Anna Hellron Wikström

Advokat, Delägare

Anna Hellron Wikström åtar sig uppdrag som

  • Ombud i mål om barn (vårdnad, boende, umgänge)
  • Medlare i familjemål och enligt föräldrabalken
  • Målsägandebiträde
  • Särskild företrädare för barn

Anna Hellron Wikström är särskilt inriktad på komplicerade vårdnadsmål, brottmål och medling och har mycket stor processvana i domstol. Anna har omfattande erfarenhet av parallella processer (brottmål/familjerätt) och av att arbeta med såväl barn och unga som vuxna som befinner sig i krissituationer.

Anna Hellron Wikström tog sin juristexamen vid Stockholms Universitet, inriktade sig på straff- och processrätt och arbetade under studierna på Anstalten Österåker. Efter juristutbildningen i Sverige följde vidare studier i Boston (USA) under två år och parallellt volontärarbete på en telefonjour för personer som utsatts för våld i hemmet.

Därefter följde tingsmeritering under två år vid Linköpings tingsrätt och fr.o.m. år 2005 anställning vid Advokatfirman Lena Feuk AB. Anna blev advokat år 2008 och arbetar sedan februari 2016 på Insulander Lindh Advokatbyrå där hon nu är delägare.

Anna Hellron Wikström har medlat i ett stort antal familjerättsliga ärenden och anlitas ofta av domstolen som medlare. Hon har genomgått en 50 timmar lång utbildning och träning i Cross Border Family Mediation genom organisationen MiKK e V i Berlin, Tyskland. Hon vidareutbildar sig löpande inom medling och är vice ordförande i Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering (SFM).

Anna Hellron Wikström har under åren varit, och är alltjämt, delaktig i olika projekt och samrådsgrupper inom Advokatsamfundet. Hon har också föreläst på Stockholms Universitet om familjerätt och för poliser, åklagare och andra yrkesgrupper om arbetet som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Anna har vid flera tillfällen föreläst under Advokatdagarna med ämnen som ”Personer med psykisk ohälsa och intellektuell funktionsnedsättning – hur säkerställs deras rättigheter i processen?”, ”Parallella Processer” och ”Arbetet som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn” och hon föreläser återkommande på BG Institute om barn i rättsprocessen och om uppdraget som målsägandebiträde. Under en tid satt hon i styrelsen för en ideell, rikstäckande, tvärvetenskaplig intresseförening för yrkesverksamma som i sitt arbete möter sexuellt utsatta, förövare och/eller deras familjer.