15 december 2021

Vem betalar för rättegångskostnaderna i mål om vårdnad, boende och umgänge?

Konflikter om barn i frågor om vårdnad, boende och umgänge är i många fall påfrestande. Blir man som förälder dessutom stämd är det för många en självklarhet att gå i svaromål. Att anlita ett juridiskt ombud är då viktigt för att få hjälp i processen.

Domstolstvister om vårdnad, boende och umgänge kan i många fall bli långdragna och till följd härav också medföra höga kostnader. Huvudregeln i mål om vårdnad, boende och umgänge är att vardera parten står sina egna rättegångskostnader oavsett utgång i målet. För att få ekonomisk hjälp kan parterna vända sig till sin hemförsäkring för att ansöka om rättsskydd. Rättsskyddet innebär att man får hjälp att betala delar av kostnaden för det juridiska ombudet. Samtliga stora försäkringsbolag har dock en karensregel som innebär att det ska ha gått ett, ibland två år, sedan parterna separerade till det att tvisten uppstod eller att talan väckts i domstol. Eftersom konflikter om barn ofta uppkommer direkt i samband med en separation innebär det att det är många fall där rättsskyddet inte täcker kostnaderna.

Om hemförsäkringen inte bidrar till kostnaderna för ett juridiskt ombud finns möjlighet att ansöka om statlig rättshjälp. Kraven för att ha rätt till rättshjälp är att den sökande inte har en högre bruttolön än 260 000 kr per år. 15 000 kr får räknas av per barn och år från inkomsten, dock max 75 000 kr. Taket för den statliga rättshjälpen på 260 000 kr har varit detsamma sedan år 1999. Detta oaktat att den genomsnittliga årslönen har ökat kraftigt sedan dess.

Problemet med rådande läge är att många personer faller mellan stolarna och varken har rätt till rättsskydd eller till statlig rättshjälp. Trots en bra inkomst har många en hög levnadskostnad där det inte alltid finns utrymme för de kostnader som en domstolsprocess är förenlig med. Möjligheten att tillvarata sina intressen blir därför ojämn och den ekonomiska situationen hos parterna riskerar att få alltför stor betydelse i mål om vårdnad, boende och umgänge. I slutändan blir det en fråga om rättssäkerhet. Om den ekonomiskt svagare parten inte har möjlighet att tillvarata sina och barnens rättsliga intressen riskeras att beslut fattas som inte är i enlighet med vad som är barnens bästa.

En översyn av taket för den statliga rättshjälpen är absolut nödvändig för att säkerställa att utgången i mål om vårdnad, boende och umgänge fattas på ett rättssäkert sätt för barnen oberoende av parternas ekonomiska förutsättningar.

Felicia Ekblad
Uppsatspraktikant


Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh