23 september 2021

Förändringar i bedömningen kring vårdnadsansvaret

I syfte att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadsprocessen genomfördes nyligen en lagändring i föräldrabalken 6 kapitlet 5 § 2 stycket som reglerar om vårdnaden om ett barn ska vara gemensam eller anförtros en av föräldrarna.

Vad som tidigare var centralt för bedömningen kring om vårdnaden skulle vara gemensam eller anförtros en av föräldrarna var ”föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet”. Idag, i enlighet med den nya lagändringen ska fokus i stället ligga på ”föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet”.

Vad innebär denna förändring rent konkret? Lagstiftaren har i förarbetena förtydligat ”att det viktiga är att föräldrarna kan hantera frågor som uppkommer och att ett bristande samarbete eller bristande gemensamt ansvarstagande inte går ut över barnet på ett sådant sätt att det är bättre för barnet att en förälder har ensam vårdnad”.

Fortfarande krävs ett visst mått av fungerande samarbete för att en gemensam vårdnad ska vara förenlig med barnets bästa, men det har genom lagändringen skett en viktig fokusförflyttning till barnet och barnets perspektiv. Det viktiga är nu att titta på om föräldrarnas agerande påverkar barnet och om det får negativa konsekvenser för barnet, snarare än att i detalj granska och skärskåda de kontakter som finns mellan föräldrarna.

I och med att lagändringen skedde i juli i år finns det få rättsliga avgöranden på området. En fråga man kan ställa sig är vad det innebär att sätta barnet främst och vad det innebär att barnet inte hamnar i kläm och drabbas av föräldrarnas bristande samarbete. På den frågan finns inget tydligt svar. Vad som däremot är relevant för bedömningen är om föräldrarna lyckas fatta gemensamma beslut i vårdnadsfrågorna, till exempel rörande barnets skolval eller andra omsorgsfrågor för barnet. Samma sak gäller om föräldrarna gemensamt ser till att barnet till exempel får rätt till medicinsk behandling eller de stöd- och hjälpinsatser som barnet har behov av.

Svårare kan bedömningen bli i de fall det rör mindre barn, där föräldrarnas samarbete i vårdnadsfrågorna aldrig har satts på prov. I de fallen kan man ändå fundera kring om det finns andra frågor som visar på att föräldrarna har kunnat lösa sina meningsskiljaktigheter, sätta barnets bästa främst och gemensamt fatta beslut som gagnar barnet.

Ett sådant exempel skulle kunna vara om föräldrarna har kommunicerat och samarbetat kring hur de ska lösa praktikaliteter kopplat till överlämningar vid umgängestillfällen eller hur de ska göra när barnet blir sjuk. Ett annat exempel skulle kunna vara att det finns ett naturligt kunskapsutbyte mellan föräldrarna som visar på att det finns en gemensam vilja om att sätta barnets behov främst.

Även om det finns mycket kvar att göra för att ytterligare stärka barnrättsperspektivet i vårdnadstvister är den lagändring som har skett ett steg i rätt riktning. Vi som arbetar med dessa frågor kommer med spänning att följa den fortsatta rättsutvecklingen på området.

Anna Rainer (f.d. Östberg)

Inlägg av Anna Rainer (f.d. Östberg)

11 januari 2024

Förutsättningar för vård enligt LVU

Under de senaste två åren har Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) haft en hög prioritetsordning i den rättspolitiska debatten. Fallet ”Lilla hjärtat” väckte starka känslor under 2021 och kom sedermera att leda till vissa lagändringar och nyligen kom LVU att debatteras på nytt efter att den så kallade ”LVU-kampanjen” fått stor spridning utomlands samt i sociala medier.

Anna Rainer (f.d. Östberg)
3 juni 2022

Högsta domstolen fastslår- Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling utgör artbrott

Inom den svenska straffrätten finns olika bestämmelser som reglerar vilket straff som ska dömas ut av domstolen. En grundläggande regel inom straffrätten är att påföljden fängelse ska väljas i sista hand.

Anna Rainer (f.d. Östberg)
20 december 2019

Vårdnadstvist, skillnad mellan fiktion och verklighet

”Marriage story” är en film som just nu finns på Netflix och är en riktig snackis inom populärkulturen. Filmen är ett tragikomisk och realistiskt relationsdrama om ett nutida par i New York som efter många år tillsammans väljer att gå skilda väger. Filmen börjar med en öppningsscen där historiens två huvudkaraktärer i ett försök att skapa en smidig, ärlig och schysst skilsmässa

Anna Rainer (f.d. Östberg)
placeholder
5 augusti 2019

Barnkonventionen blir lag

Den 1 januari 2020 blir FN:s konvention om barnets rättigheter, (Barnkonventionen) svensk lag i Sverige. Detta sker genom att konventionen inkorporeras i svensk lagstiftning, vilket innebär att konventionstexten utan förändringar, läggs in som en egen lag i den svenska lagboken med en översättning som bilaga. Konventionen blir genom detta en egen rättskälla.

Anna Rainer (f.d. Östberg)

Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh