3 februari 2014

Inför första mötet hos bodelningsförrättaren

Detta blogginlägg har till syfte att ge exempel på vad du som part i ett bodelningsärende kan fundera på och ta fram innan det första bodelningssammanträdet.

Om bodelningsförrättaren redan i ett tidigt skede har relevant underlag kan ni som parter spara både tid och pengar och chanserna till en samförståndslösning ökar.Det första man bör ta reda på är vilken dag ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten.

Denna dag kallas för brytdagen och är viktig i bodelningen eftersom det är de tillgångar och skulder som fanns denna dag som ska delas mellan er. Enklaste sättet att få reda på brytdagen är att ringa till handläggande tingsrätt och fråga vilken dag ansökan om äktenskapsskillnad inkom.

När man vet brytdagen bör man upprätta en förteckning över alla tillgångar och skulder som fanns på brytdagen.  Ett sätt att ta reda på vilka tillgångar man hade denna dag är att kontakta bank och låneinstitut och be dem skicka saldobesked, kapital- och räntebesked per brytdagen.

Hos VPC kan man få reda på aktieinnehav i noterade bolag. Om aktier finns i onoterade bolag bör den senaste årsredovisningen av bolaget ges in.Fanns bil eller båt är årsmodell, märke och antal mil användbar information.

Parterna bör även uppskatta vilket andrahandsvärde tillgångarna har. Ett sätt att ta reda på andrahandsvärdet är att se vad liknande saker säljs för på andrahandsmarknaden. Anledningen till att det är andrahandsvärdet är att det är detta värde som används i bodelningen.

Beträffande lösöre såsom husgeråd, möbler och konst är det lämpligt att undersöka om sådant kan delas i samförstånd. I annat fall bör en lista upprättas samt det på listan markeras vilket lösöre som man önskar. Även lösöret upptas till andrahandsvärdet.

Om bostadsrätt eller fast egendom ingår i bodelningen vill bodelningsförrättaren veta beteckningen på bostaden, vem som är registrerad ägare, eventuella kostnader för reparationer och inköpspris.

Anledningen till att bodelningsförrättaren behöver dessa uppgifter är för att skatten dras av, såsom om försäljning skett vid bodelningstillfället.

Relevant underlag beträffande bostad kan därför vara köpehandling, kvitton på reparationer och lagfart.Det kan även vara lämpligt att redan innan bodelningssammanträdet ta reda på marknadsvärdet av bostaden eftersom det är det aktuella marknadsvärdet som kommer att användas i bodelningen.

För att få en fingervisning om bostadens värde kan man kontakta en mäklare och be om en värdering.En fördel med att ha värderat bostaden i ett tidigt skede är att man kan undersöka om parterna är överens om visst värde.

För det fall enighet inte kan nås om marknadsvärdet, kan bostaden värderas av opartisk värderingsman, vanligtvis ett värderingsinstitut. Innan bodelningssammanträdet bör man också fundera på om man vill bo kvar i den gemensamma bostaden och om man har råd med det.

Av denna anledning kan det vara värdefullt att vända sig till banken för att undersöka vilka lånemöjligheter som finns och om man accepteras som ensamt betalningsansvarig för de lån som belastar bostaden.

Om du som part anser att viss egendom är enskild och inte ska bodelas är det viktigt att ta fram och ge in underlag såsom kopia på testamente eller gåvobrev och/eller ett eventuellt äktenskapsförord.

Kopia på äktenskapsförord kan man få ut genom att ringa till äktenskapsregistret på telefonnummer 010-574 93 00 och begära ut en kopia.

Daniela Cocozza Panto


Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh