När ett samboförhållande upphör, genom separation eller dödsfall, ska en bodelning av samboegendomen göras först om den ena parten begär det.

När ett samboförhållande upphör har den sambo som vill att en bodelning av samboegendomen ska genomföras ett år på sig från separationen att begära att bodelning ska ske . Vid dödsfall ska en sådan begäran framställas senast i samband med att bouppteckningen förrättas. Det är med andra ord inte självklart att en bodelning ska ske om ett samboförhållande upphör utan det måste begäras av i vart fall en part.

Om det är så att en sambo vill begära en bodelning är det viktigt att tänka på att begäran om bodelning framställs inom rätt tid det är den som begär bodelning som har bevisbördan för att så har skett inom rätt tid. Men vad är då rätt tid vid efter en separation? Begäran om bodelning måste framställas inom ett år från separationen. Men när skedde separationen då? Det är inte ovanligt att den ena sambon anser att förhållande tagit slut långt innan den andra sambon anser att det tagit slut. Kommer den frågan upp till prövning blir det helt klart en bevisfråga och olika faktorer kan vara avgörande.

Begärs inte bodelning med anledning av att samboförhållandet upphört inom rätt tid har rätten till bodelning gått förlorad. De tidigare samborna kan dock fortfarande vara samägare till olika tillgångar och frågor kring de tillgångarna får lösas på annat sätt.

Vad är då skillnaden om två makar separerar genom en äktenskapsskillnad? Som nämndes ovan så ska en bodelning av makarnas giftorättsgods ske om makar separerar genom en äktenskapsskillnad, vissa undantag kan dock gälla t.ex. när det endast finns enskild egendom.

Ibland händer det att separerade makar lever vidare och att ingen bodelning genomförs direkt efter separationen kan man då flera år senare höra av sig och begära en bodelning? För makar är det inte riktigt likadant som för sambor, det vill säga att det finns en lagstadgad tid inom vilken man måste begära bodelning efter en separation. Detta gör att det i vissa fall kan det gå lång tid från äktenskapsskillnaden till dess att en bodelning begärs. I många fall förfaller inte rätten till bodelning på en längre tid, men handlingar som parterna gör efter äktenskapsskillnaden kan påverka hur bedömningen görs för det fall en tidigare make återkommer efter flera år med en begäran om bodelning.

Är det så att du har frågor eller funderingar kring detta och kanske även vill ha en bedömning av hur ditt case ser ut tveka inte att höra av dig till oss!

Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh