdnadstvister som av olika skäl är så infekterade att det i dessa fall inte finns någon annan utväg än att ärendet avgörs av domstol. Dock är det min absoluta övertygelse att en stor del av de mål som idag prövas av domstol skulle kunna nå en bättre lösning om det istället medlades fram en lösning som skräddarsys utifrån just denna familjs situation. Det finns enligt mig färre olämpliga föräldrar än vad det finns onödiga konflikter.

Genom medling kan parterna hitta en samförståndslösning som båda fått vara med och utforma vilket underlättar framtida möten parterna emellan t ex vid barnens födelsedagar, skolavslutningar, högtider och föräldramöten. En sådan lösning kan vara mycket mer värd i det långa loppet än ett domstolsbeslut som visar att man efter en segdragen konflikt i domstol faktiskt fick lite mer rätt än barnets andra förälder.

För de parter som är beredda att släppa lite på sin egen prestige tror jag att medling med hjälp av erfarna och empatiska sakkunniga är ett väldigt bra alternativ till att slita sin tvist i domstol.

Om ni befinner er i denna situation och känner att domstolsvägen känns lite för hård, trubbig och osäker är ni välkomna att kontakta oss för ett första gemensamt möte.

Joakim Lyckman
Advokat

Gemensamt ägd egendom

När två eller flera parter köper egendom tillsammans förutsätts det att parterna äger den samägda egendomen med lika stora andelar om inte annat kan visas. Nyligen lämnade Högsta domstolen riktlinjer för att frångå antagandet.

När två eller flera parter köper egendom tillsammans, det kan t ex vara vänner, sambor eller makar, blir de s.k. samägare till egendomen enligt lagen om samäganderätt. Enligt lagen förutsätter man att parterna äger den samägda egendomen med lika stora andelar om inte annat kan visas.

Om det är två makar som har köpt egendom tillsammans stämmer antagandet “lika stora andelar” väl överens med den familjerättsliga principen som innebär att egendom ska delas lika vid äktenskapets upplösning. Det är ju så att all egendom som makarna äger, oavsett om de har köpt den själva eller tillsammans, enligt huvudregeln ska delas lika när äktenskapet upphör. Huvudregeln grundar sig på tanken att makarna, på olika sätt bidrar till äktenskapet och att en likadelning vid äktenskapets upplösning därför oftast är motiverad, även om den ena maken har förvärvat en större andel av den samägda egendomen än den andra maken.

Som huvudregel är bodelningen mer omfattande om man är gifta än om man är sambor. Mellan sambor är det endast samboegendom som blir föremål för bodelning, det vill säga bostad och bohag som har förvärvats för sambornas gemensamma användning. Det huvudsakliga syftet med skillnaden i bodelningens omfattning är att äktenskapet innebär en ekonomisk gemenskap som ska ge ett starkare skydd åt den ekonomiskt svagare parten.

Det är inte ovanligt att sambor tillsammans köper sådan egendom som inte ska ingå i bodelning, t ex båtar, bilar, fritidshus, etc. För det fall samborna t ex har köpt en båt tillsammans med olika stora insatser kan det vara värdefullt för samborna att kunna frångå antagandet i lagen om samäganderätt, dvs att gemensamt förvärvad egendom ägs med lika andelar. Detsamma gäller för det fall två eller flera andra personer (ej makar eller sambor) köper egendom tillsammans med olika stora andelar.

Fram till nyligen har det inte funnits riktlinjer för att frångå antagandet. Högsta domstolen meddelade i juni i år en dom (mål nr T 3108-10) om sambors ägarandelar i en av dem gemensamt införskaffad och samägd segelbåt, det vill säga sådan egendom som inte ska ingå i bodelningen mellan sambor. I det aktuella målet hade främst mannen utfört arbete på segelbåten. Båten förvärvades genom att kvinnan betalade 120 000 kr och mannen 535 000 kr. Parterna var överens om att de var samägare till båten men oense om storleken på ägarandelarna.

Eftersom det i lagen om samäganderätt presumeras samägande med lika andelar innebär det att den part som påstår sig ha bättre rätt till mer än hälften av egendomen har bevisbördan för sitt påstående. Först i och med avgörandet har frågan om vilka beviskrav som ska tillämpas och vilka omständigheter som ska vägas in i bedömningen avgjorts.

I det förevarande målet lade Högsta domstolen tyngdpunkten kring följande frågor:

–          Hur har samäganderätten uppkommit?
–          Vilken relation har parterna till varandra?
–          Vilken typ av egendom rör det sig om?

Om samäganderätten har uppkommit genom ett gemensamt förvärv eller genom ett avtal mellan parterna ställs det, enligt domstolen, ett lägre beviskrav än om förvärvet skett genom t ex gåva eller testamente. Domstolen kom även fram till att det ska ställas högre krav på att makar och sambor kan visa att ägarförhållandet inte är hälften vardera, jämfört med om parterna inte har en sådan nära relation till varandra. För makar och sambor kan det dessutom ha betydelse om det rör samägande till egendom som ska ingå i bodelning eller ej. Make eller sambo som vill göra gällande att egendom inte ägs med hälften vardera måste således tydligare kunna visa att så är fallet vad gäller egendom som ska ingå i bodelning än vad som gäller för sådan egendom som ska hållas utanför bodelning.

Enligt domstolen bör man, i det enskilda fallet, dessutom ta hänsyn till den samägda egendomens art, användningsändamål och värde, liksom till parternas ekonomiska bidrag, andra insatser, ansvar för lån som tagits upp för att betala egendomen och parternas ekonomiska sammanflätning i övrigt. Vidare anförde domstolen att det vid samägande “i ett äktenskap eller i ett samboförhållande finns anledning till att bestämma andelarna ganska summariskt med hänsyn till den generositet som typiskt sett kan förmodas föreligga i en sådan relation”.

I det aktuella målet gjorde Högsta domstolen följande bedömning. Parterna var sambor vid inköpet och båten utgjorde inte samboegendom. Det stod klart att de var samägare och att båten inköpts för gemensamt bruk. De gjorde olika insatser vid förvärvet och genom arbete med båten (kvinnan en mindre insats av båda slagen). Det fanns inte någon gemensam partsavsikt om andelarnas storlek vid tidpunkten för köpet. Av betydelse var att parterna hade uppdelad ekonomi och att det var fråga om en betydelsefull investering för både mannen och kvinnan i förhållande till deras ekonomi i övrigt. Andelarna bestämdes därför utifrån respektive parts ekonomiska bidrag vid förvärvet.

Jeanette Jacobsson