16 april 2012

Varför behöver jag upprätta testamente?

När jag träffar klienter brukar jag börja med att fråga om de vet vem som ärver tillgångarna den dagen de går bort.

En del vet precis vad som händer och vill undvika att arvet fördelas enligt lag. Flera klienter har hört uttrycket “enskild egendom” och undrar om de måste skriva ett testamente för att tillgångarna ska bli barnens enskilda. Gifta makar undrar om de måste skriva ett testamente för att få sitta i så kallat “orubbat bo” och sambor med eller utan barn undrar vad de måste skriva för att skydda, dels varandra och dels barnen. Att dagens normalfamilj i många fall består av barn från tidigare förhållanden tillsammans med gemensamma barn komplicerar situationen ytterligare då lagen har olika regler för så kallade “särkullbarn” och gemensamma barn.

Jag upplever det som väldigt vanligt att föräldrar, och för den delen också mor- och farföräldrar, anser att barnen/barnbarnen i deras ögon inte är mogna att förvalta ett stort kapital vid 18 års ålder och undrar om man på något sätt kan skjuta myndighetsåldern framåt i tiden.

Andra är oroliga över vad som ska hända med släktgården/sommarstället ifall barnen inte kommer överens. Kanske vill de att något av syskonen ska ha förtur till att köpa ut landstället. Inte sällan träffar jag klienter som inte efterlämnar andra arvingar än Allmänna Arvsfonden. Många av dessa vill styra sina tillgångar till något helt annat. Kanske räcker pengarna till att bilda en stiftelse eller en minnesfond. Andra, med en sjukdomshistoria i släkten vill styra sina pengar till forskning inom just detta specifika område.

I alla ovanstående situationer bör testamente upprättas. Egendom blir inte “enskild” om man inte uttryckligen skrivit det. Så kallade “särkullbarn” får ut hela sitt arv före sin styvmor/styvfar om inte testamente upprättats. Att sambor inte ärver varandra enligt lag gör det nödvändigt att upprätta ett testamente för att åtminstone skydda den gemensamma bostaden. Vill man skjuta på myndighetsåldern behöver testamente upprättas och vill man att en symbolisk summa pengar eller en tavla skall tillfalla den gode vännen måste testamente upprättas.

För den stora gruppen gifta makar med både gemensamma barn och barn från tidigare förhållanden finns ofta medvetenheten att någon handling bör upprättas men inte alltid förmågan att bedöma effekten av den upprättade handlingen.

Ett testamente är färskvara. I takt med att åren går kan verkligheten förändras vilket gör att ett testamente som upprättats bör ses över med jämna mellanrum. Att man upprättat ett testamente innebär inte att det inte får ändras. Så länge man lever och är “vid sina sinnens fulla bruk” kan man ändra sitt testamente.

Bryr du dig om vad som händer med dina tillgångar den dagen då du dör bör du upprätta ett testamente. Det finns inga krav på att testamenten upprättas av jurist men det är enligt min uppfattning en absolut rekommendation att konsultera en jurist, om inte annat för att få bekräftelse på att man tänkt rätt.

Joakim Lyckman

Inlägg av Joakim Lyckman

24 november 2023

Har en boutredningsman möjlighet att under ärendets gång ta ställning i vissa delfrågor

Frågan i rubriken har under många år varit en tvistefråga hos oss advokater och jurister men ett nytt avgörande i Högsta Domstolen ger oss nu viss vägledning i hur långt våra befogenheter som boutredningsman sträcker sig. Frågan som avgjordes i Högsta Domstolen där dom meddelades den 23 oktober 2023 handlar om ifall en boutredningsman ska entledigas från sitt uppdrag, bland annat mot den bakgrunden att hen redan under pågående boutredning tagit ställning till en fråga som är tvistig mellan dödsbodelägarna.

Joakim Lyckman
25 januari 2023

En enda mening kan ha stor betydelse

Det händer ganska ofta att vi får frågan om vi har en mall till ett avtal som vi kan skicka över till en blivande klient som sedan vill upprätta avtalet själv. Vi säger nej till detta då vi i så fall indirekt givit klienten ett godkännande att upprätta avtal i linje med mallen utan att vi har koll på och ge råd om hur det slutliga avtalet upprättas samt vilka juridiska konsekvenser deras slutliga skrivelse de facto får.

Joakim Lyckman
1 december 2021

Varför behöver jag upprätta ett testamente?

Det är inte ovanligt att jag får frågan ”inte behöver väl vi upprätta något testamente, det regleras väl ändå enligt lag?” Ofta handlar det då om makar med endast gemensamma barn i en familj där det inte finns några motsättningar.

Joakim Lyckman
28 november 2020

Pacta sunt servanda = sant?

Att arbeta som jurist eller advokat innebär att man kan vara verksam inom många olika områden av vitt skilda karaktärer. Alldeles oavsett vilket område vi alla juristutbildade valt att ägna vår huvudsakliga arbetstid till vågar jag påstå att alla är bekanta med uttrycket Pacta sunt servanda.

Joakim Lyckman
6 mars 2020

Tips vid testamentsskrivande utifrån erfarenhet att arbeta med välgörenhets-organisationer

Att arbeta som advokat eller jurist på en familjerättslig advokatbyrå innebär allt som oftast att företräda en privatperson eller ett företag gentemot en motpart där det många gånger finns stora motsättningar mellan parterna.

Joakim Lyckman
placeholder
4 december 2018

Advokatens roll

För er som inte arbetar som advokater kan jag berätta att något av det första man lär sig i detta yrke är att sätta sin klient främst, att vara lojal mot sin klient samt att inte bryta sin tystnadsplikt. Klienten ska kunna lita på att det som sägs mellan honom/henne och mig stannar där. Det finns visserligen några undantag till denna regel såsom att vi exempelvis inte får ljuga, men lojalitets- och tystnadsplikten är två fundamentala grundpelare i vårt yrkesutövande.

Joakim Lyckman
placeholder
4 april 2017

Vad innebär det att klientens intressen sätts främst?

När du utbildas till jurist och sedermera arbetar som advokat på en advokatbyrå uppfostras du till ett tankesätt att alltid sätta klientens intressen främst ur ett juridiskt perspektiv som inte alltid behöver överensstämma med hur man ser på det ur moralisk synvinkel.

Joakim Lyckman
placeholder
2 februari 2015

Viktigt att se över ditt testamente

Snart är det viktigare än någonsin att du upprättar eller ser över ditt tidigare upprättade testamente.

Joakim Lyckman
placeholder
30 juni 2014

Tänk efter före

Tänk om alla kunde ha som rättesnöre att tänka efter före då skulle vi ha mycket färre uppslitande arvstvister.

Joakim Lyckman
placeholder
16 juli 2013

Kan man minska sina barns rätt till arv genom kapitalförsäkring?

Tänk om det vore så att alla familjer hela tiden lever i harmoni och inga konflikter uppstår. Att när ens föräldrar gått bort fördelas arvet i sämja mellan barnen och att allt sker rättvist och utan bråk. I en sådan värld skulle knappt vi jurister behövas och för den delen inte heller en hel del andra yrkesgrupper.

Joakim Lyckman
placeholder
24 oktober 2012

Kanske är medling den bästa lösningen för oss

Ni kanske minns filmen "Kramer mot Kramer" från 1979 med Dustin Hoffman och Meryl Streep i huvudrollerna. Filmen handlar om en skilsmässa och en vårdnadstvist som avgörs i domstol. Makarna slåss med ganska smutsiga medel med hjälp av sina advokater till dess att de inser att de dels inte mår bra av detta själva men framförallt att deras son inte mår bra av att märka hur föräldrarna bråkar.

Joakim Lyckman

Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh