23 mars 2021

Är det OK att lämna sitt personnummer till en advokatbyrå?

När du kontaktar en advokatbyrå frågar vi alltid efter ditt och din eventuella motparts personnummer – en fråga som många reagerar på och många känner stor tveksamhet till att lämna ut såväl sitt eget som någon annans personnummer.

Vi ber om personnummer för att vi som advokatbyrå måste göra en så kallad jävskontroll. Det betyder att vi är skyldiga att kontrollera så att vi inte kan tänkas vara partiska till exempel för att vi har företrätt den andra parten. För att vi ska kunna genomföra en jävskontroll på ett säkert och noggrant sätt, är ett namn och till exempel ett telefonnummer inte tillräckligt, eftersom vissa namn är väldigt vanliga och telefonnummer idag lätt kan bytas ut. Personnumret är det enda riktigt säkra sättet att i möjligaste mån undvika en jävssituation.

Som advokatbyrå är vi väl medvetna om och följer naturligtvis gällande dataskyddslagstiftning, inbegripet Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, EU-förordningen som började gälla 25 maj 2018 och som har som syfte att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter. Enligt den svenska dataskyddslagen, som kompletterar GDPR, är huvudregeln att ett personnummer endast får behandlas om personen har givit sitt samtycke till behandlingen. En organisation får behandla personnummer även om en person inte givit sitt samtycke i vissa särskilt angivna situationer. Ett sådant undantag är när det är klart motiverat med hänsyn till vikten av en säker identifiering. En säker identifiering är nödvändig för att vi ska kunna göra en korrekt jävskontroll. Det är därför som vi ber om personnummer.

Skulle det framkomma att det uppstått en jävssituation så måste advokatbyrån frånträda sitt uppdrag och kan riskera en disciplinär påföljd från Advokatsamfundet.
De personuppgifter och den information vi i övrigt tar emot behandlas konfidentiellt. Personuppgifterna sparas, i enlighet med Vägledande regler för god advokatsed Advokatsamfundet – Vägledande regler om god advokatsed, som huvudregel i tio år från dagen då ärendet slutfördes.

Karin Engström
Administration & Marknadsföring


Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh