Anna Hellron Wikström

Advokat, Delägare

Anna Hellron Wikström åtar sig uppdrag som

  • Målsägandebiträde
  • Särskild företrädare för barn
  • Offentlig försvarare
  • Medlare i familjemål och enligt föräldrabalken
  • Ombud i mål om barn (vårdnad, boende, umgänge)

Anna Hellron Wikström har stor processvana i domstol samt omfattande erfarenhet av att arbeta med barn och unga och personer som befinner sig i krissituationer. Anna har stor erfarenhet av parallella processer (brottmål/familjerätt).

Anna Hellron Wikström tog sin juristexamen vid Stockholms Universitet. Under studietiden fokuserade hon på straff- och processrätt, skrev sitt examensarbete om beviskrav under förundersökningen och arbetade på Anstalten Österåker.  Efter juristutbildningen i Sverige följde vidare studier i Boston, USA. Anna läste där, under åren 2000-2002, kurser i juridik samtidigt som hon arbetade som volontär på en telefonjour för personer som utsatts för våld i hemmet.

Därefter genomförde Anna sin tingsmeritering under två år vid Linköpings tingsrätt.

År 2005 anställdes Anna Hellron Wikström vid Advokatfirman Lena Feuk AB där hon arbetat med familjerätt och brottmål. Hon blev advokat år 2008 och arbetade på byrån till år 2012. Efter en tvåårig vistelse i Beijing, Kina är hon åter verksam i Sverige.  Anna Hellron Wikström är advokat sedan år 2008 och arbetar sedan februari 2016 på Insulander Lindh Advokatbyrå.

Anna Hellron Wikström har varit delaktig i Advokatsamfundets projekt “Advokat i framtiden”, som en av medlemmarna i rådet www.advokatsamfundet.se och har också föreläst för polis och andra yrkesgrupper om arbetet som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Hon har också föreläst under Advokatdagarna med ämnet ”Personer med psykisk ohälsa och intellektuell funktionsnedsättning – hur säkerställs deras rättigheter i processen?” Under en tid satt hon i styrelsen för en ideell, rikstäckande, tvärvetenskaplig intresseförening för yrkesverksamma som i sitt arbete möter sexuellt utsatta, förövare och/eller deras familjer.