20 augusti 2021

Hur mycket ska man betala i underhållsbidrag till barn?

Som bekant ansvarar föräldrar för att försörja sina barn. När ett barn bor tillsammans med båda sina föräldrar står vanligtvis föräldrarna tillsammans för barnets kostnader.

Om barnet istället bor varaktigt tillsammans med endast den ena föräldern, är den andra föräldern skyldig att betala underhållsbidrag till barnet. Ekonomi kan vara ett lite känsligt område. Har föräldrarna nyligen separerat och håller på att genomföra bodelning sinsemellan, kan frågor kring ekonomi vara infekterade. För att minimera konfliktytor mellan föräldrarna är det bra att vara införstådd med vilka principer som gäller vid underhållsbidrag till barn.

När det föreligger skyldighet för en förälder att betala underhållsbidrag till sitt barn behöver man fastställa underhållsbidragets storlek. Utgångspunkten är att föräldrar är skyldiga att stå för barnets kostnader efter vad som är skäligt, med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Först och främst måste således barnets månatliga behov bestämmas, det vill säga vilka kostnader som är hänförliga till barnet varje månad. Barnets grundläggande behov av mat, kläder, förbrukningsvaror etc. varje månad fastställs vanligtvis genom att man använder etablerade schablonbelopp utifrån barnets ålder.

Schablonbeloppen är just schabloner och motsvarar inte nödvändigtvis just det individuella barnets behov. För vissa barn tillkommer kanske ytterligare kostnader varje månad, t ex kostnader för dyra mediciner eller fritidsintressen. Sådana individuella kostnader kan läggas till ovanpå schablonbeloppet. Man kan också helt enkelt utgå från det aktuella barnets faktiska kostnader varje månad.

Från barnets behov ska man sedan göra avdrag för sociala förmåner, såsom allmänt barnbidrag eller studiebidrag. När avdragen har gjorts och barnets behov per månad är fastställt, ska kostnaderna fördelas mellan föräldrarna efter vardera förälderns ekonomiska förmåga. Även den förälder som barnet varaktigt bor tillsammans med ska ju bidra till barnets kostnader. Beräkningen utgår från vardera förälderns inkomst efter skatt. Från nettoinkomsten får föräldern dra av ett belopp för egna levnadskostnader motsvarande 120 % av gällande prisbasbelopp samt göra avdrag för skälig boendekostnad. Det belopp som återstår för respektive förälder utgör förälderns överskott och kan användas till underhållsbidrag.

När stegen ovan har gjorts har man fått fram barnets behov, respektive förälders ekonomiska förmåga och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga får man fram genom att addera deras respektive överskott. Siffrorna matar man in i en särskild formel som räknar ut underhållsbidragets storlek för det aktuella barnet.

Föräldrar kan själva enas om underhållsbidragets storlek i ett avtal. För att avtalet ska kunna läggas till grund för verkställighet krävs att det är skriftligt och bevittnat av två personer. Har föräldrarna svårt att komma överens kan de delta i samarbetssamtal för att diskutera frågan om underhållsbidrag eller, i sista hand, vända sig till domstol för att få ett underhållsbidrag fastställt.

Det ska framhållas att det kan finnas ytterligare aspekter att ta hänsyn till vid beräkning av underhållsbidrag till barn, än de grundläggande utgångspunkter som här lyfts fram. Varje enskilt fall påverkas av de omständigheter och förutsättningar som föreligger i just det fallet. En fråga som ofta kommer upp gäller standardtillägg, när en förälder har en väldigt hög inkomst som även ska komma barnet tillgodo. Önskar du vår hjälp med att beräkna underhållsbidrag eller reda ut vad som gäller i din situation, är du varmt välkommen att kontakta oss.

Lovisa Enander

Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh