6 mars 2020

Tips vid testamentsskrivande utifrån erfarenhet att arbeta med välgörenhets-organisationer

Att arbeta som advokat eller jurist på en familjerättslig advokatbyrå innebär allt som oftast att företräda en privatperson eller ett företag gentemot en motpart där det många gånger finns stora motsättningar mellan parterna.

Insulander Lindh Advokatbyrå har dock, genom undertecknad, sedan 2012 haft förmånen att företräda organisationen Läkare Utan Gränser i de ärenden där organisationen i en avlidens testamente utsetts till legatarie eller universell testamentstagare. I detta arbete har man även mycket kontakter och nära samarbete med många andra stora och små välgörenhetsorganisationer. Arbetet med att företräda en välgörenhetsorganisation skiljer sig till stora delar mot vårt andra dagliga arbete och jag tänkte lyfta fram några punkter som är viktiga att beakta när man ska upprätta ett testamente helt eller delvis till förmån för en välgörenhetsorganisation:

1. Goodwill
I stort sett samtliga välgörenhetsorganisationers arbete finansieras genom donationer från privatpersoner eller företag. Det är då viktigt att behålla sitt goda anseende. Ett gott anseende tar många år att bygga upp men tar kort tid att rasera om man agerar okänsligt. Det gäller att å ena sidan beakta och försvara den avlidnes uttryckta vilja vilket är prioriterat, men även att å andra sidan vara lyhörd och pragmatisk när det handlar om att finna lösningar i ett arvskifte mellan flera delägare. Inte sällan har den avlidne själv upprättat sitt testamente varvid en tolkning av vad den avlidne faktiskt ville måste göras. Vad menas till exempel med skälig ersättning när testator skrivit i sitt testamente ”min väninna Karin Andersson ska handha avvecklingen av allt mitt lösöre för vilket hon ska erhålla skälig ersättning” eller vad ska betraktas som en minnessak om testator i sitt testamente skriver ”mina tre bästa väninnor ska äga rätt att erhålla varsin minnessak ur mitt dödsbo”. Här får en helhetsbedömning göras från fall till fall och det har även arbetats fram viss praxis.
För att undvika att välgörenhetsorganisationen hamnar i en tvist rörande tolkning av testamentet eftersträvas tydlighet. Skriv gärna en extra mening i testamentet som förklarar vad som menas med skälig ersättning eller minnessak.

2. Skattefrihet
Läkare Utan Gränser är, liksom de flesta större välgörenhetsorganisationer, skattebefriade från kapitalvinstskatt. När det handlar om att verkställa ett testamente där en skattebefriad välgörenhetsorganisation är delägare i dödsboet, är det betydelsefullt att föra en dialog med handläggaren av dödsboet för att säkerställa att egendom med latent skatt såsom värdepapper, fastigheter och bostadsrättslägenheter i möjligaste mån skiftas till välgörenhetsorganisationen istället för att säljas i dödsboets namn. Här kan även nämnas att välgörenhetsorganisationer inte kan ta över så kallade ISK.

3. Upprätta testamenten
Inte sällan hamnar vi även i situationer där testamenten ska upprättas till förmån för både privatpersoner och välgörenhetsorganisationer. Vid upprättande av testamentet bör man förtydliga om man vill att organisationens skattefrihet endast ska komma organisationen till del. För den händelse man inte anger detta tydligt har det i ett avgörande från Högsta domstolen från år 2015 fastslagits att hänsyn ska tas till den nettosumma efter skatt som varje universell arvinge erhåller. Är man inte tydlig i skrivelsen kan det innebära att en privatperson indirekt får ta del av organisationens skattefrihet.
Avslutningsvis kan nämnas att det är inspirerande att företräda en välgörenhetsorganisation. Hur oense de fysiska delägarna än är sinsemellan brukar de dock vara överens om att tillgångar som tillfaller organisationen tjänar ett gott syfte.

Joakim Lyckman

Inlägg av Joakim Lyckman

24 november 2023

Har en boutredningsman möjlighet att under ärendets gång ta ställning i vissa delfrågor

Frågan i rubriken har under många år varit en tvistefråga hos oss advokater och jurister men ett nytt avgörande i Högsta Domstolen ger oss nu viss vägledning i hur långt våra befogenheter som boutredningsman sträcker sig. Frågan som avgjordes i Högsta Domstolen där dom meddelades den 23 oktober 2023 handlar om ifall en boutredningsman ska entledigas från sitt uppdrag, bland annat mot den bakgrunden att hen redan under pågående boutredning tagit ställning till en fråga som är tvistig mellan dödsbodelägarna.

Joakim Lyckman
25 januari 2023

En enda mening kan ha stor betydelse

Det händer ganska ofta att vi får frågan om vi har en mall till ett avtal som vi kan skicka över till en blivande klient som sedan vill upprätta avtalet själv. Vi säger nej till detta då vi i så fall indirekt givit klienten ett godkännande att upprätta avtal i linje med mallen utan att vi har koll på och ge råd om hur det slutliga avtalet upprättas samt vilka juridiska konsekvenser deras slutliga skrivelse de facto får.

Joakim Lyckman
1 december 2021

Varför behöver jag upprätta ett testamente?

Det är inte ovanligt att jag får frågan ”inte behöver väl vi upprätta något testamente, det regleras väl ändå enligt lag?” Ofta handlar det då om makar med endast gemensamma barn i en familj där det inte finns några motsättningar.

Joakim Lyckman
28 november 2020

Pacta sunt servanda = sant?

Att arbeta som jurist eller advokat innebär att man kan vara verksam inom många olika områden av vitt skilda karaktärer. Alldeles oavsett vilket område vi alla juristutbildade valt att ägna vår huvudsakliga arbetstid till vågar jag påstå att alla är bekanta med uttrycket Pacta sunt servanda.

Joakim Lyckman
placeholder
4 december 2018

Advokatens roll

För er som inte arbetar som advokater kan jag berätta att något av det första man lär sig i detta yrke är att sätta sin klient främst, att vara lojal mot sin klient samt att inte bryta sin tystnadsplikt. Klienten ska kunna lita på att det som sägs mellan honom/henne och mig stannar där. Det finns visserligen några undantag till denna regel såsom att vi exempelvis inte får ljuga, men lojalitets- och tystnadsplikten är två fundamentala grundpelare i vårt yrkesutövande.

Joakim Lyckman
placeholder
4 april 2017

Vad innebär det att klientens intressen sätts främst?

När du utbildas till jurist och sedermera arbetar som advokat på en advokatbyrå uppfostras du till ett tankesätt att alltid sätta klientens intressen främst ur ett juridiskt perspektiv som inte alltid behöver överensstämma med hur man ser på det ur moralisk synvinkel.

Joakim Lyckman
placeholder
2 februari 2015

Viktigt att se över ditt testamente

Snart är det viktigare än någonsin att du upprättar eller ser över ditt tidigare upprättade testamente.

Joakim Lyckman
placeholder
30 juni 2014

Tänk efter före

Tänk om alla kunde ha som rättesnöre att tänka efter före då skulle vi ha mycket färre uppslitande arvstvister.

Joakim Lyckman
placeholder
16 juli 2013

Kan man minska sina barns rätt till arv genom kapitalförsäkring?

Tänk om det vore så att alla familjer hela tiden lever i harmoni och inga konflikter uppstår. Att när ens föräldrar gått bort fördelas arvet i sämja mellan barnen och att allt sker rättvist och utan bråk. I en sådan värld skulle knappt vi jurister behövas och för den delen inte heller en hel del andra yrkesgrupper.

Joakim Lyckman
placeholder
24 oktober 2012

Kanske är medling den bästa lösningen för oss

Ni kanske minns filmen "Kramer mot Kramer" från 1979 med Dustin Hoffman och Meryl Streep i huvudrollerna. Filmen handlar om en skilsmässa och en vårdnadstvist som avgörs i domstol. Makarna slåss med ganska smutsiga medel med hjälp av sina advokater till dess att de inser att de dels inte mår bra av detta själva men framförallt att deras son inte mår bra av att märka hur föräldrarna bråkar.

Joakim Lyckman
placeholder
16 april 2012

Varför behöver jag upprätta testamente?

När jag träffar klienter brukar jag börja med att fråga om de vet vem som ärver tillgångarna den dagen de går bort.

Joakim Lyckman

Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh