Uppdrag

Advokatbyrån biträder klienter och erbjuder rådgivning inom en rad humanjuridiska områden.

Vi biträder klienter som ombud i tvister, men bokar även konsultationer för rådgivning. Rådgivning kan ske t ex inför ingående av äktenskap, flytt utomlands eller inför en förestående separation.

Vi kan hjälpa till att upprätta rättshandlingar av många olika slag, t ex testamenten, samboavtal och äktenskapsförord.

Vill man ha hjälp att lösa en bodelning, en arvstvist eller frågor som rör de gemensamma barnen utan att behöva vända sig till domstol, åtar vi oss uppdrag som medlare.

Vi åtar oss uppdrag som bodelningsförrättare, boutredningsman och medlare i familjerättsmål på förordnande från domstol. Vi åtar oss även förordnanden som målsägandebiträden för brottsoffer, som särskild företrädare för barn, offentlig försvarare och offentligt biträde eller ställföreträdare enligt LVU (Lagen om vård av unga).

Insulander Lindh Advokatbyrå åtar sig uppdrag från klienter per mejl/telefon samt därefter ett personligt möte. Vår övertygelse är att det för ärendets handläggning är av största vikt att klient och ombud får tillfälle att träffas vid ett första möte.

Vid det inledande besöket diskuterar man igenom ärendet och dess specifika frågeställningar. Ombudet redogör även för kostnader samt den ekonomiska hjälp klienten eventuellt kan få via bl.a. rättsskydd eller rättshjälp. Kontakta oss för att boka en tid.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Advokatsamfundet har inrättat en Konsumenttvistnämnd, med uppgift att pröva tvister mellan konsument och advokat.

Konsumenttvistnämnden ska pröva tvister mellan konsument och advokat eller advokatbyrå angående tjänst som advokaten eller advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten.

Läs mer om Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd »

GDPR

EUs Dataskyddsförordning 2016/679/EG ( GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018. Den ställer fler och hårdare krav på behandling av personuppgifter. Läs mer om Advokatbyråns behandling av personuppgifter »