Kvinna sitter vid dator

Jäv eller inte jäv?

Jäv föreligger när någon brister i opartiskhet. Enligt svenska akademiens ordlista betyder jäv ” anmärkning eller invändning mot någons behörighet”. Att våra domstolar skall vara opartiska är en förutsättning för att hela rättssystemet skall fungera.

I 1 kap 9 § regeringsformen fastslås att en domstol i sin verksamhet skall beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.

I tvister om vårdnad, boende och umgänge för barn är det vanligt förekommande att domaren i målet deltar aktivt för att få föräldrarna att komma överens.  Detta sker ofta i s.k. samförståndslösningsdiskussioner, vilka hålls antingen i samband med första mötet i tingsrätten (muntlig förberedelse), under handläggningens gång genom telefonsamtal med ombuden, eller inför den slutliga förhandlingen (huvudförhandlingen).

Varken i samförståndslösningsdiskussionerna, eller i andra sammanhang i kontakten med föräldrarna, får domaren uppträda så att hans eller hennes opartiskhet ifrågasätts. Domaren måste vara försiktig med vad som sägs så att inte föräldrarna uppfattar det som att domaren tagit ställning.

Nyligen fick en domare vid Blekinge tingsrätt kritik från Justitieombudmannen för att ha uttalat sig på ett sätt som kunde ifrågasätta hennes opartiskhet (beslut 2012-03-23, dnr 222-2011). Målet gällde bland annat umgänge för barn och pappan i målet hade tidigare tillerkänts visst umgänge med sitt barn tillsammans med kontaktperson. Några dagar innan huvudförhandling skulle hållas i målet, och då umgänge skulle utövas, meddelade Familjerätten att man inte längre kunde bistå med kontaktperson. Domaren i målet ansåg att det var olämpligt att domstolen så nära inpå en huvudförhandling skulle ompröva frågan om umgänge. Domaren kontaktade därför pappans ombud och föreslog en samförståndslösning som gick ut på att pappan skulle avstå umgänge med barnet tills efter huvudförhandlingen. Domaren meddelade även att om pappan avstod umgänge skulle det kunna ses som ett tillfälle för pappan att visa att han hade förmåga att samarbeta i frågor som rörde barnet.

Justitieombudsmannen kritiserade domarens uttalande och meddelade att det fanns en risk att pappan i målet upplevde det som en press från domstolens sida att handla på visst sätt för att vinna framgång i målet. Det fanns således en risk att domaren i målet kunde ha uppfattats som partisk.

Förklaras en domare partisk måste en ny domare ta över målets handläggning. Problemet är dock att frågan om partiska och jäviga domare är känslig, vilket sannolikt gör att många drar sig för att ifrågasätta. Ingen vill ju irritera domstolen. Men i advokatens främsta roll ligger att tillvarata klientens intressen fullt ut. Advokaten är inte rättens tjänare! För att tillvarata klientens intressen fullt ut, och även för att upprättahålla ett fungerande rättssystem där alla skall stå lika inför lagen, måste varje fall av misstänkt partiskhet hos en domare synliggöras.

Kajsa Sandström

Joakim Lyckman

Varför behöver jag upprätta testamente?

När jag träffar klienter brukar jag börja med att fråga om de vet vem som ärver tillgångarna den dagen de går bort.

En del vet precis vad som händer och vill undvika att arvet fördelas enligt lag. Flera klienter har hört uttrycket “enskild egendom” och undrar om de måste skriva ett testamente för att tillgångarna ska bli barnens enskilda. Gifta makar undrar om de måste skriva ett testamente för att få sitta i så kallat “orubbat bo” och sambor med eller utan barn undrar vad de måste skriva för att skydda, dels varandra och dels barnen. Att dagens normalfamilj i många fall består av barn från tidigare förhållanden tillsammans med gemensamma barn komplicerar situationen ytterligare då lagen har olika regler för så kallade “särkullbarn” och gemensamma barn.

Jag upplever det som väldigt vanligt att föräldrar, och för den delen också mor- och farföräldrar, anser att barnen/barnbarnen i deras ögon inte är mogna att förvalta ett stort kapital vid 18 års ålder och undrar om man på något sätt kan skjuta myndighetsåldern framåt i tiden.

Andra är oroliga över vad som ska hända med släktgården/sommarstället ifall barnen inte kommer överens. Kanske vill de att något av syskonen ska ha förtur till att köpa ut landstället. Inte sällan träffar jag klienter som inte efterlämnar andra arvingar än Allmänna Arvsfonden. Många av dessa vill styra sina tillgångar till något helt annat. Kanske räcker pengarna till att bilda en stiftelse eller en minnesfond. Andra, med en sjukdomshistoria i släkten vill styra sina pengar till forskning inom just detta specifika område.

I alla ovanstående situationer bör testamente upprättas. Egendom blir inte “enskild” om man inte uttryckligen skrivit det. Så kallade “särkullbarn” får ut hela sitt arv före sin styvmor/styvfar om inte testamente upprättats. Att sambor inte ärver varandra enligt lag gör det nödvändigt att upprätta ett testamente för att åtminstone skydda den gemensamma bostaden. Vill man skjuta på myndighetsåldern behöver testamente upprättas och vill man att en symbolisk summa pengar eller en tavla skall tillfalla den gode vännen måste testamente upprättas.

För den stora gruppen gifta makar med både gemensamma barn och barn från tidigare förhållanden finns ofta medvetenheten att någon handling bör upprättas men inte alltid förmågan att bedöma effekten av den upprättade handlingen.

Ett testamente är färskvara. I takt med att åren går kan verkligheten förändras vilket gör att ett testamente som upprättats bör ses över med jämna mellanrum. Att man upprättat ett testamente innebär inte att det inte får ändras. Så länge man lever och är “vid sina sinnens fulla bruk” kan man ändra sitt testamente.

Bryr du dig om vad som händer med dina tillgångar den dagen då du dör bör du upprätta ett testamente. Det finns inga krav på att testamenten upprättas av jurist men det är enligt min uppfattning en absolut rekommendation att konsultera en jurist, om inte annat för att få bekräftelse på att man tänkt rätt.

Joakim Lyckman
Advokat

Ta hjälp med bouppteckningen

– ett sätt att spara pengar?

I DN Ekonomi kunde man den 24 februari 2012 läsa en artikel med rubriken “Säkrast att ta hjälp med bouppteckningen”. Rubriken väckte förstås mitt intresse eftersom bouppteckningar är något som tillhör mitt dagliga arbete på kontoret.

Enligt lag ska en bouppteckning förrättas senast tre månader efter ett dödsfall. Samtliga dödsbodelägare, efterarvingar samt efterlevande make eller sambo ska lämnas möjlighet att tillsammans träffas på ett förrättningsmöte för att sammanställa den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder som de såg ut på dödsdagen. Bouppteckningen ska därefter registreras hos Skatteverket. En registrerad bouppteckning fungerar sedan som en legitimationshandling för dödsbodelägarna och ligger även till grund för arvskiftet.

I artikeln kunde man läsa att en jurist gav rådet att alltjämt ta juridisk hjälp med upprättande av bouppteckningar eftersom det annars kan bli en dyr historia. Redan av inledningen i artikeln får man som läsare reda på att “en vanlig bouppteckning kostar tusentals kronor – men att göra den själv är svårt och kan bli ännu dyrare”. Påståendet om att en bouppteckning som man gör själv “kan bli ännu dyrare” än om man tar professionell hjälp diskuteras, anmärkningsvärt nog, inte någonstans i artikeln. Själv menar jag att en okomplicerad, eller en s.k. vanlig, bouppteckning behöver inte kosta tusentals kronor. I bästa fall behöver den inte kosta mer än resan till förrättningsmötet, ett kuvert, frimärke och lite bläck. Själva registreringen kostar ingenting och blanketter och broschyrer kan man beställa kostnadsfritt från Skatteverket.

I artikeln påstås det att Skatteverket inte rekommenderar att man gör en bouppteckning själv. Det vågar jag med styrka påstå vara en felaktighet. Hos skatteverket finns färdigtryckta blanketter och broschyrer att hämta som underlättar upprättandet av en bouppteckning. Skatteverket bistår även med rådgivning och hjälp över telefon. Jag har själv erfarenhet från Skatteverkets bouppteckningssektion som registrerar bouppteckningar såväl från privata ingivare som professionella. Min uppfattning är att privata ingivare många gånger gör en korrekt bouppteckning från början till slut, något som faktiskt vissa professionella ingivare inte klarade förrän efter flertalet kompletteringar efterfrågade av skatteverket.

Nu menar jag inte att man aldrig ska ta hjälp med att upprätta en bouppteckning. Självklart ska den som vill och behöver ta hjälp. Det är långt ifrån alla gånger som en bouppteckning är helt okomplicerad. Många gånger kan det vara invecklat och svårt. Till exempel kan den avlidne vara medborgare i ett annat land eller ha dubbelt medborgarskap vilket kan medföra att andra regler än den svenska ärvdabalkens regler ska tillämpas. Det kan även uppstå problem kring hur egendom ska värderas och till vilket värde. Vidare kan handlingar upprättade av den avlidne, såsom gåvobrev och testamenten, vara besvärliga att tolka. Gåvor kan exempelvis aktualisera regler om förskott på arv eller frågor om gåvan egentligen utgör ett lån till en arvinge och ett testamente kan exempelvis brista i de krav som finns uppställda för att ett testamente ska anses vara giltigt.

Att tvister föreligger inom familjer är inte ovanligt. Inte minst i samband med dödsfall kan starka känslor orsaka osämja även mellan de starkaste av blodsband och leda till att bouppteckningen drar ut på tiden. I vissa fall kan det alltså vara bra att ta hjälp av en opartisk person, företrädesvis en jurist som besitter sakkunskap och på ett professionellt sätt kan fokusera på de juridiska bitarna istället för de känslomässiga.

Med detta sagt vill jag justera det som framfördes i artikeln. Självklart lönar det sig att först och främst se till den egna förmågan. Vill och tror man sig kunna ge sig på att förrätta bouppteckningen själv för att komma billigare undan – ge det ett försök! Lyckas man inte eller kommer det med all säkerhet uppkomma juridiska klurigheter – ta hjälp så snart du kan för att spara både tid och pengar.

Jeanette Jacobsson

Mia Edwall Insulander

Debatt om vårdnadstvister i SVT

Är det lättare att flytta med ett barn, utan den andre vårdnadshavarens medgivande, inom Sverige än utomlands?

Jag deltog i en diskussion om vårdnadstvister i “Debatt” i SVT i torsdags den 16/2. Diskussionen tog sitt avstamp i Hanne Kjöllers artikel på DN Debatt.

Hanne Kjöllers debattartikel handlar om huruvida det är lättare att flytta med ett barn, utan den andre vårdnadshavarens medgivande, inom Sverige än utomlands.

Föräldrar som har gemensam vårdnad ska vara överens om att ett barn flyttar. De ska också vara överens om att ett barn byter skola. Om en förälder ändå tar saken i egna händer och väljer att flytta med ett barn eller byta skola – vad händer då? Den andre föräldern kan då väcka talan i domstol och yrka på ett interimistiskt (tillfälligt) beslut om att barnet skall bo hos honom / henne  ( dvs. “flytta” tillbaka). Föräldern kan också yrka på ensam vårdnad. Det tar i regel några veckor för tingsrätten att meddela ett interimistiskt beslut. Min erfarenhet är då att tingsrätterna ofta beslutar att barnet “ska tillbaka”. Även om domstolarna idag är restriktiva med att meddela alltför ingripande beslut interimistiskt finns det en låg tolerans när en förälder flyttar ett barn i strid med den gemensamma vårdnaden. Det finns således lagliga möjligheter att få tillbaka ett barn då en förälder flyttat utan den andres medgivande. Eftersom interimistiska beslut meddelas relativt snabbt har barnet inte heller hunnit rota sig i en ny miljö.

Mer komplicerat blir det dock om en förälder anmäler den andre föräldern för något brott gentemot barnet. I de fallen måste både polisen och de sociala myndigheterna utreda huruvida barnet utsatts för något brott. I de fallen rekommenderar oftast de sociala myndigheterna att umgänge /boende med den misstänkte föräldern ej skall ske under utredningstiden. Under den tiden finns det en större möjlighet för den förälder som anmält den andre föräldern att flytta, även om det fortfarande är i strid med en gemensam vårdnad.

Eftersom det finns barn som utsätts för brott av en förälder måste det finnas en möjlighet att, under en utredning, tillfälligt bestämma att umgänge ej ska ske. Stora problem kan dock uppstå när en förälder använder osanna påståenden om övergrepp som en metod att undanhålla barnet från den andre föräldern. Detta sker ibland.

Jag anser att både polis och de sociala myndigheterna måste vara noggranna med att göra en helhetsbedömning när de får in en anmälan. Har det skett anmälningar förut som har lagts ned? Ligger föräldrarna i tvist? Finns det något annat som kanske talar för att anmälan är obefogad? Om myndigheten som utreder ser att det finns faktorer som talar för att anmälningen ej är trovärdig borde de kunna bedriva sin utredning och komma till ett beslut mer skyndsamt än vad som sker idag.

Om en förälder vid ett flertal tillfällen blivit anmäld av den andre föräldern för brott som ej kunnat styrkas kan det tala för att vårdnaden eller boendet bör ändras. Min uppfattning är att domstolarna idag ser allvarligt på en sådan omständighet eftersom den anmälande föräldern då ej förstår barnets behov av en nära och god kontakt till båda sina föräldrar (som betonas i lagen FB 6:2 a§).

Domstolarna är idag också uppmärksamma på huruvida en förälder har förmåga att se till barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Om en förälder motarbetar umgänge med den andre utan grund är det ej till barnets bästa att den föräldern har huvudansvaret (se t.ex. Svea Hovrätts dom 2010-09-21 i mål nr T 10164-09 och Göta Hovrätts dom 2011-06-13 i mål nr T 2973-10).

Sammanfattningsvis tycker jag att, när det gäller att flytta ett barn inom Sverige utan den andres medgivande, det ej är särskilt “lätt” idag med vår nuvarande lagstiftning. Däremot tar det ofta alltför lång tid för myndigheterna att utreda en anmälan om att barnet utsatts för brott. Särskilt i de fallen då omständigheter talar för att anmälan är obefogad.

Mia Edwall Insulander
Advokat

Mia Edwall Insulander

Varför är familjerätten viktig?

Alla berörs vi av familjerätten någon gång i livet: du kanske blir sambo med någon, gifter dig, skiljer dig skaffar barn och någon dör…

Självklart finns det lagar som reglerar vad som gäller juridiskt i dessa situationer. Ändå är det förvånansvärt få personer som informerar sig innan det är för sent.

I mitt jobb som familjerättsadvokat reflekterar jag ibland över hur lite kunskap många har om juridiken i sin egen familjerättsliga situation. Vissa jag pratar med utgår från att juridiken stämmer överens med deras egen ‘moraliska kompass’ :

” jag betalade mer än vad han gjorde vid förvärvet av huset så jag ska ju ha tillbaka min insats först, innan vi delar på resten” eller

” självklart har barnet rätt till båda sina föräldrar och därför ska han bo varannan vecka, något annat är ju inte aktuellt”.

Ofta råder också direkta missuppfattningar om den familjerättsliga lagstiftningen t.ex:

När barn fyller 12 år får de bestämma själva var de vill bo.

Gemensam vårdnad innebär att barnet ska bo varannan vecka.

Jag har samma juridiska skydd som sambo och som gift.

Jag har rätt att leva på samma standard som mitt ex efter en skilsmässa.

Jag vågar inte svara på vad dessa missuppfattningar eller okunskap beror på. Det finns säkert mänskliga förklaringar till varför man inte  vill , kan eller orkar informera sig om juridik när de gäller de närmsta relationerna. Jag har förståelse för att det kan verka oromantiskt , ‘ödesdigert’ eller överdrivet att ta reda på vad som gäller i en situation som man inte vill ska ske. Ändå, vill jag gärna uppmuntra till större engagemang i och information kring dessa frågor. Bristen på kunskap om juridiken i den egna familjerättsliga situationen får alldeles för stora konsekvenser för den enskilde individen i många fall.

I vissa skeden i livet bör man få hjälp eller tips om möjligheten till information. När man väntar barn kunde kanske t.ex. BVC lämna information om viss juridik kring vårdnad om barn, eller hänvisa till jurist eller socialtjänsten för att få veta mer. Socialtjänsten erbjuder s.k. samarbetssamtal vid en separation där man kostnadsfritt tillsammans med socialsekreterare får diskutera barnens boende och umgänge. Kanske kunde samtal även erbjudas när man nyligen fått barn men fortfarande är tillsammans? När man gifter sig kunde vigselförrättaren informera lite närmare kring juridiken och peka på vad som kan vara nödvändigt att skaffa ytterligare information om. Sjukhus eller andra vårdinrättningar kunde kanske också lämna viss information eller tipsa om var man kan få veta mer.

Media kunde, enligt min mening, oftare belysa den familjerättsliga lagstiftningen. Arvstvisten mellan Stieg Larssons sambo och pappa/ bror har medfört att allmänheten, av vad jag har märkt, bättre har förstått att sambor inte ärver varandra. Det borde dock ej krävas uppmärksammade ‘kändis-tvister’ för att media ska kunna illustrera hur juridiken fungerar i det enskilda fallet.

Jag som arbetar med familjerätt lämnar gärna information i förebyggande syfte. En timmes juridisk konsultation hos en familjerättsadvokat kan vara en billig ‘försäkring’ jämfört med en årslång tvist baserad på en missuppfattning eller okunskap.

Mia Edwall Insulander
Advokat

Pappor och små barn

Annica Dahlström, professor i histologi och neurobiologi vid Sahlgrenska akademien, hävdar att de flesta män inte är lämpliga att ensamma ta hand om små barn?

För några veckor sedan länkade en vän till mig på Facebook en artikel som just nu cirkulerar i sociala medier. När jag klickade på länken kom jag fram till en intervju som Aftonbladet gjort år 2007 med Annica Dahlström, professor i histologi och neurobiologi vid Sahlgrenska akademien på Göteborgs universitet. Intervjun hade gjorts med anledning av hennes bok “Könet sitter i hjärnan”. Min facebookvän frågade “är det ett skämt Kajsa?”.

Det Annica Dahlström påstår i intervjun är anmärkningsvärt. Annica Dahlström hävdar att pappor rent biologiskt är sämre på att ta hand om små barn än vad mammor är. Hon anför att pappor har sämre känsel i fingertopparna och kan lättare skada ett litet barn. Pappor har tunnelseende och är därmed inte lika säkerhetstänkande som mammor är. Pappor är mindre känsliga i innerörat vilket innebär att de inte uppfattar barnets behov med samma exakthet som mammor gör. Pappor har en maskulin doft och mörk stämma, vilket inte är passande för små barn. Dessutom besitter inte pappor de egenskaper som modersinstinkten medför. Annica Dahlström menar att det är först när barn är i tre till fyra års ålder som papporna kan komma in i bilden.

Även om intervjun i dag har några år på nacken är det upprörande att läsa vad Annica Dahlström påstår och det är än mer upprörande att läsa att hon är professor. Med Annica Dahlströms resonemang förflyttas vi trehundra år tillbaka i tiden, till en tid då vi inte hade tillgång till den forskning om barns behov och barns bästa som vi har i dag.

Barn är i behov av trygghet, omsorg och kärlek. Ju mer desto bättre. Möjligheten för föräldrar att tillgodose barnet med trygghet, omsorg och kärlek har inget med föräldrarnas kön att göra. Ibland är pappa bättre än mamma, ibland är mamma bättre än pappa. I många fall är båda lika bra. Det är så verkligheten ser ut.

Identifieringen är en viktig del av det lilla barnets utveckling. Barnet behöver söka identifiering hos båda könen. Identifieringen blir grundval för hur barnets ideal och uppfattning om könsroller sedermera utformas.

Annica Dahlströms kategorisering av föräldraförmåga beroende på kön vinner inte stöd i föräldrabalken. Föräldrabalken har inget kön. Viktigast är barnets bästa.

Till min facebookvän svarar jag, ja min vän, det var ett skämt.

Signerat

Kajsa Sandström

Intervjun med Annica Dahlström går att läsa här: http://www.aftonbladet.se/wendela/barn/article11038187.ab

Alexandra Lyckman

Att tvista om barn

Belönar rättssystemet fel förälder?

Hanne Kjöller uppmärksammade i en ledarartikel i DN nyligen hur en förälder, till synes med domstolens acceptans, kan flytta ett barn inom Sverige utan den andre förälderns godkännande, eller sabotera umgänget mellan barnet och den andra föräldern.

Allt oftare stöter jag på vårdnads-, boende- och umgängeskonflikter där jag, socialsekreterarna (i bästa fall) och domstolen får intrycket att det framför allt handlar om att barnet används i en konflikt mellan föräldrarna som egentligen handlar om svek, besvikelse och brustna drömmar i de vuxnas relation. Min uppfattning är att detta i de flesta fall är ganska uppenbart för inblandade rättsinstanser. Domstolarna är medvetna om att det förekommer anklagelser och brottsbeskyllningar och som regel kräver man att det ska finnas någon annan omständighet, helst en fällande dom, som bekräftar eller konkretiserar sådana påståenden.

Hur resonerar en förälder som tar sig rätten att förbehålla barnet rätten till den andra föräldern? Jag vet att det finns fall där föräldern skyddar sitt barn från faktiska övergrepp. Men det är inte dessa fall jag talar om. Det är de långt vanligare fallen där en förälder känner sig sviken, lämnad, svartsjuk. Där barnet används för att ge igen, hämnas, bestraffa. Barn är ingen rättighet eller ett föremål som man använder som maktmedel. Och här tror jag att domstolarnas resonemang ligger.

Det är inte ett problem att rättssystemet vägrar att bestraffa en förälder som agerar utifrån eget bevåg. Istället tror jag att domstolarna i de flesta fallen faktiskt är medvetna om att det någonstans i sammanhanget handlar om en liten människa, en egen individ med rättigheter och känslor och en vardag.

Problemet är i stället att det tar för lång tid innan domstolarna fattar ett slutligt beslut. Efter lagändringen 2006 har domstolarna blivit restriktivare med att meddela interimistiska beslut, d v s beslut som gäller tills den slutliga domen meddelas. Man ändrar helst inte en gemensam vårdnad genom ett interimistiskt beslut. Lagstiftaren menar att det finns en risk att det interimistiska beslutet får en styrande verkan på det slutgiltiga avgörandet. Och innan domstolen är redo att meddela ett slutligt avgörande, ser man helst att föräldrarna gått med på medling och /eller samarbetssamtal. Fungerar inte det ska en utredning från familjerätten inhämtas. Dessa tar i bästa fall 4 månader, i realiteten oftast 6 månader. När domstolen är redo att meddela sin dom, har det ofta gått mer än ett år och då är det som regel inte längre försvarligt att riva upp barnet igen från sin nya hemort, skola, kamrater, fritidsaktiviteter.  I vårdnadsmål får sedan vardera förälder stå sina egna rättegångskostnader, oavsett utgången i målet.

Hanne Kjöller drar parallellen med internationella barnbortföranden där Haagkonventionen, rätt tillämpad av medlemsstaterna, är en garant för ett effektivt återförande av barnet till dess hemvistland. Inom sex veckor från ansökan till domstol, ska domstol pröva ärendet och meddela sitt avgörande. Detta fungerar alldeles utmärkt hos Stockholms tingsrätt som är domstolen som prövar alla ärenden där barn olovligen förts till eller kvarhålls i Sverige. Huvudregeln är att barnet ska återföras och att endast begränsade och tämligen tydliga undantag kan göras gällande. Slutligen och inte minst viktigt, så får den förälder som förlorar tvisten betala den vinnande förälderns rättegångskostnader.

Kanske skulle vi ställa samma krav när det gäller nationella barnärenden. Så att huvudregeln är att ett interimistiskt beslut ska meddelas inom 6 veckor, att vårdnadsrätten interimistiskt fråntas den föräldern som undanhåller barnet rätten till den andra föräldern, att barnet ska tillbaka till sin hemvistort och att föräldern som förlorar tvisten är skyldig att ersätta den andra föräldern dess rättegångskostnader.

Alexandra Lyckman
Advokat

Smygstart på bloggen

Vi smygstartar vår blogg redan idag. Välkommen att läsa!

Vill du kommentera våra blogginlägg går det bra att maila oss på info@insulander-advokat.se.