31 oktober 2019

Är du sambo? Då bör du tänka på detta

Det är många som lever i en samborelation utan att veta vilka skillnader som finns mellan att vara sambo och att vara gift. Detta kan få stora konsekvenser om relationen tar slut.

Till att börja med så ärver inte sambor varandra. När en gift person går bort så ärver den efterlevande maken den avlidnes egendom, och när den efterlevande maken går bort så går den egendomen vidare till den först avlidnes arvingar, så kallat efterarv. Men när en sambo går bort så har inte den efterlevande sambon rätt att ta arv efter denne. Däremot ska bodelning göras om den efterlevande begär det. Men den egendom som hamnar på den avlidnes lott går till dennes arvingar, för makar gäller att denna lott istället går till den efterlevande maken (med vissa undantag). Det finns flera medialt uppmärksammade fall där en efterlevande sambo varit ovetandes om detta förhållande vilket lett till infekterade tvister med den avlidnes arvingar. För att försäkra sig om att ens sambo ska få ta del av ens egendom när man går bort är det bäst att upprätta ett testamente.

Vad gäller bodelning mellan sambor så är denna inte lika omfattande som bodelning mellan makar, och bodelning ska göras endast om någon av samborna begär det. Mellan makar ska all egendom som inte är enskild egendom delas. Mellan sambor, däremot, delas endast så kallad samboegendom, vilket är sambors gemensamma bostad och bohag, om den förvärvats för gemensam användning. Inte heller detta är så allmänt känt som man kunde hoppas. Det är viktigt att känna till att varken till exempel fastigheter som inte är gemensam bostad eller fordon omfattas av en sambobodelning. Inte heller ingår en gemensam bostad som den ene sambon hade redan före relationen inleddes, eftersom den inte förvärvades för gemensam användning.

Här kan kort nämnas att det finns något som heter dold samäganderätt. Jag ska inte gå in på det alltför djupt, men i korthet innebär det att även om en sambo köpt t.ex. en fastighet som inte utgör gemensam bostad, så kan den andre sambon under vissa omständigheter ha rätt till en del av den fastigheten. För detta krävs att den sambon som inte står som ägare ska ha bidragit ekonomiskt till köpet och att avsikten var att den skulle användas gemensamt.

Somliga debattörer menar att reglerna för bodelning mellan sambor inte ligger i linje med samhället som det ser ut idag. I och med att många lever som sambor utan avsikt att så småningom gifta sig, anser vissa att bodelning mellan sambor bör göras mer omfattande så att det mer liknar vad som gäller för makar. Andra menar att de sambor som vill ha en förmögenhetsrättslig reglering liknande vad som gäller för makar, helt enkelt får gifta sig.

Med hänsyn till hur vanligt förekommande samboskap är kan det även tänkas att många lever i ett samboförhållande i tron att den gemensamma bostaden inte kommer delas, för att den ene sambon står som ägare till den. Men om egendomen är förvärvad för gemensam användning så spelar det ingen roll vem som betalat för den och står som ägare. När det gäller äktenskap kan makarna upprätta ett äktenskapsförord för att hålla viss egendom utanför en framtida bodelning. Motsvarigheten för sambor kallas samboavtal. Genom samboavtal kan sambor komma överens om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska omfattas av bodelning.

Det finns alltså en del saker att tänka på som sambo när det gäller vad som händer med ens egendom när man separerar. Det bästa sättet att undvika konflikter kring fördelningen av egendomen är att upplysa sig själv om vilka regler som gäller, och att känna till skillnaderna mellan samboskap och äktenskap.

Erik Henningsson
Jur stud och uppsatspraktikant


Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh