6 november 2018

Barns bästa i parallella processer

Den 25 oktober höll Mia och Anna HW ett föredrag på advokatdagarna som årligen arrangeras av Sveriges advokatsamfund. Ämnet för föredraget var barnets bästa i parallella processer. Föredraget var välbesökt och lyfte många viktiga frågor som behöver uppmärksammas.

Barnets bästa lägger grunden för alla processer där barn är inblandade men det är ofta svårt att avgöra vad som faktiskt är barnets bästa. Barn har rätt till en nära och god relation till båda sina föräldrar. De har också en absolut rätt att inte utsättas för kränkningar och våld. Ibland är dessa intressen motstående och går inte att förena.

I parallella processer är barn extra utsatta då det exempelvis pågår en vårdnadstvist samtidigt som det pågår ett brottmål. Det kan handla om fall där en förälder är misstänkt för brott mot barnet eller den andre föräldern samtidigt som det pågår ett mål om vårdnad och umgänge om barnet. Med anledning av detta lyftes under föredraget hur vi som ombud bäst kan tillvarata klientens intressen i båda processerna.

Ett ombud har advokatetiken att förhålla sig till vilket gör att hänsyn bl.a. måste tas till vilka uppdrag som kan utföras parallellt. Ombudet kan exempelvis inte företräda en förälder i ett vårdnadsmål och samtidigt vara målsägandebiträde för barnet eftersom det föreligger en beaktansvärd risk för intressekonflikt. Ombudet kan inte heller vara målsägandebiträde för en förälder och samtidigt vara särskild företrädare för barnen i ett brottsärende mot den andre föräldern.

Under föredraget diskuterades också hur man ser på umgänge i fall då det pågår parallella processer. När kan och bör domstolen förordna om umgänge utan umgängesstöd, med umgängesstöd och när bör umgänge helt nekas? I vilka fall kan umgänget vara fritt och när blir det bäst för barnet med annan kontakt som tex. per brev eller telefon?

Återigen handlar det om en avvägning mellan barnets intressen, en nära och god kontakt med båda sina föräldrar kontra de risker som är förknippade med en sådan kontakt. När det kommer till umgänge med umgängesstöd ska sådant endast förordnas om det inom en överskådlig framtid kan ske umgänge utan umgängesstöd.

Om den ena föräldern eller barnet har skyddade personuppgifter finns i domstolspraxis exempel både på fall där domstolen beslutat om umgänge såväl som fall där det beslutats om inget umgänge alls. Även här blir det tydligt att intresseavvägningen oftast inte är helt enkel. I de fall som handlade om skyddade uppgifter tog domstolen hänsyn till risken för nya brott, risken för att barnet försäger sig, risken för att boendet röjs, om det finns möjlighet till annan typ av kontakt och i slutändan gjordes en avvägning mellan skyddsbehov och umgänge.

De parallella processerna är inte ovanliga och aktualiserar svåra men viktiga överväganden. Det är många olika instanser som ska ta till vara barnets bästa i dessa processer exempelvis polis, socialtjänst, ombud och domstol. Det är viktigt att alla dessa svåra överväganden inte utmynnar i nackdelar för barnen. I många fall där det pågår parallella processer ses en tendens i domstolarnas praxis till vad som närmast kan liknas vid ett moment 22. Domstolen har vid flera tillfällen uttalat att uppgifter ”bör beaktas med försiktighet eftersom det pågår en parallell process”. Att så sker i både vårdnads- och brottmål drabbar i slutändan barnen vars uppgifter och verklighet inte beaktas.

Ett viktigt steg i rätt riktning för barnens rätt och som också lyftes under föredraget är det direktiv som uppdrar åt en särskild utredare att med utgångspunkt i barnets rätt att skyddas från våld och andra brottsliga handlingar ska överväga ett utökat straffrättsligt skydd för de barn som bevittnar brott som begås av och mot närstående. Detta uppdrag ska redovisas senast den 14 juni 2019. Barn har i de fall som beskrivs redan nu en rätt till brottsskadeersättning men i och med detta ska alltså övervägas om det också bör finnas ett straffrättsligt skydd för barn i dessa fall.

En slutsats som kan dras är vikten av att bedöma det individuella barnets bästa och inte generalisera. Barnets bästa är inte bara ett inrutat, enkelt begrepp som kan tillämpas på rutin utan barnets bästa är något mer komplicerat som kräver noga överväganden i varje enskilt fall. Det är inte heller endast utgången i de parallella processerna som ska överensstämma med barnets bästa utan det är viktigt att hela processernas gång sker utifrån barnets bästa.


Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh