8 juni 2021

Så ska barns rättigheter i vårdnadstvister stärkas!

Barn till föräldrar som är i konflikt efter en separation befinner sig ofta i en mycket utsatt situation. Även om barnperspektivet har fått en mer framträdande roll under de senaste decennierna finns det en strävan att vidta ytterligare åtgärder för att stärka barnets ställning i vårdnadsprocessen.

Den 26 maj 2021 antog riksdagen regeringens proposition 2020/21:150 ”Ett stärkt barnrättsperspektiv”. Syftet med lagändringarna är bland annat att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadsprocessen, skapa bättre förutsättningar för föräldrar att nå samförståndslösningar och stärka skyddet för barn som riskerar att fara illa. Med några få undantag kommer lagändringarna att träda i kraft den 1 juli i år.

Ett stärkt barnrättsperspektiv
Enligt den nya lagstiftningen ska barnets bästa vara avgörande för alla frågor om vårdnad, boende och umgänge. Ändringen förtydligar att barnets bästa inte enbart ska beaktas vid beslut utan ska vara av stor betydelse i alla skeden av en vårdnadsprocess, vilket till exempel kan påverka socialnämndens handläggning i en utredning. Barnets rätt att få information och komma till tals i frågor om vårdnad, boende och umgänge ska stärkas. En ny bestämmelse förtydligar barnets rätt att uttrycka sina åsikter inte enbart i en viss fråga utan även i en vidare bemärkelse. Barnets rätt till delaktighet i medlingar ska också stärkas. Vidare ska det klargöras att socialnämnden som utgångspunkt ska tala med barnet i utredningar som rör vårdnad boende och umgänge och att en socialnämnd som ska lämna snabbupplysningar ska höra barnet och föräldrarna om det inte är olämpligt. Socialnämnden ska även kunna höra barn utan vårdnadshavarens samtycke eller närvaro.

Ökad fokus på samförståndslösningar och gemensamt ansvar
Lagändringarna innebär att domstolen i fortsättningen ska fästa särskilt avseende vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar när det avgörs om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad. Om det är bäst för barnet ska en domstol få besluta om gemensam vårdnad även om föräldrarna motsätter sig det, då föräldrars inställning inte ska kunna hindra valet av den vårdnadsform som domstolen anser skulle vara bäst för barnet. Det ska vidare införas en lagstadgad tidsgräns på fyra månader för utredningar i frågor om vårdnad, boende eller umgänge. Nya kompetenskrav för medlare och ett stärkt sekretesskydd för uppgifter som lämnas till medlare ska skapa förutsättningar för fler lyckade medlingsuppdrag och därmed fler samförståndslösningar.

Obligatoriska informationssamtal innan en domstolstvist inleds
Föräldrar som överväger att inleda en tvist behöver tidigare än idag nås av information om bland annat den hjälp och det stöd som finns att få för att kunna hitta hållbara lösningar i frågor som rör deras barn. En ny lag om informationssamtal ska införas tillsammans med ett krav på att föräldrar, som huvudregel, ska ha deltagit i ett sådant samtal hos socialnämnden innan de inleder en domstolstvist. Kravet på deltagande i informationssamtal ska dock inte gälla när ett yrkande om vårdnad, boende eller umgänge redan är upptaget till prövning i målet eller om det finns särskilda skäl. Ett särskilt skäl kan exempelvis vara om det finns en omedelbar risk för att barnet utsätts för våld eller övergrepp och att det med hänsyn till barnets bästa framstår som särskilt angeläget att få till stånd ett skyndsamt beslut.

Ökat skydd för barn som riskerar att fara illa
För barn som riskerar att fara illa införs lagändringar som ska ge ett ökat skydd. Särskilda regler om behörig domstol när barn eller föräldrar har skyddade personuppgifter ska införas för att säkerställa en trygg ordning kring domstolsprövningar i sådana fall. Domstolen ska även, på talan av socialnämnden, kunna flytta vårdnaden om ett barn till en tillfällig vårdnadshavare i vissa fall om det finns särskilda skäl. Möjligheten att snabbt frånta vårdnaden från en förälder som har dödat eller allvarligt skadat den andra föräldern måste kunna användas för att tillgodose barnets bästa. Då det kan uppstå svårigheter att hitta en lämplig person som vill åta sig ett uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare ska det vara möjligt att flytta vårdnaden till en tillfällig vårdnadshavare för att undvika att vårdnadsöverflyttningar drar ut på tiden. Socialnämnden blir skyldig att verka för att snarast hitta en mer permanent lösning av vårdnadsfrågan.

Inalles innebär lagändringarna en genomgående förstärkning samt ett förtydligande av barnrättsperspektivet i vårdnadsprocessen. Lagstiftningen som rör vårdnad, boende och umgänge ska präglas av ett ökat barnrättsfokus och minska risken för långvariga konflikter som skadar barn. Regleringen ska även säkerställa barns delaktighet i vårdnadsprocessen samt skydda barn som riskerar att fara illa. Behovet av att se till barns rättigheter är mycket stort, inte minst i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge där barn ofta hamnar i centrum av och blir utsatta för svår osämja mellan vuxna. Den nya lagstiftningen kan förhoppningsvis utgöra ett viktigt led i det pågående arbetet med att motverka de negativa konsekvenserna som barn drabbas av i dessa konflikter.

Hannah Finlay
Uppsatspraktikant


Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh