9 mars 2022

Informationssamtal – ett lagstadgat krav innan en vårdnad-, boende-, och umgängestvist

Som en del i att stärka barnperspektivet i vårdnadsprocessen, stärka skyddet för barn som riskerar att fara illa, skapa bättre förutsättningar för samförståndslösningar samt för att undvika långdragna vårdnadstvister har ett krav om informationssamtal införts i föräldrabalken från och med den 1 mars 2022

Syftet med informationssamtalen är bland annat att föräldrar ska få information om den rättsliga regleringen, vad som kan åstadkommas genom en domstolsprocess och avtalsskrivning. I vissa fall kan även samarbetssamtal eller andra möjliga hjälp- och stödinsatser diskuteras. Informationssamtalen ska anpassas efter varje enskild familjs behov. Utgångspunkten är att informationssamtalet ska hållas inom fyra veckor från att det begärs och att båda föräldrarna ska närvara. Efter informationssamtalet erhålls ett intyg om att man har varit där och fått information.

Såsom alltid så finns det ingen regel utan undantag. En förälder som inte har deltagit i något informationssamtal och som har blivit stämd av den andra föräldern, som har gått på ett informationssamtal, ska kunna framställa egna yrkanden i målet. Det är dock viktigt att tänka på att domstolen kan beakta förälderns ovilja att delta i informationssamtalet vid bedömningen av förälderns lämplighet som vårdnad-, boende-, eller umgängesförälder.

Det kan även uppkomma flera andra situationer där frågor om informationssamtal kan uppkomma. En sådan situation skulle exempelvis kunna vara att föräldrarna till en början varit överens om vårdnadsfrågan i samband med en ansökan om äktenskapsskillnad, men att de under betänketiden blir oense om vårdnadsfrågan.

Att befinna sig i en tvist om sina barn kan vara mycket påfrestande och jobbigt på många sätt. Så även om det som huvudregel är ett krav att delta i informationssamtal innan en talan väcks i domstol kan det vara bra att få träffa en jurist eller advokat som kan analysera Dina frågor utifrån Ditt perspektiv. Det kan även vara en fördel att t.ex. diskutera ett avtalsutkast med någon som företräder just Din ståndpunkt. Tveka därför inte på att höra av dig om du har frågor eller funderingar!


Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh