1 februari 2013

Bodelningsförrättare

Hur går egentligen en bodelning till och vad är en bodelningsförrättare?

Trots att så många idag skiljer sig eller separerar råder stor okunskap angående hur en bodelning går till. Hur går den ekonomiska uppdelningen till egentligen och när behöver man en bodelningsförrättare?

Om man är överens om hur man ska bodela behöver man inte en bodelningsförrättare. Så länge man är överens kan det vara enkelt att upprätta ett bodelningsavtal i enlighet med överenskommelsen. Kanske bör man, om det finns tillgångar och skulder av substans, ta hjälp av en kunnig jurist att skriva avtalet. Särskilt om det ska ske någon äganderättsövergång är det viktigt att ta hjälp av en jurist specialiserad på familjerätt. Bodelningsavtal registreras som huvudregel inte någonstans utan parterna behåller varsitt exemplar.

Om man inte är överens är det svårare. Om en av parterna t.ex. inte vill medverka till en bodelning  eller om man inte är överens om vad som ska bodelas eller värden måste man ansöka om en bodelningsförrättare. Att ansöka om en bodelningsförrättare är det enda sättet att ’tvinga igenom’ en bodelning.

Man ansöker om en bodelningsförrättare i tingsrätten. Tingsrätten utser då en kunnig jurist eller advokat till bodelningsförrättare.

Bodelningsförrättarens arbete innebär att gå igenom tillgångar och skulder samt tvistiga frågor. I de delar där man inte är överens kan bodelningsförrättaren fatta ett slutligt beslut, ungefär som en dom.

Ett stort problem är dock att bodelningsförrättaren inte har så mycket medel att skynda på processen om en part inte samarbetar. Bodelningsförrättaren har egentligen inga egna befogenheter att inhämta ekonomiska underlag från banker eller andra institut. Bodelningsförrättaren har också begränsade möjligheter att kräva uppgifter från parterna, en bodelningsförrättare har inte samma befogenheter som en domare vid domstol. Detta innebär tyvärr att det är relativt lätt för en part att förhala och försvåra en bodelning.

Ett annat problem är att en bodelning hos bodelningsförrättare kan bli dyr. Parterna är i slutändan solidariskt betalningsansvariga för bodelningsförrättarens kostnader. Bodelningsförrättare brukar nästa alltid ta ett förskott när de inleder arbetet. Därefter tar de betalt löpande. Har man inga pengar men vill få ut medel i bodelningen är det tyvärr svårt att få hjälp. Att parterna är solidariskt betalningsansvariga betyder att om en av dem inte betalar måste den andre betala för båda ( men kan sedan kräva tillbaka halva arvodet av den andre). Får bodelningsförrättaren inte betalt har han eller hon ingen skyldighet att fortsätta sitt arbete.  Det kan därför bli en kostsam process med stora utlägg innan bodelningen är genomförd.

Bodelningsförfarandet tar tyvärr ofta alltför lång tid och kostar för mycket. Det borde vara enklare att få en bodelning till stånd. Ett förslag kan vara att man får ekonomsikt bidrag, rättshjälp, för bodelningsförrättarens arbete på samma sätt som man kan få vid tvister, t.ex. om barn, i domstol. Ett annat förslag kan vara att bodelningsförrättaren får större befogenheter, mer som i domstol, att påskynda och konkretisera processen när en part förhalar. Eftersom så många skiljer sig och separerar idag är dessa frågor oerhört angelägna och något som borde prioriteras av lagstiftaren.

Mia Edwall Insulander
Advokat


Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh