1 februari 2024

Medling – ett klokt första steg vid övervägande om att flytta utomlands med barn

”Man kan säga att det är endast barnets bästa och fantasin som sätter gränserna för vad som kan uppnås genom samarbete i medling.”

Globaliseringen, den fria rörligheten inom EU, migrationen från tredje land och den ökande rörligheten gör att människor med olika kulturella rötter allt oftare möts. Detta mångkulturella familjeliv kan dock bli en särskild utmaning om föräldrarnas partnerskap går i spillror och den ena föräldern vill återvända till sitt hemland.

Låt oss belysa problemet med ett fiktivt exempel.

Maria från Tyskland och Tom från Sverige gifter sig, bosätter sig i Sverige och får ett barn, Nora. När Nora är 4 år gammal separerar Maria och Tom. De har gemensam vårdnad och bestämmer att Maria ska vara boendeförälder och Nora skall ha regelbundet umgänge med Tom.  Efter separationen känner sig Maria ensam och hon saknar sin familj och vänner. I Tyskland skulle hennes familj hjälpa henne med Nora, i Sverige har hon ingen som hjälper henne. Hon vill flytta tillbaka till Tyskland så snart som möjligt.  

Hur ska Maria göra om hon vill flytta tillbaka till sitt hemland?

Vid gemensam vårdnad måste den andre vårdnadshavarens samtycka till att barnet flyttar utomland, även om man är boendeförälder. Detta är i många fall ett problem eftersom den förälder som skall ge sitt samtycke till att barnet flyttar inte ger det. Det kan finnas många orsaker till detta, kanske en rädsla att förlora kontakten med sitt barn.

Om man inte får ett samtycke, återstår det, om man bortser från att göra sig skyldig till olovligt bortförande av barn, att vända sig till domstol för att få ensam vårdnad. Då väntar en långdragen och dyr rättsprocess med oviss utgång som blir väldigt påfrestande. Oftast eskalerar föräldrakonflikten och barnet befinner sig mitt i denna konflikt. Barn är därför oftast de som lider allra mest av en domstolsprocess. Viktigt är att nämna att barn har rätt till båda sina föräldrar. Detta betyder att även om man får ensam vårdnad, har barnet rätt till umgänge med den andre föräldern förutsatt att det är tryggt och bra för barnet.

Innan Maria vänder sig till domstol är det, för Noras skull, klokt att tillsammans med Tom försöka hitta en gemensam lösning på problemet. Då det kan vara väldigt känsloladdat och svårt att komma fram till en gemensam lösning utan hjälp av utomstående, är medling en väl beprövad metod för att försöka nå en gemensam överenskommelse. Medling, är en frivillig process där båda föräldrarna deltar och där neutrala medlare hjälper föräldrarna i att diskutera och förhandla om frågor som föräldrarna vill ta upp.

I medling sätter föräldrarna sin agenda och varje familjekonflikt är unik, men den viktigaste utgångspunkten är att det handlar om vad som är bäst för barnet. I medling kan det vara frågor som t ex barnets intresse och behov, hur umgänget skall fungera, hur ska gemensamma beslut fattas, hälsofrågor, ekonomi och underhåll samt andra praktiska frågor som uppstår när föräldrar bor i olika länder.

Under medlingsprocessen får vardera förälder ta upp sina synpunkter och berätta om sina känslor och farhågor. Båda föräldrarna skall således känna sig såväl hörda som förstådda i medlingsprocessen. Genom att i stället för att öka konflikten fokuserar på samarbete och lösningar försöker man i medling att skapa en positiv miljö där föräldrarna aktivt försöker hitta ömsesidigt acceptabla lösningar. I medlingen blir föräldrarna påminda om att det är barnets bästa och välmående som man gemensamt strävar efter. Man kan säga att det är endast barnets bästa och fantasin som sätter gränserna för vad som kan uppnås genom samarbete i medling.

Sammanfattningsvis kan man säga att om Maria man önskar flytta utomlands med Nora, är det ett klokt första steg att först försöka hitta en gemensam lösning med Tom. Om det inte lyckas utan tredje part, är det värt att försöka med medling. Genom medling kan föräldrarna själva bestämma om hur deras och Noras liv skall se ut. I domstol finns det oftast någon som är förlorare, men i medling finns det oftast föräldrar som båda gemensamt har hittat en långsiktig lösning för barnets bästa som alla parter kan leva med. Alltså bara vinnare.  

Är ni intresserade av medling? Vi på Insulander Lindh Advokatbyrå har många erfarna medlare som gärna bistår er i att hitta en gemensam lösning på er konflikt!

Mikaela Mese Mikaela Meese

Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh