23 augusti 2022

Ombildning av lägenhet i bodelning mellan sambor – kommande avgörande från HD

För de som levt i ett samboförhållande gäller andra regler kring bodelning än för de som levt i ett äktenskap. En stor skillnad mellan reglerna är omfattningen av vilka tillgångar som ska ingå i bodelningen.

För de som levt i ett samboförhållande gäller andra regler kring bodelning än för de som levt i ett äktenskap. En stor skillnad mellan reglerna är omfattningen av vilka tillgångar som ska ingå i bodelningen. Vid bodelning mellan sambor ska endast gemensam bostad och bohag ingå i bodelningen, om bostaden och bohaget har förvärvats för gemensam användning (s k samboegendom). Sådan egendom som någon av parterna innehar före ett samboförhållande inleds, som alltså har införskaffats utan tanke på samboförhållandet, ska inte bli föremål för bodelning.

I våras avgjorde hovrätten för västra Sverige ett mål gällande huruvida en bostadslägenhet skulle ingå i bodelningen mellan sambor. Det särskilda med lägenheten i målet var att den ursprungligen upplåtits med hyresrätt, men sedan ombildats till bostadsrätt under samboförhållandets gång. Kvinnan i förhållandet flyttade in i lägenheten innan parterna blev sambor. Fem år senare flyttade mannen in och parterna inledde ett samboförhållande. Året därpå ombildades hyresrätten till bostadsrätt och kvinnan köpte lägenheten från bostadsrättsföreningen. Drygt tio år senare upphörde samboförhållandet. Under hela samboförhållandet, både före och efter ombildningen, hade mannen varje månad betalat en summa pengar till kvinnan avseende kostnader för del av hyra, el och mat. Det fanns inget samboavtal.

I bodelningen uppstod tvist mellan parterna i frågan om lägenheten skulle anses utgöra samboegendom (vilket mannen hävdade), och således ingå i bodelningen, eller inte (vilket kvinnan hävdade). För att kunna avgöra frågan behöver man komma fram till huruvida ombildningen av lägenheten från hyresrätt till bostadsrätt ska ses som ett nytt förvärv eller inte. Innebar köpet av bostadsrätten ett nytt förvärv för gemensam användning, ska lägenheten utgöra samboegendom.

Efter att bodelningsförrättaren fattat beslut till mannens fördel hamnade målet i tingsrätten, som lyfte fram att det i den juridiska litteraturen framförts argument för en slutsats i båda riktningarna. De som anser att ombildningen ska ses som ett nytt förvärv, menar att ombildningen kan ses som en investering i en ny ekonomisk tillgång, eftersom hyresrätten upphör. Den uppfattningen är enligt dessa författare även i samklang med sambolagens syfte – att sambor ska dela på de ekonomiska värden som de byggt upp under samboförhållandet i form av bostad och bohag. De som menar att ombildningen inte ska ses som ett nytt förvärv, lyfter i stället fram att det trots förändring av upplåtelseform är fråga om samma bostad. De menar även att egendom som redan används av sambor, inte kan förvärvas för gemensam användning och bli samboegendom.

Tingsrätten gav kvinnan rätt och landade (med hänvisning till praxis som behandlat närliggande frågor) i att en bostad som ena sambon bor i redan innan samboförhållandet inleddes, som huvudregel inte kan anses förvärvad för gemensam användning. När det gäller argument som tar sikte på det rättvisa i att sambor delar på värdeutvecklingen av viss egendom, betonade tingsrätten att det är en grundläggande skillnad mellan äktenskap och samboförhållanden – sambolagens regler blir tillämpliga utan någon direkt viljeförklaring från parterna i ett samboförhållande. Sambor som vill ha en mer lika fördelning av tillgångar än vad sambolagen medger, kan åstadkomma detta genom samboavtal eller samägande, och på så sätt nå fram till mer äktenskapslika förhållanden.

Hovrätten nådde samma slutsats som tingsrätten, och ansåg därtill att det skulle innebära en alltför extensiv tolkning av sambolagens förvärvsbegrepp, om en ombildning av hyresrätt till bostadsrätt skulle klassificeras som ett förvärv.

I hovrätten fanns dock en skiljaktig mening som tvärtemot majoriteten ansåg att lägenheten skulle ingå i bodelningen. Sista ordet är heller inte sagt. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i målet och en spännande dom är snart att vänta.

Lovisa Enander

Inlägg av Lovisa Enander

13 september 2023

Vi söker uppsatspraktikanter

Vill du göra uppsatspraktik på en av Sveriges främsta humanjuridiska advokatbyråer? Vi söker uppsatspraktikanter som är intresserade av familjerätt, internationell privaträtt och brottmål. Som uppsatspraktikant hos oss får du hjälpa våra advokater och jurister att upprätta handlingar, göra rättsutredningar, följa med på förhandlingar samt biträda med administrativa uppgifter m.m.

Nelly Hedberg
18 september 2023

Barnsamtal

Vi som arbetar här på byrån träffar och samtalar ibland med barn. Det kan bli aktuellt när vi medlar mellan barnets föräldrar, antingen på uppdrag av domstol eller för att föräldrarna vänt sig till oss privat för att få hjälp med att lösa en tvist om sina barn.

Lovisa Enander
20 augusti 2021

Hur mycket ska man betala i underhållsbidrag till barn?

Som bekant ansvarar föräldrar för att försörja sina barn. När ett barn bor tillsammans med båda sina föräldrar står vanligtvis föräldrarna tillsammans för barnets kostnader.

Lovisa Enander
26 augusti 2020

Medling vid internationella bortföranden och kvarhållanden av barn

Vi lever minst sagt i en globaliserad värld och möjligheten att röra sig relativt fritt i världen medför att människor i allt högre grad skapar relationer och bildar familj med individer från andra länder. Det är till exempel inte särskilt ovanligt att barn idag har föräldrar från olika länder, vilket på många sätt berikar livet för barnet.

Lovisa Enander

Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh