31 mars 2022

Testamentes giltighet- kan en återkallelse återtas?

Ett testamente skall ge uttryck för en persons vilja avseende vad som skall hända med dennes kvarlåtenskap efter dennes bortgång. För att resultatet i verkligheten skall överensstämma med den bortgångnes vilja är det viktigt att känna till reglerna kring testamenten och arv och hur det hanteras rättsligt. Hovrätten över Skåne och Blekinge avgjorde i maj 2021 ett mål rörande frågan om ett testamentes giltighet.

Ett testamente skall ge uttryck för en persons vilja avseende vad som skall hända med dennes kvarlåtenskap efter dennes bortgång. För att resultatet i verkligheten skall överensstämma med den bortgångnes vilja är det viktigt att känna till reglerna kring testamenten och arv och hur det hanteras rättsligt. Hovrätten över Skåne och Blekinge avgjorde i maj 2021 ett mål rörande frågan om ett testamentes giltighet.

En kvinna hade upprättat två olika testamenten, ett 2012 och ett nytt 2017. I målet var ostridigt att 2012 års testamente återkallats genom 2017 års testamente. I 2017 års testamente angavs att det ersatte tidigare upprättade testamenten. Kvinnan återkallade senare 2017 års testamente genom att anteckna på en kopia av testamentet att det inte skulle gälla, kryssade över originalet och rev sönder båda handlingarna och kastade dem i en papperskorg. Frågan var om detta agerande innebar att kvinnan även återtog sin återkallelse av 2012 års testamente.

Hovrätten bedömde att kvinnans avsikt var att testamentet från 2012 åter skulle gälla när hon återkallade 2017 års testamente. Detta mot bakgrund bland annat av att hon låtit 2012 års testamente ligga kvar i bankfacket och kopior i sitt hem, att hon uttryckt att hon inte vill att hennes släktingar ska ärva henne och att det inte framgått något som tyder på att hon därefter skulle ändrat inställning. Trots att kvinnan inte gjort någon anteckning om att 2012 års testamente åter skulle gälla menade hovrätten att skälet till det kan vara att kvinnan inte ansåg att det behövdes då hon utgick från att 2012 års testamente skulle gälla.

Hovrätten menade alltså att kvinnan hade återtagit sin återkallelse av 2012 års testamente vilket innebar att testamentet från 2012 var gällande.

Tingsrätten hade i det överklagade avgörandet kommit till motsatt slut då den ansåg att det inte framgick av omständigheterna i målet att kvinnans syfte när hon återkallade 2017 års testamente var att återta sin återkallelse av 2012 års testamente. Tingsrätten hänvisade särskilt till ett tidigare avgörande där Högsta domstolen uttalat att stor försiktighet bör iakttas när det gäller att tillerkänna ett en gång återkallat förordnande ny giltighet.

Nyligen beslutade Högsta domstolen att meddela prövningstillstånd i det aktuella ärendet, vilket innebär att Högsta domstolen kommer att ta upp frågan till prövning. Det återstår alltså att se hur Högsta domstolen bedömer frågan och vad som blir det slutliga prejudikatet.

Sammanfattningsvis vill jag understryka vikten av att vara tydlig när du förordnar om din kvarlåtenskap så att det verkligen blir på det sätt du önskar. Vi hjälper gärna till vid frågor rörande testamenten och arv. Välkommen att kontakta oss!


Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh