Ekonomisk familjerätt

Byrån har stor erfarenhet av att arbeta med frågor inom den ekonomiska familjerätten. Både gällande den svenska inhemska rätten och den internationella. Inom området ryms bl.a. frågor om bodelning, kvarsittanderätt till bostad, underhållsbidrag till make/maka m.m. Vi åtar oss uppdrag som ombud, bodelningsförrättare och boutredningsman samt upprättar familjerättsliga avtal, äktenskapsförord, gåvobrev, reverser m.m.

I samband med separation eller dödsfall uppstår en stor mängd frågor angående de ekonomiska förhållandena. Vem har rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden vid en äktenskapsskillnad? Vad är skillnaden mellan att vara sambor och att vara gifta? Även om en separation inte är aktuell kan det vara klokt att se över sin ekonomiska situation, för att kunna överblicka konsekvenserna av förändrade familjeförhållanden.

En bodelning ska göras vid äktenskapsskillnad samt då ett samboförhållande upphör, om någon av samborna begär det. Makar kan även göra en bodelning under pågående äktenskap, i syfte att omfördela sina tillgångar.

I en bodelning mellan makar ska alla tillgångar som utgör giftorättsgods ingå. I normalfallet ska en likadelning göras av båda makarnas ekonomiska överskott. Makarna själva kan avtala om att all eller viss egendom ska hållas utanför en bodelning, detta regleras i ett äktenskapsförord.

I en bodelning mellan sambor ska inte all egendom ingå i en likadelning, det är endast sambornas gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning som ska ingå i bodelningen. Sambor kan dock i viss mån, själva avtala bort bodelningsreglerna i sambolagen, genom att upprätta samboavtal.

Om parterna inte kan komma överens om hur bodelningen ska genomföras vid äktenskapsskillnad eller då ett samboförhållande upphör, kan en bodelningsförrättare utses av tingsrätten. Bodelningsförrättaren är neutral och ska fatta beslut om hur bodelningen ska göras, utifrån vad parterna gör gällande. Som part i en bodelningsprocess är det ofta fördelaktigt att ta hjälp av ett juridiskt ombud som är erfaren inom den ekonomiska familjerätten.

Vi drivs av kunskap, erfarenhet och stort engagemang för våra klienter! Om du har frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på telefonnummer 08-667 61 67 alternativt skicka ett mejl till info@insulander-advokat.se så kontaktar vi dig omgående.