Mia Edwall Insulander

Medling i domstol – Hur fungerar det i praktiken?

År 2006 genomfördes de senaste större ändringarna i föräldrabalken ang. vårdnad om barn. Då bestämdes bl.a. att domstolen kan besluta om medling mellan föräldrarna i vårdnadsmål. Syftet är att fler föräldrar ska hitta en egen överenskommelse med hjälp av medlingen.

Syftet är gott – man vill hjälpa föräldrar att hitta en samförståndslösning och undvika fortsatt process i domstol. Hur har då medlingen fungerat i praktiken?

Enligt min mening fungerar det dåligt. Vem som helst kan meddela sitt intresse till domstolen att arbeta som medlare. Det finns inga uttalade krav eller riktlinjer för vem som får vara medlare. Det innebär att kompetensen och kunskapen hos medlarna varierar oerhört. Det finns heller inga gemensamma riktlinjer för hur medlingen ska gå till. Vissa medlare träffar aldrig föräldrarna gemensamt medan andra alltid vill träffa dem tillsammans. Vissa medlare vill alltid träffa barnen medan andra har som princip att aldrig träffa barnen. Som ombud är det i stort sett omöjligt att förklara hur medlingen kommer att gå till. Det beror helt på vem som medlar.

Medlingen ska ske på fyra veckor och när medlingen är klar ska medlaren rapportera till tingsrätten om medlingen lyckats eller ej. Utformningen av rapporterna varierar. Vissa medlare lämnar t.o.m. en egen bedömning i vårdnads-boende eller umgängesfrågan, trots att det inte ligger inom deras uppdrag.

Under de snart åtta år som medlingsinstitutet har funnits i vårdnadsmål har kvaliteten, enligt min mening, inte förbättrats. Jag anser att båda föräldrarna måste kunna lita på att medlingen sker helt opartiskt. Det betyder att medlaren inte ska ha egna åsikter eller försöka påverka någon förälder i endera riktningen. Så är det inte alltid idag. Det betyder också att medlaren inte får lämna sin egen bedömning till tingsrätten när medlingen är klar. Medlaren bör inte heller kallas som vittne till fördel för den ena parten, så sker idag.

Om medling ska finnas kvar måste det ställas krav på enhetliga riktlinjer samt att medlarna genomgått viss utbildning i syfte att behärska medlingstekniken. Som det fungerar idag kan det inte fortgå. Det är inte möjligt för mig som ombud att föreslå och förespråka medling vilket är olyckligt med tanke på dess lovvärda syfte.

Mia Edwall Insulander
Advokat

Par står mittemot varandra

Inför första mötet hos bodelningsförrättaren

Detta blogginlägg har till syfte att ge exempel på vad du som part i ett bodelningsärende kan fundera på och ta fram innan det första bodelningssammanträdet.

Om bodelningsförrättaren redan i ett tidigt skede har relevant underlag kan ni som parter spara både tid och pengar och chanserna till en samförståndslösning ökar.Det första man bör ta reda på är vilken dag ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten.

Denna dag kallas för brytdagen och är viktig i bodelningen eftersom det är de tillgångar och skulder som fanns denna dag som ska delas mellan er. Enklaste sättet att få reda på brytdagen är att ringa till handläggande tingsrätt och fråga vilken dag ansökan om äktenskapsskillnad inkom.

När man vet brytdagen bör man upprätta en förteckning över alla tillgångar och skulder som fanns på brytdagen.  Ett sätt att ta reda på vilka tillgångar man hade denna dag är att kontakta bank och låneinstitut och be dem skicka saldobesked, kapital- och räntebesked per brytdagen.

Hos VPC kan man få reda på aktieinnehav i noterade bolag. Om aktier finns i onoterade bolag bör den senaste årsredovisningen av bolaget ges in.Fanns bil eller båt är årsmodell, märke och antal mil användbar information.

Parterna bör även uppskatta vilket andrahandsvärde tillgångarna har. Ett sätt att ta reda på andrahandsvärdet är att se vad liknande saker säljs för på andrahandsmarknaden. Anledningen till att det är andrahandsvärdet är att det är detta värde som används i bodelningen.

Beträffande lösöre såsom husgeråd, möbler och konst är det lämpligt att undersöka om sådant kan delas i samförstånd. I annat fall bör en lista upprättas samt det på listan markeras vilket lösöre som man önskar. Även lösöret upptas till andrahandsvärdet.

Om bostadsrätt eller fast egendom ingår i bodelningen vill bodelningsförrättaren veta beteckningen på bostaden, vem som är registrerad ägare, eventuella kostnader för reparationer och inköpspris.

Anledningen till att bodelningsförrättaren behöver dessa uppgifter är för att skatten dras av, såsom om försäljning skett vid bodelningstillfället.

Relevant underlag beträffande bostad kan därför vara köpehandling, kvitton på reparationer och lagfart.Det kan även vara lämpligt att redan innan bodelningssammanträdet ta reda på marknadsvärdet av bostaden eftersom det är det aktuella marknadsvärdet som kommer att användas i bodelningen.

För att få en fingervisning om bostadens värde kan man kontakta en mäklare och be om en värdering.En fördel med att ha värderat bostaden i ett tidigt skede är att man kan undersöka om parterna är överens om visst värde.

För det fall enighet inte kan nås om marknadsvärdet, kan bostaden värderas av opartisk värderingsman, vanligtvis ett värderingsinstitut. Innan bodelningssammanträdet bör man också fundera på om man vill bo kvar i den gemensamma bostaden och om man har råd med det.

Av denna anledning kan det vara värdefullt att vända sig till banken för att undersöka vilka lånemöjligheter som finns och om man accepteras som ensamt betalningsansvarig för de lån som belastar bostaden.

Om du som part anser att viss egendom är enskild och inte ska bodelas är det viktigt att ta fram och ge in underlag såsom kopia på testamente eller gåvobrev och/eller ett eventuellt äktenskapsförord.

Kopia på äktenskapsförord kan man få ut genom att ringa till äktenskapsregistret på telefonnummer 010-574 93 00 och begära ut en kopia.

Daniela Cocozza Panto

GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT 2014

Advokatbyrån har denna jul skänkt en gåva till Rädda barnen.

God jul och ett gott nytt 2014 önskar Insulander Lindh Advokatbyrå!

Denna jul har Insulander Lindh Advokatbyrå skänkt en gåva till Rädda barnen.

Vi vill på det sättet understryka hur viktigt det är att kämpa för barns rättigheter. Barnets bästa ska alltid komma främst.

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR 2014

önskar vi på Insulander Lindh Advokatbyrå

Mia Edwall Insulander

Underhållsskyldighet vid växelvis boende

Högsta domstolen har den 19 november 2013 meddelat en dom som innebär att en förälder kan få betala underhåll vid växelvis boende.

Den 19 november 2013 meddelade Högsta domstolen en dom i mål nr T 3506-12 som innebär att underhåll i vissa fall ska betalas trots att barn bor växelvis. Högsta domstolen förklarar att när ett barn bor växelvis, 7 kap. 6 § FB ska tillämpas i förhållande till den förälder som har ett större ekonomiskt utrymme än den andre, om barnet inte får det underhåll från föräldern som det har rätt till enligt 7 kap. 1 § FB. Domen får stor betydelse. Växelvis boende för barn blir en allt vanligare boendeform. Hittills har det inte varit möjligt för en förälder med sämre ekonomi att få underhåll från den andre vid växelvis boende. Barn har rätt till samma standard hos båda föräldrar. Det betyder att den som har bättre ekonomi också ska betala mer än den andre föräldern till barnen. 7:6 FB föreskriver att om man försummar sin underhållsskyldighet så kan man bli ålagd att betala underhåll. Högsta domstolen förklarar nu att denna paragraf även kan tillämpas i de fall då barn bor växelvis och att även en försummelse som är helt klanderfri kan omfattas. Det betyder att en förälder som har bättre ekonomisk förmåga än den andre kan anses vara försumlig genom att inte “hjälpa” barnen till en likvärdig standard hos den andre. Vilka skillnader i ekonomisk förmåga det kommer att handla om återstår att se. Målet i Högsta domstolen är återförvisat till Hovrätten för en närmare prövning i sak. Fler avgöranden från domstolarna kommer att behövas för att en närmare praxis ska kunna utvecklas kring beräkningen av underhåll vid växelvis boende.

Mia Edwall Insulander
Advokat

Alexandra Lyckman

Underhåll till barn och f d maka när man bor i olika länder

Det blir allt vanligare med internationella familjesammansättningar. Om relationen avslutas uppkommer ofta frågor om underhåll till barn och f d maka.

Det blir allt vanligare med internationella familjesammansättningar. Man träffar någon från ett annat land som man sammanlever eller gifter sig och får barn med. Det är också vanligt att par med samma nationella bakgrund flyttar utomlands längre eller kortare perioder pga arbete. Om dessa relationer avslutas är det inte ovanligt att en av parterna bestämmer sig för att flytta tillbaka till sitt ursprungsland, med eller utan eventuella barn. I dessa fall uppkommer frågor om underhåll till barn och ofta även till en f d maka.

Tidigare reglerades frågor om vilket lands lag som ska tillämpas för att beräkna underhåll till barn och f d maka nationellt för varje land, genom s k internationell privaträttslig lagstiftning. I Sverige reglerades frågorna enligt lagen 1904:26 s 1 om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap. Avseende frågor om underhåll reglerades i lagen dock bara vad som skulle gälla för underhåll av barn. I lagen angavs att om barnet vistas i riket skulle underhållsfrågor alltid prövas enligt svensk lag.

Vad som skulle gälla avseende underhåll till f d maka var inte särskilt reglerat och inte heller vad som skulle gälla om man flyttade efter att ett underhållsförfarande hade inletts.

Inom EU pågår ständigt ett arbete med att harmonisera lagstiftningen. Sedan den 8.6.2011 gäller EUs underhållsförordning (Rådets förordning (EG) nr 4/2009 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet) och 2007 års Haagprotokoll om tillämplig lag avseende underhållsskyldighet. Dessa bestämmer vilket lands lag som ska tillämpas i frågor som gäller underhåll till barn och f d maka eller make. EUs underhållsförordning har införlivats i svensk rätt genom lag (2011:603) med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning, numera uppdaterad genom lag (2012:451) som även inbegriper 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet.

Enligt Haagprotokollet är huvudregeln att underhållsskyldigheten ska regleras av lagen i det land där den underhållsberättigade har sitt hemvist. Man anses som huvudregel ha sin hemvist där man är stadigvarande bosatt, dvs där man bor, går i skola eller arbetar. Avgörande för när man förvärvar hemvist i ett nytt land är avsikten att bosätta sig permanent i det nya landet.

Flyttar den underhållsberättigade under tiden ett underhållsförfarande pågår, ska lagen i det nya hemvistlandet tillämpas från tidpunkten när ändringen inträffar.

Anledningen till att man ansett att underhållet ska bestämmas enligt lagen i det land där man har hemvist är att underhållet bör återspegla värderingar, levnadsförhållanden och sociala förmåner i det land där den underhållsberättigade faktiskt är bosatt.

För förhållanden som involverar länder utanför EU gäller fortfarande äldre konventioner och den nationella privaträttsliga lagstiftningen. Se t ex Konventionen av den 20 juni 1956 om indrivning av underhållsbidrag i utlandet (New York-konventionen).

Alexandra Lyckman
Advokat

Insulander Lindh Advokatbyrå 30 år

Lotta Insulander Lindh startade Insulander Lindh advokatbyrå år 1983. Byrån har alltid varit specialiserad på främst familjerätt men också internationell privaträtt och brottmål tillhör byråns specialområden.  Sedan 1983 har flera jurister och advokater arbetat på byrån. Dottern Mia Edwall Insulander började arbeta på byrån som jurist år 2001. Idag har byrån expanderat och består av sammanlagt 4 advokater, 4 jurister samt en sekreterare. Vi är stolta och glada över att fira 30 år som verksamma inom ett rättsområde som är både viktigt och intressant att arbeta med. Fredagen den 11 oktober 2013 firar vi med en fest för kollegor.

Välkomna!

Mia Edwall Insulander

Insulander Lindh advokatbyrå samarbetar med BRISTA

Vecka 39 släpper BRIS (barnens rätt i samhället) en rapport som heter “Lyssna på mig”. Den visar att barn i separation inte känner sig sedda eller lyssnade på. Rapporten visar att många barn med föräldrar som skiljer sig behöver mer stöd och uppmärksamhet från vuxna än de vanligtvis får.

Vår advokatbyrå har inlett ett samarbete med BRISTA (barns rätt i separation och tvist). BRISTA är en ideell förening som jobbar för att ge barn och ungdomar stöd och information före, under och efter föräldrars separation.

BRISTA har startat en hemsida www.brista.se som är till för att barn och ungdomar ska kunna söka och skaffa sig egen information när deras föräldrar skiljer sig/separerar. På hemsidan finns en flik “fråga juristen” där vi på vår advokatbyrå svarar på frågor som barn har skickat in.

Vår förhoppning är att vi, genom att svara på frågor, i viss mån kan hjälpa barn och ungdomar till tydlig information om deras möjligheter och rättigheter. Genom att ta del av deras frågor får vi också en unik inblick i hur barnen upplever sin situation – en inblick vi förhoppningsvis kan använda oss av i vårt arbete med att företräda klienter.

Mål om vårdnad, barns boende och umgänge ska alltid avgöras utifrån barnets bästa. Det är dock inte alltid lätt att avgöra barnets bästa i det individuella fallet. Ofta finns det en risk att det handlar mer om föräldrakonflikten än barnets perspektiv. Jag tycker att det ska bli mycket spännande att genom BRISTA ta del av barnens egna funderingar och frågor.

Mia Edwall Insulander
Advokat

Att anlita advokat behöver inte innebära krigstillstånd

Lördagen den 7 september 2013 publicerade DN en artikel med rubriken “här har du ditt familjeliv Stockholmare”. Av artikeln går att läsa att antalet separationer i Stockholm minskar. Dock ökar antalet vårdnadstvister alltjämt.

De personer som intervjuas i artikeln, en relationscoach, en person från kommunens familjerådgivning och en domare, lägger fram hypotesen att det minskade antalet separationer beror på att Stockholmarna inte har råd att separera. Den ekonomiska följden av en separation är nämligen stor, och separationen leder ofta till en mer ansträngd ekonomi. En annan hypotes till det minskade antalet separationer är att vi intresserar oss mer för relationer idag jämfört med förr. Vi läser böcker om hur relationen kan utvecklas och vi tittar på tv-program där par går i terapisamtal och delar med sig av sina svårigheter. Detta är en positiv trend och gör att vi vårdar vår relation bättre.

Relationsexperten förklarar att de flesta som separerar gör det på grund av brist på kommunikation och missförstånd. Kommunikation kan ske i olika former. I vårdnadstvister kan man kommunicera genom samarbetssamtal. Men man kan även kommunicera genom advokat. Att anlita advokat behöver inte innebära krigstillstånd. Som advokat är det viktigt att anlägga rätt ton till den man önskar kommunicera och komma överens med. Ett ödmjukt brev från en advokat med konkreta förslag och utan fokus på anklagelser, kan vara en öppning. Advokaten kan även kalla till möte, med syftet att diskutera den fråga som kommit i kläm, ur ett juridiskt perspektiv, och med siktet inställt på en lösning. Denna form kallas för medling och används i dag i alltför liten utsträckning. Vid samtal med advokaten kan man som part få insikt och förståelse för att det är nödvändigt att backa i vissa frågor. Den förälder som tex. i en vårdnadstvist backar i en fråga av principiell art, oaktat orättvisan i situationen, gör ofta sitt barn en stor tjänst.

Kajsa Laxhammar

Joakim Lyckman

Kan man minska sina barns rätt till arv genom kapitalförsäkring?

Tänk om det vore så att alla familjer hela tiden lever i harmoni och inga konflikter uppstår. Att när ens föräldrar gått bort fördelas arvet i sämja mellan barnen och att allt sker rättvist och utan bråk. I en sådan värld skulle knappt vi jurister behövas och för den delen inte heller en hel del andra yrkesgrupper.

Nu är ju verkligheten inte sådan utan konflikter tillhör en del av vår vardag. En situation som är vanlig är att en omgift make som ärvt sin avlidna maka med fri förfoganderätt vill skydda sin nya maka ekonomiskt på bekostnad av sina barns arvsrätt.

I vissa fall verkar en omgift make vilja premiera den nya makan mer än sina barn varför det varit vanligt att teckna en kapitalförsäkring med den nya makan som förmånstagare. Enligt de regler som gäller ska i normalfallet inte en försäkring med förmånstagarförordnande ingå i kvarlåtenskapen varför man på detta sätt kunnat minska barnens arv väsentligt.

Självklart har detta förfarande lett till konflikter mellan arvingarna. I en nyligen förkunnad dom meddelad av Högsta Domstolen den 10 juli 2013 har ovan beskriven situation prövats.

Situationen var sådan att Bengt och Annalisa var gifta och hade två gemensamma barn. Annalisa gick bort och Bengt ärvde henne med fri förfoganderätt före de gemensamma barnen, allt enligt gällande lag. Några år senare gifte Bengt om sig. När han sedermera avled visade det sig att han tecknat en kapitalförsäkring med nya makan som förmånstagare. Barnen ansåg att fadern genom kapitalförsäkringen väsentligt minskat sin egendom varför den borde ingå i kvarlåtenskapen vid beräkning av barnens mors- respektive farsarv. I målet var det ostridigt att försäkringen orsakade en minskning av egendomen med 18 %.

Högsta domstolen gick, till skillnad från tings- och hovrätten, på nya makans linje och ansåg inte att en minskning med 18 % av kvarlåtenskapen var en så väsentlig minskning att den skulle ingå i kvarlåtenskapen. Däremot fastslår Högsta Domstolen att en väsentlig minskning normalt får anses ligga på den nivå att egendomen har minskat med i vart fall en fjärdedel.

Av detta avgörande kan man således dras slutsatsen att kapitalförsäkring fortfarande kan vara ett sätt att gynna en ny maka/make före bröstarvingarna men att möjligheten är begränsad.

Märk dock att det är ovan beskrivna situation som Högsta Domstolen tagit ställning till. Det finns snarlika situationer där de skulle kunna komma till en annan bedömning varför man bör tänka efter fler än en gång innan en kapitalförsäkring i detta syfte tecknas.

Joakim Lyckman
Advokat

Vanliga frågor om bodelningsförrättare

Som bodelningsförrättare får jag ofta uppfattningen att många av de som ansökt inte vet vad en bodelning med hjälp av bodelningsförrättare egentligen innebär.

För det fall man inte kommer framåt i en bodelning kan det vara bra och ibland nödvändigt att ansöka om att en bodelningsförrättare utses. Bodelningsförrättaren kan hjälpa parterna framåt och till ett avslut. Som bodelningsförrättare får jag dock ofta uppfattningen att många av de som ansökt inte vet vad en bodelning med hjälp av bodelningsförrättare egentligen innebär. Detta inlägg syftar därför till att klarlägga vanligt förekommande missuppfattningar om bodelningsförrättarens roll och ge svar på de vanligaste frågorna.

Om Du undrar över hur den ekonomiska uppdelningen går till vid en bodelning och när man behöver en bodelningsförrättare hänvisas istället till ett tidigare blogginlägg “Bodelningsförrättare” av Mia Edwall Insulander.

Kostnaderna

En vanlig fråga rör förskottsbetalning av bodelningsförrättarens arvode. På Insulander Lindh Advokatbyrå begär vi som huvudregel att ett förskott betalas av båda parter innan bodelningsförrättaren kallar parterna till ett sammanträde. Detta är inte ovanligt. De allra flesta bodelningsförrättare begär som regel förskott innan de påbörjar sitt arbete. Den vanligaste storleken på förskott motsvarar 3 timmars arbete från respektive part. Olika advokater och jurister kan dock ha olika timarvoden.  Vidare är parterna solidariskt betalningsansvariga för bodelningsförrättarens arvode och skall i normalfallet betala hälften var av arvodet. Om en av parterna inte betalar sin faktura kan bodelningsförrättaren kräva den andre som då får en fordran på den som inte betalat.

I många fall har parterna varsitt juridiskt ombud. Parterna har då att betala både för sitt eget ombud och för hälften av bodelningsförrättarens arvode, vilket kan innebära att bodelningen blir väsentligt dyrare än vad man från början räknat med, särskilt om svåra tvistefrågor behöver utredas i sammanträden eller genom skriftväxling eller om den ena parten väljer att sätta sig på tvären. Att själv försöka minska kostnaderna genom att inte anlita ett eget ombud behöver inte nödvändigtvis innebära en mindre kostsam bodelning. Parters uppfattningar och argument tenderar ibland att hamna utanför den egentliga juridiken när de inte företräds av juridiska ombud vilket då istället kan tynga processen och göra den mer omfattande och tidsödande.

Tiden

På Insulander Lindh Advokatbyrå sammankallar vi parterna och deras eventuella ombud till ett första möte med bodelningsförrättaren. Sammanträdet syftar i huvudsak till att klargöra tvistefrågorna och undersöka möjligheterna till att nå en lösning i samförstånd. Om en samförståndslösning inte blir aktuell fortsätter en skriftväxling för att ytterligare utreda tvistefrågorna. Ibland behövs det flera sammanträden. Om parterna fortfarande inte kan komma överens och inte heller har mer att tillägga kommer bodelningsförrättaren slutligen att fatta ett beslut över bodelningen.

Vad händer sen?

Ett beslut av bodelningsförrättare innebär ofta att en av parterna inte blir nöjd, varför en lösning i samförstånd i många fall kan vara att föredra. Den som inte är nöjd med bodelningsförrättarens beslut kan överklaga det till tingsrätten, s.k.  klander av bodelningsbeslut.  Detta innebär att bodelningsprocessen kan fortsätta även efter det att bodelningsförrättaren har fattat sitt beslut. Även en sådan process är förenad med kostnader, i tingsrätten får den part som förlorar som regel betala den andres rättegångskostnader. Har man inte haft ombud tidigare kan det kanske nu bli aktuellt att anlita ett.

Är bodelningsförrättaren mitt ombud?

En vanlig missuppfattning är att bodelningsförrättaren är ombud för den ena eller båda parterna. Detta är inte korrekt. Bodelningsförrättaren skall förhålla sig opartisk gentemot båda parterna. Detta innebär att bodelningsförrättaren inte kan lämna juridiskt biträde till någon av parterna och t.ex., före beslutet, svara på hur han/hon ser på vissa frågeställningar.

Vem styr processen?

Det är viktigt att komma ihåg att det är parterna själva som styr bodelningsprocessen och lägger fram vad de vill göra gällande och vilka bevis de har som styrker det. Bodelningsförrättaren har inte någon egen utredningsskyldighet och har egentligen inga möjligheter att själv ta reda på hur fakta förhåller sig.

Vem kan utses till bodelningsförrättare?

Om den som ansöker om bodelningsförrättare inte själv ger förslag på lämplig sådan kommer tingsrätten att föreslå en för uppdraget lämplig jurist eller advokat. På Insulander Lindh Advokatbyrå tar flertalet av våra jurister och advokater emot uppdrag som bodelningsförrättare.

Jeanette Jacobsson