23 februari 2024

Barns rätt till en trygg uppväxt måste stärkas

Det värsta tänkbara hände den åttaårige pojken Tintin som blev mördad av sin pappa förra året under ett obevakat umgänge. I en artikel i SvD skriver nio psykologer: ”I nuläget kan föräldrabalken tolkas så att förälderns rätt till sitt barn väger tyngre än barnets behov av en trygg uppväxt”.

Psykologer: Lagen måste sätta barnets trygghet främst | SvD Debatt

För alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. Hur ska då bedömningen av vad som verkligen är barnets bästa göras? I lagen anges det att följande två faktorer särskilt ska beaktas vid bedömningen:

1) risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och
2) barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

I september 2021 beslutade regeringen att regler i Föräldrabalken ska ses över; bland annat hur skyddet för barn kan stärkas vid fråga om umgänge med en förälder som har utövat våld. I utredningen Tryggare hem för barn, SOU 2022:71 föreslås en ändring av nuvarande paragraf gällande barnets bästa och de två faktorer som radats upp ovan. Förslaget innebär att paragrafen får ett tydligare fokus på risken att barnet far illa och att en helhetsbedömning måste göras av det enskilda barnets situation. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2024.

Om en situation avseende barnets bästa felbedöms kan det få långtgående och allvarliga konsekvenser. Bedömningen kan däremot vara komplex i vissa fall och det är därmed av stor vikt att bland annat bedömningskriterierna gällande barnets bästa förändras och förtydligas.

Vi måste se till att barn skyddas mot våld och får en trygg tillvaro och uppväxt.

Agnes Ahrent

Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh