6 oktober 2020

Det finns många skäl att välja medling istället för en domstolstvist!

Jag har nyligen haft den stora förmånen att få delta vid International Mediation Center for Family Conflict and Child Abductions omfattande medlingskurs under en veckas tid i Berlin. Efter denna kurs är jag ännu mer övertygad om att medling utgör ett mycket bra verktyg i tvister rörande barn.

Jag har nyligen haft den stora förmånen att få delta vid International Mediation Center for Family Conflict and Child Abductions omfattande medlingskurs under en veckas tid i Berlin. Efter denna kurs är jag ännu mer övertygad om att medling utgör ett mycket bra verktyg i tvister rörande barn. Detta eftersom besluten som fattas genom medling kan på så många olika sätt anpassas och justeras efter just parternas och barnets behov, vilket inte alltid är möjligt om domstolen ska besluta i ett mål.

Utifrån kursen i Berlin kan jag konstatera att medling är mer utbrett och används i större utsträckning i många länder än det gör här i Sverige. I vissa länder måste föräldrarna ta del av information om medling innan en domstolstvist kan inledas. I andra länder runt om i Europa finns det även organisationer som hjälper till att organisera medlingen i Haagärenden (olovliga bortföranden och kvarhållanden av barn). När vi medlar på Insulander Lindh Advokatbyrå kontaktas vi oftast direkt av domstolen där en tvist redan pågår. Det finns dock en möjlighet att gemensamt höra av sig till oss för att ge medling en chans – innan man hamnar i domstolen! Men hur går då medlingen till?

Medling kan ske på olika sätt – beroende på vad man vill uppnå, i vilket sammanhang som medlingen sker och vilka parterna är. International Mediation Center for Family Conflict and Child Abductions lär ut en medlingsmetod som grundas på en konferensmodell. Det innebär att parterna och medlarna som huvudregel sitter tillsammans under mötena. Precis, medlarna, man är två medlare som medlar tillsammans eftersom det kan t.ex. vara lättare att uppfatta stämningar i rummet och för att det ska bli en mer balanserad diskussion. I vissa situationer förekommer även enskilda samtal med respektive part om det t.ex. har uppstått någon låsning i diskussionerna eller något liknande.

Fördelen med att sitta alla tillsammans under medlingsmötet är att parterna får höra hur den andra resonerar – vilket kan göra det enklare att förstå en viss åsikt eller ståndpunkt. Det blir i det långa loppet helt enkelt lättare att hitta en överenskommelse – även om det till en början kan låta lite märkligt att sitta i samma rum och diskutera öppet! Jag brukar se det som att vi medlare skapar ett forum för föräldrar att diskutera – ett forum som i många fall aldrig har funnits.

Genom medling kan olika frågor komma att diskuteras – både de rent juridiska frågorna som domstolen ger medlarna i uppdrag att försöka lösa och ”mjukare frågor” såsom exempelvis kommunikation och samarbete mellan föräldrar. För föräldrar som har hamnat i en tvist behöver ofta, men inte alltid, arbeta med samarbetet kring barnet och därför utgör sådana avtal bra grund för föräldrarna att stå på vid diskussioner om t.ex. umgänge eller boende. Är det så att man genom medlingen kommer överens om alla juridiska frågor som är föremål för prövning i tingsrätten så kan det finnas en möjlighet att avsluta målet i tingsrätten. Är det så att man endast kommer fram till lösningar i några frågor kan man skriva en överenskommelse avseende det man är överens om och lämna resterande frågor till domstolen.

Inom ramen för medling finns det möjlighet att hålla barnsamtal under förutsättningen att båda föräldrarna godkänner det. Sådana samtal är framförallt till för att barnet ska få möjlighet att dels få information om vad som händer, dels för att barnet ska få en möjlighet att komma till tals. Viktigt att understryka är dock att dessa samtal inte är terapeutiska – utan utgör endast ett tillfälle för barnet att komma till tals och få information. Vad som framkommer under barnsamtal kan sedan hjälpa föräldrarna när de i medlingen ska försöka hitta de bästa lösningarna för just deras och barnets situation – under förutsättningen att barnet ger sitt godkännande till att vi som medlare får berätta vad som framkommit under barnsamtalet.

Moment under kursen i Berlin innefattade frågor kring barnens åsikt och vilja i rättsprocesser samt hur rättsprocesser kan påverka barnen. Jag fick därför ta del av berättelser från vuxna personer som blivit olovligt bortförförda när de var barn. Berättelserna varierade men flertalet av dem uttryckte en besvikelse över vad som hade skett. Det som berörde mig mest var att flera barn kände sig vilseledda och att de saknat stöd i processen. De kunde exempelvis uttrycka att de vill att mamma och pappa ska komma överens igen, att de blivit av med en förälder eller så önskade de att domaren hade lyssnat till deras åsikt. Vidare framkom det även att, en idag vuxen person, beskrev att hen blev berövad sin barndom vid det olovliga bortförandet – vilket jag antar inte är något som en förälder önskar sitt barn. Jag vill därför understryka vikten av att barn har rätt att komma till tals enligt lag – se till exempel föräldrabalken och Barnkonventionen.

Kommer man överens genom medling kan man, som nämnts ovan, ofta stänga målet i domstolen och en huvudförhandling kan därmed undvikas. Det finns många fördelar med att undvika en huvudförhandling eftersom konflikten oftast blir djupare. Ibland går det dock inte att lösa en tvist genom medling och då är huvudförhandling i domstolen det enda alternativet – vilket i så fall får vara det bästa alternativet i den situationen. Med detta sagt så är det min personliga åsikt att föräldrar ska ge medling en seriös chans – eftersom det kan ge långsiktiga lösningar som är anpassade efter just deras behov och bespara barnet onödiga påfrestningar!

Tveka inte att höra av er till oss gemensamt innan ni hamnar i en domstolstvist!


Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh