27 oktober 2014

Äktenskapsförord – hur och varför?

Vad är ett äktenskapsförord?
Äktenskapsförord är ett avtal som makar eller blivande makar kan upprätta tillsammans för att bestämma vad som skall hållas utanför respektive ingå i en framtida bodelning mellan makarna.

Genom ett äktenskapsförord bestämmer man att viss eller all egendom som tillhör eller tillfaller någon av makarna skall vara dennes enskilda egendom och därför inte ingå i bodelning mellan makarna. Den egendom som enligt avtalet inte skall vara makens enskilda egendom blir giftorättsgods som skall ingå i bodelning. Undantag finns dock, t ex kan en make erhållit egendom i gåva eller genom arv med villkoret att det skall vara mottagarens enskilda egendom. Denna egendom skall då inte heller ingå i bodelning.

Genom ett nytt äktenskapsförord kan makarna bestämma att egendomen åter igen skall vara giftorättsgods och ingå i en bodelning mellan makarna.

En förutsättning för att upprätta äktenskapsförord är att makarna måste vara överens eftersom de båda skall underteckna avtalet. Vidare krävs det att äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket för att bli giltigt. Äktenskapsförordet gäller från och med den dag då det ges in till Skatteverket. Om det är blivande makar som har upprättat ett äktenskapsförord gäller det från äktenskapets ingående om det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks.

När får äktenskapsförordet betydelse?

Äktenskapsförord får betydelse först när det bli aktuellt med bodelning. Vid ett äktenskapsförords upprättande bör man alltså tänka på att det är ett avtal som kan få verkningar mycket långt fram i tiden då förhållandena kan se annorlunda ut än vad de gör vid tidpunkten för avtalets upprättande. Mitt råd är därför att se äktenskapsförordet som en ”färskvara” som kan vara värt att se över då och då. Det finns som sagt inga hinder mot att man ändrar det man kommit överens om tidigare så länge makarna är överens om detta. De får då upprätta ett nytt äktenskapsförord som ersätter det tidigare.

Den egendom som inte utgör maken eller makarnas enskilda egendom ingår i bodelningen och skall som huvudregel delas lika mellan parterna.

Makarna kan även upprätta ett s.k. totalt äktenskapsförord. Ett sådant innebär att det inte blir någon bodelning alls mellan parterna eftersom all egendom som vardera parten äger då blir enskild egendom.

Välkomna att boka en tid om Ni vill upprätta ett äktenskapsförord eller se över det som ni tidigare har upprättat!

Jeanette Jacobsson
Jurist


Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh