17 augusti 2022

God advokatsed – vad innebär det för klienten?

Det finns många tillfällen i livet man kan behöva rådgivning från en advokatbyrå. Det kan gälla alltifrån upprättande av ett testamente till biträde i en vårdnadstvist. Under min praktik hos Insulander Lindh Advokatbyrå har jag fått en större inblick i vad advokatyrket innebär, vilket precis som för mig som nybliven jurist, är främmande för många.

Det finns många tillfällen i livet man kan behöva rådgivning från en advokatbyrå. Det kan gälla alltifrån upprättande av ett testamente till biträde i en vårdnadstvist. Under min praktik hos Insulander Lindh Advokatbyrå har jag fått en större inblick i vad advokatyrket innebär, vilket precis som för mig som nybliven jurist, är främmande för många. För flera klienter är den inledande konsultationen den första kontakten de någonsin haft med en advokat, och kanske därför inte vet vilka regelverk en advokat har att förhålla sig till. Det finns nämligen flera regler som alla anställda på en advokatbyrå är skyldiga att följa för att värna om klienternas intressen och integritet. Advokater har en särskild ställning i rättssamhället, där deras främsta skyldighet är att visa trohet och lojalitet gentemot klienten. Dels finns det lagar som reglerar hur en advokat ska utföra sina uppdrag samt vad advokaten får dela för information från klienten, dels finns det vägledande regler om god advokatsed som Sveriges advokatsamfund har utarbetat.

I Rättegångsbalken fastställs det bland annat att en advokat i sin verksamhet ska iaktta god advokatsed när advokaten utför de uppdrag som anförtrotts denne, samt att advokaten är skyldig att förtiga vad denne får kännedom om i sin yrkesutövning när god advokatsed kräver detta. I de vägledande reglerna om god advokatsed från Advokatsamfundet föreskrivs det att en advokat har tystnadsplikt avseende det som anförtrotts advokaten inom ramen för advokatverksamheten, eller som advokaten i samband med detta fått kännedom om. Undantag från tystnadsplikten gäller dock om klienten samtyckt därtill eller om det finns en laglig skyldighet att lämna upplysning. Ett sådant lagligt undantag kan vara när det är brottsligt att underlåta att avslöja ett pågående eller väntande brott, exempelvis mord eller människorov. Sekretessen gäller för alla anställda som arbetar på advokatbyrån, såväl för biträdande jurister som juristassistenter. Om en advokat skulle bryta mot tystnadsplikten, utan att det finns någon lagstadgad skyldighet, kan advokaten straffas för sekretessbrott eller riskera sin yrkestitel om detta bryts grovt.

Eftersom advokaten i första hand ska följa klientens vilja har en advokat ingen skyldighet att ställa frågor till klienten som gör att hela bilden till händelseförloppet klargörs. Däremot så kräver god advokatsed att en advokat inte får gynna orätt, vilket innebär att exempelvis falska anklagelser eller lögner inte får sägas i rätten. Om det uppstår en situation i ett ärende där advokaten inte kan följa god advokatsed, alternativt är helt oense med klienten om hur ärendet ska drivas, behöver samarbetet att avslutas. Det kan även finnas intressekonflikter som gör att en advokat inte kan åta sig ett visst ärende, till exempel om det föreligger jäv gentemot motparten. Det finns således orsaker som kan utgöra hinder för en advokat att anta ett visst uppdrag. En advokat får däremot inte frånträda ett pågående uppdrag utan klientens samtycke, om det inte finns giltiga skäl eller om advokaten är skyldig att frånträda ärendet. Giltiga skäl att frånträda ett uppdrag kan exempelvis vara om klienten medvetet undanhållit information som skulle ha varit betydande för advokatens bedömning vid antagandet av uppdraget.

Advokater har en viktig roll i samhället, och deras främsta uppgift är att visa trohet och lojalitet gentemot klienten. Det har varit väldigt lärorikt och spännande att ha haft praktik och därmed fått en inblick i hur en advokatbyrå fungerar. En advokatbyrå har flera regler och skyldigheter att förhålla sig till gentemot sina klienter när de utför sina uppdrag. Många som vänder sig till en advokatbyrå söker rådgivning i situationer som kan vara väldigt påfrestande, och efter min tid hos Insulander Lindh Advokatbyrå har jag förstått vikten av att en advokat utöver sin yrkesroll även bemöter klienten som en medmänniska.

Ebba Thor, uppsatspraktikant vårterminen 2022.


Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh