Om goda råd är dyra

För de flesta är det självklart att träffa en läkare om man har frågor om sin hälsa. Lika självklart borde det vara att kontakta en jurist om man har ett problem som rör juridik – men det är det inte för alla.

Vårdnadstvist i internationella familje-konstellationer

Internationella familjekonstellationer blir idag allt vanligare och visst är det fantastiskt att människor och familjer idag i stor utsträckning kan resa, flytta, och kommunicera över landgränserna.

Tips vid testamentsskrivande utifrån erfarenhet att arbeta med välgörenhets-organisationer

Att arbeta som advokat eller jurist på en familjerättslig advokatbyrå innebär allt som oftast att företräda en privatperson eller ett företag gentemot en motpart där det många gånger finns stora motsättningar mellan parterna.

Vårdnadstvist, skillnad mellan fiktion och verklighet

”Marriage story” är en film som just nu finns på Netflix och är en riktig snackis inom populärkulturen. Filmen är ett tragikomisk och realistiskt relationsdrama om ett nutida par i New York som efter många år tillsammans väljer att gå skilda väger. Filmen börjar med en öppningsscen där historiens två huvudkaraktärer i ett försök att skapa en smidig, ärlig och schysst skilsmässa

Målsägandebiträde och särskild företrädare

Barn som utsatts för brott kan företrädas av egna ombud som antingen utses till målsägandebiträde eller till särskild företrädare. På Advokatdagarna som hölls i oktober 2019 fick vi, Anna Hellron Wikström och undertecknad, möjlighet att hålla ett seminarium om dessa typer av uppdrag och vad som skiljer dom åt. Här kommer en kort sammanfattning.

Kvinna sitter vid dator

Är du sambo? Då bör du tänka på detta

Det är många som lever i en samborelation utan att veta vilka skillnader som finns mellan att vara sambo och att vara gift. Detta kan få stora konsekvenser om relationen tar slut. Till att börja med så ärver inte sambor varandra. När en gift person går bort så ärver den efterlevande maken den avlidnes egendom

Bolag i bodelning?

Inte sällan uppkommer frågan om ett bolag ska tas upp i en bodelning och i så fall till vilket värde. Om ett bolag ska tas upp i en bodelning avgörs utifrån tillgångens klassificering som antingen giftorättsgods eller enskild egendom. Av äktenskapsbalken följer att makarnas giftorättsgods efter avdrag för skulder ska delas lika.

Barnkonventionen blir lag

Den 1 januari 2020 blir FN:s konvention om barnets rättigheter, (Barnkonventionen) svensk lag i Sverige. Detta sker genom att konventionen inkorporeras i svensk lagstiftning, vilket innebär att konventionstexten utan förändringar, läggs in som en egen lag i den svenska lagboken med en översättning som bilaga. Konventionen blir genom detta en egen rättskälla.

Sanna Jonsson

Ett halvt ark papper eller ett saknat originaltestamente?

Ett halvt ark papper, tjänar inte bara som titeln på August Strindbergs världsberömda novell, som i sin magiska korthet beskriver förlusten av två älskade familjemedlemmar, utan kan också – i formen av en vikt A4,– skymma textinnehållet i ett testamentariskt förordnande.

Joakim Lyckman

Advokatens roll

För er som inte arbetar som advokater kan jag berätta att något av det första man lär sig i detta yrke är att sätta sin klient främst, att vara lojal mot sin klient samt att inte bryta sin tystnadsplikt. Klienten ska kunna lita på att det som sägs mellan honom/henne och mig stannar där. Det finns visserligen några undantag till denna regel såsom att vi exempelvis inte får ljuga, men lojalitets- och tystnadsplikten är två fundamentala grundpelare i vårt yrkesutövande.

Vi agerar som ombud för våra klienter och ska på bästa möjliga sätt föra fram deras åsikter när de såsom part i målet ska utveckla sin talan.

Vi ger naturligtvis våra klienter råd om hur deras åsikter ska föras fram för att nå framgång men det är i slutändan alltid klienten själv som har sista ordet. Vilka råd vi ger våra klienter är naturligtvis sekretessbelagt. Det skulle således kunna vara så att vi givit vår klient rådet att inte överklaga ett beslut men att klienten ändå bestämmer sig för att han/hon vill överklaga. I denna situation är vår roll att på bästa sätt företräda klienten i överklagandet. Vi får, med hänsyn till tystnads- och lojalitetsplikten, inte berätta för någon om vilka diskussioner vi fört enskilt med vår klient i förtroende.

Inte sällan händer det att motparten reagerar känslomässigt och låter sin frustration och ilska gå ut över oss advokater som ombud och börjar se även oss som parter i målet.

Även i våra roller som boutredningsmän och bodelningsförrättare, där vi utsetts av tingsrätten till att neutralt försöka lösa en dispyt mellan tvistande parter, händer det att väldigt mycket energi används till att misskreditera oss såsom domstolens förlängda arm.

Jag kan förstå att det för en part i ett ärende kan vara svårt att hålla isär vem de har en dispyt med men i den roll vi har försöker vi gärna förklara och förtydliga om något är oklart. Det är viktigt att ärendet kan bedrivas så konstruktivt som möjligt så att arbetet inte blir lidande av ovidkommande frågor.

I vår roll som advokater arbetar vi för att hantera konflikter och förhålla oss till dem på ett professionellt sätt. Därmed inte sagt att det alltid är lätt om parterna inte vill ta till sig vilken uppgift och roll vi har som advokater.

Joakim Lyckman
Advokat