1 december 2021

Varför behöver jag upprätta ett testamente?

Det är inte ovanligt att jag får frågan ”inte behöver väl vi upprätta något testamente, det regleras väl ändå enligt lag?” Ofta handlar det då om makar med endast gemensamma barn i en familj där det inte finns några motsättningar.

De har visserligen rätt i att det finns regler i Ärvdabalken som talar om vilka som ska ärva om det inte finns något testamente men även i ovan beskriven standardsituation finns det anledning att upprätta ett testamente, huvudsakligen för att skydda sina bröstarvingar.

Om vi utgår ifrån vad lagen stipulerar i ovan nämnd situation utan att det upprättats något testamente och också utgår ifrån att båda föräldrarna går bort före sina barn kommer vid den först avlidne makens frånfälle den efterlevande maken ärva den först avlidne med så kallad fri förfoganderätt. När även den efterlevande maken går bort kommer då befintliga tillgångar fördelas till lika del mellan barnen som då får ut både sitt mors- och farsarv. Detta är förmodligen precis vad de önskat.

Vill de däremot skydda sina barn genom att göra arvet efter dem till så kallad enskild egendom så måste det skrivas ett testamente.

Enskild egendom innebär att barnen, som vid båda föräldrarnas frånfälle rent statistiskt är över 50 år gamla, inte behöver dela med sig av arvet från sina föräldrar till sin respektive vid en eventuell skilsmässa.

När dessa makar insett att det kanske ändå är bra att de upprättar ett testamente så kan de även passa på att skriva in ytterligare punkter i testamentet som inte regleras i lag. Kanske vill de att vart och ett av barnbarnen ska erhålla en summa pengar (ett så kallat legat) och kanske vill de även skipa rättvisa mellan sina barn då ett av barnen erhållit större penninggåvor från sina föräldrar än övriga barn. Således finns det all anledning för personer även i ovan nämnd situation att upprätta ett testamente.

Sen har vi de alltmer vanliga familjerna där båda makarna har varit gifta sedan tidigare och har både barn från tidigare förhållande och gemensamma barn. Här behöver det med största sannolikhet upprättas testamente om det ska bli så som man önskar.

Syftet med att upprätta ett testamente är enligt min mening att på ett tydligt sätt uttrycka sin vilja i skrift för att undvika att det uppstår motsättningar mellan arvingarna. Tyvärr har jag under mina yrkesverksamma år alltför många gånger sett testamenten som till sin lydelse skapar fler frågetecken än utropstecken varför mitt absoluta råd är att låta en advokat eller jurist på advokatbyrå som är verksam inom familjerätt upprätta testamentet. Det är heller ingen nackdel att denne även har erfarenhet av att arbeta med dödsbon vari ingår att verkställa den avlidnes vilja.

Välkomna till oss om ni vill ha vår hjälp att upprätta testamente.

Joakim Lyckman

Inlägg av Joakim Lyckman

24 november 2023

Har en boutredningsman möjlighet att under ärendets gång ta ställning i vissa delfrågor

Frågan i rubriken har under många år varit en tvistefråga hos oss advokater och jurister men ett nytt avgörande i Högsta Domstolen ger oss nu viss vägledning i hur långt våra befogenheter som boutredningsman sträcker sig. Frågan som avgjordes i Högsta Domstolen där dom meddelades den 23 oktober 2023 handlar om ifall en boutredningsman ska entledigas från sitt uppdrag, bland annat mot den bakgrunden att hen redan under pågående boutredning tagit ställning till en fråga som är tvistig mellan dödsbodelägarna.

Joakim Lyckman
25 januari 2023

En enda mening kan ha stor betydelse

Det händer ganska ofta att vi får frågan om vi har en mall till ett avtal som vi kan skicka över till en blivande klient som sedan vill upprätta avtalet själv. Vi säger nej till detta då vi i så fall indirekt givit klienten ett godkännande att upprätta avtal i linje med mallen utan att vi har koll på och ge råd om hur det slutliga avtalet upprättas samt vilka juridiska konsekvenser deras slutliga skrivelse de facto får.

Joakim Lyckman
28 november 2020

Pacta sunt servanda = sant?

Att arbeta som jurist eller advokat innebär att man kan vara verksam inom många olika områden av vitt skilda karaktärer. Alldeles oavsett vilket område vi alla juristutbildade valt att ägna vår huvudsakliga arbetstid till vågar jag påstå att alla är bekanta med uttrycket Pacta sunt servanda.

Joakim Lyckman
6 mars 2020

Tips vid testamentsskrivande utifrån erfarenhet att arbeta med välgörenhets-organisationer

Att arbeta som advokat eller jurist på en familjerättslig advokatbyrå innebär allt som oftast att företräda en privatperson eller ett företag gentemot en motpart där det många gånger finns stora motsättningar mellan parterna.

Joakim Lyckman
placeholder
4 december 2018

Advokatens roll

För er som inte arbetar som advokater kan jag berätta att något av det första man lär sig i detta yrke är att sätta sin klient främst, att vara lojal mot sin klient samt att inte bryta sin tystnadsplikt. Klienten ska kunna lita på att det som sägs mellan honom/henne och mig stannar där. Det finns visserligen några undantag till denna regel såsom att vi exempelvis inte får ljuga, men lojalitets- och tystnadsplikten är två fundamentala grundpelare i vårt yrkesutövande.

Joakim Lyckman
placeholder
4 april 2017

Vad innebär det att klientens intressen sätts främst?

När du utbildas till jurist och sedermera arbetar som advokat på en advokatbyrå uppfostras du till ett tankesätt att alltid sätta klientens intressen främst ur ett juridiskt perspektiv som inte alltid behöver överensstämma med hur man ser på det ur moralisk synvinkel.

Joakim Lyckman
placeholder
2 februari 2015

Viktigt att se över ditt testamente

Snart är det viktigare än någonsin att du upprättar eller ser över ditt tidigare upprättade testamente.

Joakim Lyckman
placeholder
30 juni 2014

Tänk efter före

Tänk om alla kunde ha som rättesnöre att tänka efter före då skulle vi ha mycket färre uppslitande arvstvister.

Joakim Lyckman
placeholder
16 juli 2013

Kan man minska sina barns rätt till arv genom kapitalförsäkring?

Tänk om det vore så att alla familjer hela tiden lever i harmoni och inga konflikter uppstår. Att när ens föräldrar gått bort fördelas arvet i sämja mellan barnen och att allt sker rättvist och utan bråk. I en sådan värld skulle knappt vi jurister behövas och för den delen inte heller en hel del andra yrkesgrupper.

Joakim Lyckman
placeholder
24 oktober 2012

Kanske är medling den bästa lösningen för oss

Ni kanske minns filmen "Kramer mot Kramer" från 1979 med Dustin Hoffman och Meryl Streep i huvudrollerna. Filmen handlar om en skilsmässa och en vårdnadstvist som avgörs i domstol. Makarna slåss med ganska smutsiga medel med hjälp av sina advokater till dess att de inser att de dels inte mår bra av detta själva men framförallt att deras son inte mår bra av att märka hur föräldrarna bråkar.

Joakim Lyckman
placeholder
16 april 2012

Varför behöver jag upprätta testamente?

När jag träffar klienter brukar jag börja med att fråga om de vet vem som ärver tillgångarna den dagen de går bort.

Joakim Lyckman

Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh