14 juli 2021

Vem ansvarar för utredningen av den utländska rätten?

Den internationella rättsordningen reglerar både frågan om vilket lands domstol som ska döma i ett mål och vilken lag som denna domstol ska tillämpa.

De kriterier som avgör domstol och lag skiljer sig åt vilket kan resultera i att en domstol behöver tillämpa utländsk lag. Det kan medföra vissa svårigheter då utländsk rätt ofta är på ett främmande språk och bygger på andra tolkningsmetoder än de som domstolen vanligtvis tillämpar. Det kan ibland vara svårt, om inte omöjligt, att införskaffa korrekt, aktuell och fullständig kunskap om den utländska rätten.

Om utländsk rätt ska tillämpas av svensk domstol ska domstolen såvitt möjligt tillämpa denna lojalt. Detta innebär att främmande rättsregler ska tolkas och tillämpas såsom de görs i sitt ursprungsland. En svensk domstol får alltså inte tolka och tillämpa utländsk rätt på ett svenskt vis. För att kunna tillämpa utländsk rätt lojalt så måste rättskällor, d.v.s. lagtext, praxis, förarbeten och juridisk litteratur, och tolkningsprinciper som gäller i ursprungslandet användas och respekteras. Svensk domstol ska vid tillämpningen av utländsk rätt i princip ha ambitionen att upprätthålla samma standard på kunskapen som vid tillämpningen av Sveriges egen lag. Men för att kunna göra det så måste ju domstolen och parterna ha klart för sig vad den utländska rätten innebär. Så vem ansvarar då för detta?

I svenskt rättegångsförfarande förutsätts att domstolarna känner till lagen. Svenska domare har alltså en skyldighet att ta reda på aktuella lagars innehåll. Denna skyldighet anses emellertid inte gälla i samma utsträckning när utländsk rätt aktualiseras. Det finns alltså ingen skyldighet för en domare att ha kunskap om innehållet i utländsk lag.

Istället så ansvarar parterna själva huvudsakligen för utredningen av denna. Parterna kan då t.ex. presentera översättningar av utländsk lagtext och prejudikat, utdrag ur litteratur och sakkunnigutlåtanden. Det finns dock ingen skyldighet för parterna att skaffa fram bevisning om innehållet av utländsk rätt och ibland krävs det därför att domstolen själv gör det. I vissa fall är det bara en fråga om lämplighet och vem som enklast kan genomföra utredningen – parterna eller domstolen.

Svaret på frågan om parterna eller domstolen ska ansvara för utredningen av utländsk rätt är därför, liksom mycket annat i juridiken, att det beror på omständigheterna i det särskilda fallet. För att försöka reda ut vad som gäller i just ditt ärende är du varmt välkommen att kontakta oss för att boka in en konsultation.

Filippa Pettersson

Juriststudent


Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh