1800x900px_agnes_ahrent_vers2

Agnes Ahrent

Jurist

Tjänstledig

Agnes är ombud i familjemål, medlare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Juristexamen 2021 vid Stockholms universitet och började strax därefter på Insulander Lindh.

Fördjupade kunskaper i familjerätt och brottmål. Examensarbete om jämkning av oskäliga avtalsvillkor och skillnaderna mellan familjerättsliga och förmögenhetsrättsliga avtal.

Inlägg av Agnes Ahrent

23 februari 2024

Barns rätt till en trygg uppväxt måste stärkas

Det värsta tänkbara hände den åttaårige pojken Tintin som blev mördad av sin pappa förra året under ett obevakat umgänge. I en artikel i SvD skriver nio psykologer: ”I nuläget kan föräldrabalken tolkas så att förälderns rätt till sitt barn väger tyngre än barnets behov av en trygg uppväxt”.

Agnes Ahrent
7 mars 2023

Försäkringsbolagens nya krav gällande rättsskydd motverkar samförståndslösningar utanför domstol i tvister rörande vårdnad, boende och umgänge

I samband med att de senaste lagändringarna i Föräldrabalken trädde i kraft i juli 2021 tillkom även lagen om informationssamtal som började gälla från den 1 januari 2022. Syftet med lagändringarna var bland annat att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadsprocessen, att skapa bättre förutsättningar för föräldrar att nå samförståndslösningar och att stärka skyddet för barn som riskerar att fara illa.

Agnes Ahrent
1 juni 2022

Kan en förälder gynna något av sina barn framför sina andra barn vid fördelning av arvet genom att i livstiden skänka bort gåvor till det barnet?

I svensk rätt finns det en stor testationsfrihet, vilket innebär att man som huvudregel har rätt att fördela sin kvarlåtenskap som man vill genom ett testamente. Det finns dock några undantagsregler som inskränker testationsfriheten och en av dessa är bröstarvingars rätt till laglott.

Agnes Ahrent
18 juni 2021

Särbo har inte rätt till anhörigersättning enligt Högsta domstolen

I februari i år slog Högsta domstolen fast att två personer som levde i ett parförhållande, men som bodde i varsitt hem, inte var att anse som ”särskilt närstående” enligt definitionen i skadeståndslagen.

Agnes Ahrent

Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh