9 maj 2012

Jäv eller inte jäv?

Jäv föreligger när någon brister i opartiskhet. Enligt svenska akademiens ordlista betyder jäv ” anmärkning eller invändning mot någons behörighet”. Att våra domstolar skall vara opartiska är en förutsättning för att hela rättssystemet skall fungera.

I 1 kap 9 § regeringsformen fastslås att en domstol i sin verksamhet skall beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.

I tvister om vårdnad, boende och umgänge för barn är det vanligt förekommande att domaren i målet deltar aktivt för att få föräldrarna att komma överens.  Detta sker ofta i s.k. samförståndslösningsdiskussioner, vilka hålls antingen i samband med första mötet i tingsrätten (muntlig förberedelse), under handläggningens gång genom telefonsamtal med ombuden, eller inför den slutliga förhandlingen (huvudförhandlingen).

Varken i samförståndslösningsdiskussionerna, eller i andra sammanhang i kontakten med föräldrarna, får domaren uppträda så att hans eller hennes opartiskhet ifrågasätts. Domaren måste vara försiktig med vad som sägs så att inte föräldrarna uppfattar det som att domaren tagit ställning.

Nyligen fick en domare vid Blekinge tingsrätt kritik från Justitieombudmannen för att ha uttalat sig på ett sätt som kunde ifrågasätta hennes opartiskhet (beslut 2012-03-23, dnr 222-2011). Målet gällde bland annat umgänge för barn och pappan i målet hade tidigare tillerkänts visst umgänge med sitt barn tillsammans med kontaktperson. Några dagar innan huvudförhandling skulle hållas i målet, och då umgänge skulle utövas, meddelade Familjerätten att man inte längre kunde bistå med kontaktperson. Domaren i målet ansåg att det var olämpligt att domstolen så nära inpå en huvudförhandling skulle ompröva frågan om umgänge. Domaren kontaktade därför pappans ombud och föreslog en samförståndslösning som gick ut på att pappan skulle avstå umgänge med barnet tills efter huvudförhandlingen. Domaren meddelade även att om pappan avstod umgänge skulle det kunna ses som ett tillfälle för pappan att visa att han hade förmåga att samarbeta i frågor som rörde barnet.

Justitieombudsmannen kritiserade domarens uttalande och meddelade att det fanns en risk att pappan i målet upplevde det som en press från domstolens sida att handla på visst sätt för att vinna framgång i målet. Det fanns således en risk att domaren i målet kunde ha uppfattats som partisk.

Förklaras en domare partisk måste en ny domare ta över målets handläggning. Problemet är dock att frågan om partiska och jäviga domare är känslig, vilket sannolikt gör att många drar sig för att ifrågasätta. Ingen vill ju irritera domstolen. Men i advokatens främsta roll ligger att tillvarata klientens intressen fullt ut. Advokaten är inte rättens tjänare! För att tillvarata klientens intressen fullt ut, och även för att upprättahålla ett fungerande rättssystem där alla skall stå lika inför lagen, måste varje fall av misstänkt partiskhet hos en domare synliggöras.

Kajsa Sandström


Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh