9 maj 2023

Hur går en medling till hos oss och varför medlar vi enligt konferensmodellen?

Det finns inga regler som bestämmer hur en medling ska gå till eller vilken metod medlare ska använda sig av i sitt arbete, det är upp till varje enskild medlare. Detta innebär att ett medlingsförfarande kan skilja sig mycket åt beroende på vilken medlare som utför uppdraget och det kan därför vara svårt som part att veta vad det innebär att delta i medling.

På Insulander Lindh Advokatbyrå har vi medlat i snart 10 år. Vårt medlingsupplägg består av en kombination av juridik, empati, pedagogik och lyhördhet där vi med kunskap och erfarenhet bidrar till en lösning anpassad för varje enskilt fall.

Vi medlar enligt en metod som kallas för konferensmodellen. Det innebär att vi alltid är två medlare (jurister/advokater) som medlar tillsammans med parterna. Samtliga medlingsmöten genomförs som huvudregel med båda parter och medlarna samtidigt närvarande på vårt kontor. Vid behov kan medlarna hålla enskilda samtal med respektive part, detta brukar då ske under ett medlingsmöte eller i samband med ett sådant.

Vi får ibland frågan varför vi är två medlare och om det verkligen är nödvändigt. Vårt svar är att det är nödvändigt eftersom vi upplever att medlingsförfarandet blir bäst då. Två medlare är en fördel både ur parternas och medlarnas perspektiv. Det bidrar till en bättre dynamik i samtalen samt en balans mellan parter och medlare som visat sig gynnsam för medlingsprocessen.

Vi får också ibland frågan om parterna verkligen måste närvara samtidigt och varför. Ofta råder det en hög konfliktnivå mellan parterna och det kan vara saker som har hänt som gör att det känns mycket jobbigt att närvara samtidigt. Vår uppfattning är att det bidrar till en lyckad medling att parterna kan närvara samtidigt även om det kan kännas jobbigt. Det förekommer dock självfallet undantag då det inte är lämpligt att parterna närvarar samtidigt, och medlingen får då anpassas utifrån det. Vi upplever att en viktig komponent i medlingen är att parterna själva får berätta ur sitt perspektiv och om sina behov och också lyssna på varandra i ett annat forum än hur det ser ut när man t.ex. befinner sig i domstol och har ett varsitt ombud som för ens talan.

Innan medlingen inleds ber vi parterna att underteckna en överenskommelse om medling. I överenskommelsen klargörs bl.a. medlarens roll, att medlingen är frivillig och kan när som helst avbrytas av part eller medlarna, att det råder sekretess och konfidentialitet i medlingen; det som framkommer under medlingen ska inte användas mot en part i eventuell fortsatt rättsprocess och medlarna ska inte kallas som vittnen. Syftet med överenskommelsen är att båda parter ska förklara sig villiga att delta i medlingen under angivna förutsättningar samt att främja transparens och att parterna kan känna sig trygga i medlingsförfarandet.

Vår medlingsmetod följer en tydlig ram och struktur, men som parterna samtidigt själva i stor utsträckning styr över. Medlarna är objektiva och neutrala och har som uppgift är att hjälpa parterna att försöka hitta en överenskommelse som parterna själva skapar och har ansvar för. Det är alltså parterna som själva skapar överenskommelsen men medlarna kan hjälpa parterna med detta genom att använda sig av olika verktyg och metoder.

Vi bokar alltid in tre mötestider och en reservtid, för varje möte avsätts tre timmar. Vid det första mötet ges info till parterna om upplägget, parterna får möjlighet att berätta sin historia och hur den aktuella situationen ser ut, det klarläggs vilka behov som finns och vilka frågor som behöver lösas under medlingen. I frågor som rör barn lyfter vi också vid det första mötet frågan om barnsamtal bör hållas i medlingen, detta görs i så fall lämpligen efter det andra eller tredje medlingsmötet. Barnsamtal hålls bara om båda föräldrar samtycker till det.

Vid det andra mötet följer vi upp vad som hänt sedan det senaste mötet, vi diskuterar sedan olika möjligheter och lösningar utifrån de intressen och behov som lyfts fram. Vid det tredje mötet fortsätter dialogen. Om en överenskommelse helt eller delvis känns möjlig upprättas utkast till överenskommelse. Denna skickas över till parterna per mail och parterna ges möjlighet att stämma av utkastet med sina ombud. Därefter finns möjlighet till justeringar av utkastet. Vid det fjärde mötet kan justeringar vid behov ske och parterna ges möjlighet att underteckna överenskommelsen.

Vår erfarenhet som medlare visar att i en majoritet av fallen kan överenskommelser mellan parterna träffas inom ramen för medlingen. I de fall parterna inte träffar någon överenskommelse är vår uppfattning att medlingen ändå varit positiv då det ofta bidrar till att kommunikationen mellan parterna förbättras, omständigheterna, målen och behoven har blivit tydligare och dialogen kan fortsätta. Inte i något fall, mig veterligen, har vi varit med om att medlingen faktiskt förvärrat situationen eller konflikten.

Mot bakgrund av detta hoppas vi att fler ska välja att testa medling som konfliktlösningsmetod.

Varmt välkomna att kontakta oss!

Amanda Elestedt
Jurist


Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh