24 november 2023

Har en boutredningsman möjlighet att under ärendets gång ta ställning i vissa delfrågor

Frågan i rubriken har under många år varit en tvistefråga hos oss advokater och jurister men ett nytt avgörande i Högsta Domstolen ger oss nu viss vägledning i hur långt våra befogenheter som boutredningsman sträcker sig. Frågan som avgjordes i Högsta Domstolen där dom meddelades den 23 oktober 2023 handlar om ifall en boutredningsman ska entledigas från sitt uppdrag, bland annat mot den bakgrunden att hen redan under pågående boutredning tagit ställning till en fråga som är tvistig mellan dödsbodelägarna.

Först lite bakgrund:

Ett uppdrag som boutredningsman är oftast ett förordnande från domstol där en advokat eller en jurist, på ansökan från någon av dödsbodelägarna, förordnas till att företräda dödsboet.

Normalt sett anses dödsboförvaltning i första hand vara en gemensam angelägenhet för dödsbodelägarna men om en dödsbodelägare begär det ska dock rätten förordna att egendomen i dödsboet ska avträdas till förvaltning av en boutredningsman och utse en sådan.

En boutredningsman har rätt att utföra alla uppgifter som är behövliga för boets utredning och företräder dödsboet mot tredje man. En boutredningsman ska opartiskt utreda, förvalta och förbereda boet för arvskifte. Uppdraget ska utföras på ett effektivt och ekonomiskt sett med inriktning på en snabb avveckling av boet med hänsyn tagen till såväl dödsbodelägares, borgenärers och andra rättsägares intressen. Om boutredningsmannens uppdrag avser ett dödsbo som föranleder bodelning eller efterarv är han eller hon utan särskilt förordnande även bodelningsförrättare.

Det är snarare regel än undantag att det finns olika uppfattningar bland dödsbodelägarna om hur egendomen ska förvaltas, värderas och fördelas. Således är uppdraget att avveckla ett dödsbo en uppgift som måste anpassas till omständigheterna och boutredningsmannen har därför ett betydande utrymme att självständigt bestämma om utredningen och förvaltningen av boet så länge förfarandet är förenligt med uppdragets övergripande syfte.

Frågor som är av betydelse för bodelning och arvskifte kan uppkomma under alla stadier av förvaltningen. Om dödsbodelägarna under processens gång inte kan enas i en samförståndslösning avgör oftast boutredningsmannen samtliga tvistiga frågor i ett beslut som sedan en missnöjd dödsbodelägare kan klandra och få prövad i domstol.

Vissa frågor kan dock ha sådan betydelse för den fortsatta utredningen och förvaltningen av boet att det är nödvändigt eller till och med lämpligt att boutredningsmannen tar ställning redan under pågående boutredning. I dessa fall måste boutredningsmannen göra en helhetsbedömning och väga behovet av ett ställningstagande mot risken för att uppfattas som partisk eller att motsättningarna mellan dödsbodelägarna ökar.

När det gäller entledigande av en boutredningsman ska denne entledigas om han eller hon inte är lämplig för uppdraget, har agerat vårdslöst eller agerar uppenbart partiskt.

Dock ska inte enbart den omständigheten att boutredningsmannen har tagit ställning i en fråga som har betydelse för kommande skifte, och som är till nackdel för en eller flera dödsbodelägare, i sig medföra att han eller hon är olämplig för uppdraget.

Högsta Domstolens bedömning i detta fall

Högsta Domstolen fastslår att boutredningsmannen tagit ställning i en tvistig fråga som har betydelse för fördelningen av dödsboets tillgångar. De anför vidare att inget annat framkommit än att sakliga skäl har lagts till grund för ställningstagandet och hen har givit dödsbodelägarna möjlighet att lämna synpunkter på bedömningen. Enligt Högsta Domstolen har det inte framkommit att hen genom ställningstagandet eller i samband med det skulle ha agerat på ett sätt som medför att hens lämplighet för uppdraget kan ifrågasättas. Det finns inte stöd för att hen – med ett objektivt betraktelsesätt – skulle ha agerat partiskt till förmån för någon av dödsbodelägarna. Inte heller det som i övrigt anförts ger enligt Högsta Domstolen anledning att ifrågasätta hens lämplighet varför yrkandet om entledigande av boutredningsmannen avslås.

Reflektion

Högsta Domstolens avgörande innebär att man som boutredningsman har möjlighet att agera något mer auktoritärt och självsvåldigt så länge som man är noga med att bibehålla sin opartiskhet. Detta kan verka vara ett litet steg men Högsta Domstolens beslut kan ha stor praktisk betydelse när det gäller att föra dessa dödsboärenden framåt mot avslut.

Joakim Lyckman

Inlägg av Joakim Lyckman

25 januari 2023

En enda mening kan ha stor betydelse

Det händer ganska ofta att vi får frågan om vi har en mall till ett avtal som vi kan skicka över till en blivande klient som sedan vill upprätta avtalet själv. Vi säger nej till detta då vi i så fall indirekt givit klienten ett godkännande att upprätta avtal i linje med mallen utan att vi har koll på och ge råd om hur det slutliga avtalet upprättas samt vilka juridiska konsekvenser deras slutliga skrivelse de facto får.

Joakim Lyckman
1 december 2021

Varför behöver jag upprätta ett testamente?

Det är inte ovanligt att jag får frågan ”inte behöver väl vi upprätta något testamente, det regleras väl ändå enligt lag?” Ofta handlar det då om makar med endast gemensamma barn i en familj där det inte finns några motsättningar.

Joakim Lyckman
28 november 2020

Pacta sunt servanda = sant?

Att arbeta som jurist eller advokat innebär att man kan vara verksam inom många olika områden av vitt skilda karaktärer. Alldeles oavsett vilket område vi alla juristutbildade valt att ägna vår huvudsakliga arbetstid till vågar jag påstå att alla är bekanta med uttrycket Pacta sunt servanda.

Joakim Lyckman
6 mars 2020

Tips vid testamentsskrivande utifrån erfarenhet att arbeta med välgörenhets-organisationer

Att arbeta som advokat eller jurist på en familjerättslig advokatbyrå innebär allt som oftast att företräda en privatperson eller ett företag gentemot en motpart där det många gånger finns stora motsättningar mellan parterna.

Joakim Lyckman
placeholder
4 december 2018

Advokatens roll

För er som inte arbetar som advokater kan jag berätta att något av det första man lär sig i detta yrke är att sätta sin klient främst, att vara lojal mot sin klient samt att inte bryta sin tystnadsplikt. Klienten ska kunna lita på att det som sägs mellan honom/henne och mig stannar där. Det finns visserligen några undantag till denna regel såsom att vi exempelvis inte får ljuga, men lojalitets- och tystnadsplikten är två fundamentala grundpelare i vårt yrkesutövande.

Joakim Lyckman
placeholder
4 april 2017

Vad innebär det att klientens intressen sätts främst?

När du utbildas till jurist och sedermera arbetar som advokat på en advokatbyrå uppfostras du till ett tankesätt att alltid sätta klientens intressen främst ur ett juridiskt perspektiv som inte alltid behöver överensstämma med hur man ser på det ur moralisk synvinkel.

Joakim Lyckman
placeholder
2 februari 2015

Viktigt att se över ditt testamente

Snart är det viktigare än någonsin att du upprättar eller ser över ditt tidigare upprättade testamente.

Joakim Lyckman
placeholder
30 juni 2014

Tänk efter före

Tänk om alla kunde ha som rättesnöre att tänka efter före då skulle vi ha mycket färre uppslitande arvstvister.

Joakim Lyckman
placeholder
16 juli 2013

Kan man minska sina barns rätt till arv genom kapitalförsäkring?

Tänk om det vore så att alla familjer hela tiden lever i harmoni och inga konflikter uppstår. Att när ens föräldrar gått bort fördelas arvet i sämja mellan barnen och att allt sker rättvist och utan bråk. I en sådan värld skulle knappt vi jurister behövas och för den delen inte heller en hel del andra yrkesgrupper.

Joakim Lyckman
placeholder
24 oktober 2012

Kanske är medling den bästa lösningen för oss

Ni kanske minns filmen "Kramer mot Kramer" från 1979 med Dustin Hoffman och Meryl Streep i huvudrollerna. Filmen handlar om en skilsmässa och en vårdnadstvist som avgörs i domstol. Makarna slåss med ganska smutsiga medel med hjälp av sina advokater till dess att de inser att de dels inte mår bra av detta själva men framförallt att deras son inte mår bra av att märka hur föräldrarna bråkar.

Joakim Lyckman
placeholder
16 april 2012

Varför behöver jag upprätta testamente?

När jag träffar klienter brukar jag börja med att fråga om de vet vem som ärver tillgångarna den dagen de går bort.

Joakim Lyckman

Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh