28 februari 2013

Vårdnad och surrogatmoderskap

Idag, den 28 februari 2013, publicerar Smer (statens medicinsk-etiska råd) rapporten ”Assisterad befruktning – etiska aspekter”. I rapporten tar rådet ställning till ett flertal frågor bland annat; donation av befruktade ägg, surrogatmoderskap, ålder vid IVF och nedfrysning av ägg. Det finns anledning att anta att det så småningom kommer bli lagligt att använda sig av surrogatmoderskap i Sverige.

I dagsläget är det dock inte det, varför många ofrivilligt barnlösa par väljer att åka utomlands för att få ett barn med hjälp av en surrogatmoder.

När paret kommer hem till Sverige med barnet uppstår det ofta problem angående vårdnaden. I USA är det vanligt att paret sätts som vårdnadshavare på det amerikanska födelsebeviset varför många tror att detta räcker för att registreras som vårdnadshavare i Sverige. I Sverige är det dock så att den kvinna som fött ett barn anses som barnets moder. Detta får konsekvensen (om skatteverket inte godkänner det utländska födelsebeviset vid folkbokföringen) att surrogatmodern registreras som vårdnadshavare. Beslutet leder i sin tur till att barnet står utan en vårdnadshavare i Sverige. Den vårdnadshavare som finns i utlandet har ofta också avsagt sig allt ansvar för barnet.

En rad olika faktorer avgör hur svårt respektive lätt det blir att erhålla vårdnad om barnet i Sverige, – exempelvis om det är mannens spermier som använts. I sådana fall där faderns spermier använts registreras ofta mannen som fader till barnet men utan att få del i vårdnaden. Anledningen till att mannen endast registreras som fader men inte som vårdnadshavare är att om ett barns biologiska föräldrar är ogifta vid barnets födelse är modern ensam vårdnadshavare för barnet. Om föräldrarna har rätt att kontakta surrogatmodern finns en möjlighet för surrogatmodern och fadern att avtala om att fadern skall ha ensam vårdnad om barnet, varpå mamman i Sverige sedan får göra en närståendeadoption. Finns det inte möjlighet att kontakta surrogatmodern kan fadern ansöka om ensam vårdnad hos tingsrätten. Surrogatmodern företräds i sådana fall av en god man som tingsrätten utser.

Det är med andra ord en snårig skog att ta sig igenom, vilket kan kännas påfrestande med en nyfödd att ta hand om. Det kan därför vara skönt att få hjälp av en jurist i liknande situationer. Är man proaktiv och kontaktar en jurist redan innan barnet är fött kan man ofta även förbereda en del handlingar som underlättar vårdnadsförfarandet i Sverige.

Daniela Cocozza Panto


Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh