7 april 2013

Advokatens skyldigheter

Vad kan du förvänta dig av en advokat? Advokatyrket är en rolig och omväxlande utmaning! Vi träffar många olika typer av människor, i olika livssituationer och med vitt skilda förutsättningar. Samtidigt ställs vi advokater inför olika juridiska, moraliska, etiska problem!

Det är inte alltid helt enkelt att veta hur man bör agera i en given situation. Som hjälp har vi de vägledande regler om god advokatsed som Advokatsamfundet tillhandahåller, bestämmelser i Rättegångsbalken och erfarna kollegor som vi kan konsultera och rådgöra med.

Advokatens roll och främsta skyldigheter

En advokat skall utöva sin verksamhet med integritet och på ett sätt som främjar det goda rättssamhället. En advokat skall uppträda sakligt och korrekt samt så att förtroendet för advokatkåren upprätthålls.

En advokat får inte främja orätt. (Det bör dock observeras att advokaten inte har någon skyldighet att aktivt försöka få fram sanningen!)

En advokat skall i sin verksamhet redbart och nitiskt utföra de uppdrag som anförtrotts advokaten och iaktta god advokatsed.

En advokat är skyldig att förtiga vad han eller hon får kännedom om i sin yrkesutövning när god advokatsed kräver detta.

Först och främst kommer klienten

En advokats främsta plikt är att visa trohet och lojalitet mot klienten! Advokaten får inte låta sitt handlande påverkas av tanke på egna fördelar eller obehag eller av hänsyn till andra ovidkommande omständigheter. Advokaten får aldrig gå mot klientens uttryckliga vilja.

Vad innebär detta egentligen?

Om en klient kommer och berättar något för sin advokat i förtroende, måste klienten kunna lita på att advokaten inte för uppgifterna vidare. Ofta är det inga bekymmer. Många av de uppgifter vi får från klienter är sådana som ska tas upp i en pågående rättstvist. Det kan vara omständigheter som är till klientens fördel, som motsäger uppgifter som en motpart anfört eller som förklarar varför klienten agerat på ett visst sätt.

Men vissa uppgifter från klienten ska inte föras vidare, t ex uppgifter som saknar relevans i rättstvisten eller som inte gynnar klientens sak.

Var går då gränsen mellan att visa trohet och lojalitet mot klienten och att inte främja orätt?

Om klient erkänner ett brott för sin advokat, men inte vill erkänna inför domstol.

Om man som advokat är övertygad om att klienten inte talar sanning med följden att en oskyldig blir anklagad.

I dessa situationer kan advokaten inte företräda klienten och måste då frånträda sitt uppdrag! Detta får dock inte ske genom att advokaten avslöjar vad klienten anförtrott oss. Istället får vi ange andra skäl. Så istället för att säga att vi inte längre kan företräda klienten då klienten är skyldig, men inte vill stå för detta, eller att vi misstänker att klienten ljuger, får vi kanske ange att klienten och man själv inte är överens om hur man ska driva rättssaken, eller att det nödvändiga förtroendet mellan klienten och advokaten saknas.

Förhållandet till motparten

En bra och professionell advokat utmärker sig ofta genom sitt sätt att hantera förhållandet till motparten och motpartsombudet. Det kan t ex gälla att inte svartmåla motparten i onödan, att undvika personangrepp och att inte ta upp omständigheter som saknar relevans för den rättsliga prövningen som domstolen ska göra. Sådana ageranden medför dessutom ofta att rättstvisten fördjupas, vilket sällan ligger i klientens intresse. Istället handlar det om att hålla rättstvisten på en anständig nivå, vilket är särskilt viktigt när man arbetar med familjerätt och barnmål.

Dock går alltid klientens intressen före motpartens.

Förhållandet till domstolar och myndigheter

En advokat skall verka för att domstolens förelägganden följs och att förfrågningar från domstolen besvaras utan dröjsmål. Tidigare krav på att advokaten skyndsamt ska svara domstolen har dock tagits bort, eftersom ”skyndsamhet” ibland kan anses strida mot klientintresset.

Även här visas på så sätt att klientens intressen alltid går främst!

Eftersom rättens föreläggande riktas mot parten, ligger det inte alltid i advokatens hand att se till att ett föreläggande eller en förfrågan följs eller besvaras utan dröjsmål. Advokaten skall dock verka för att så sker genom att göra vad som kan anses åligga honom eller henne för att efterkomma rättens föreläggande.

Advokaten är skyldig att vara väl förberedd vid domstolsförhandlingar, att inte medvetet vänta med att åberopa vittnen eller annan bevisning för att vinna överraskningsfördelar (om det inte kan anses befogat), att inte i onödan försena rättsprocessen, t ex genom att ange långvariga förhinder att närvara vid förhandling i förhalningssyfte, etc.

Även om advokaten har att i huvudsak ta tillvara klientens intressen under rättegången, finns också en skyldighet att beakta det allmännas intresse av en snabb, effektiv och kvalitativ insats från advokatens sida.

Slutsats

Slutsatsen är att klientens intressen i princip alltid kommer först; före motpartens, före domstolens och före advokatens egna intressen!

Alexandra Lyckman

Inlägg av Alexandra Lyckman

20 oktober 2023

Förenklad och billigare bodelningsprocess

”Det är för krångligt och för dyrt att ta ut skilsmässa” löd rubriken på DN Debatt i början av året. Artikelförfattarna Malin Bergman och Charlotte Ljung efterfrågade en översyn av bodelningsprocessen, såväl avseende hur lång tid den får ta och hur mycket den får kosta.

Alexandra Lyckman
10 oktober 2022

Barns rätt till olika föräldraskap och målet att inte tvista om barn i domstol

Ämnet föräldraskap och barns rättigheter är ständigt aktuellt och mycket har hänt under de senaste decennierna. Barns rättigheter har stärkts. Barnkonventionen och modern lagstiftning har förändrat hur vi ser på barns rätt att komma till tals och få information.

Alexandra Lyckman
25 oktober 2021

Barnets vilja kontra föräldrarnas samförstånd

I en familj finns det ofta många olika viljor. Hur dessa olika viljor ska beaktas är en intressant fråga. Barn ses idag som autonoma individer och rättighetsbärare. De har rätt att komma till tals i frågor som rör dom själva. Tanken är god och grundläggande. Men det har väckt en praktisk fundering hos mig som medlare.

Alexandra Lyckman
4 november 2020

Mindre konflikt och lägre kostnader – vi har receptet

Vi är humanjurister, intresserade av människor, relationer, människoöden. Vi tolererar inte orättvisa och lidande. Vi värnar de svaga och utsatta. Vi månar om barn, barns rättigheter och barns välmående.

Alexandra Lyckman
25 november 2019

Målsägandebiträde och särskild företrädare

Barn som utsatts för brott kan företrädas av egna ombud som antingen utses till målsägandebiträde eller till särskild företrädare. På Advokatdagarna som hölls i oktober 2019 fick vi, Anna Hellron Wikström och undertecknad, möjlighet att hålla ett seminarium om dessa typer av uppdrag och vad som skiljer dom åt. Här kommer en kort sammanfattning.

Alexandra Lyckman
placeholder
25 september 2018

Barns mående när föräldrar tvistar

I juni i år deltog min kollega Mia och jag i en vidareutbildning i Budapest för medlare i internationella vårdnadstvister. Det är alltid givande att träffa andra praktiserande jurister och medlare. Man lär sig mycket om vilka likheter och olikheter som finns i olika länder och kulturer. Tvista om barn gör man i de flesta.

Alexandra Lyckman
placeholder
14 december 2017

Framtidsfullmakter

Många har funderingar vad som händer om man blir sjuk och inte längre kan se efter sina rättsaffärer. Man vill i så fall gärna anförtro någon närstående att se efter ens angelägenheter. Den 1 juli 2017 trädde en lag om framtidsfullmakter ikraft. Efterfrågad av klienter, ifrågasatt av kollegor. Några kollegor har till och med bestämt sig för att inte medverka till att upprätta framtidsfullmakter.

Alexandra Lyckman
placeholder
19 december 2016

Gemensam vårdnad innebär inte att barnen bor lika mycket hos båda föräldrarna

Många föräldrar blandar ihop växelvist boende med gemensam vårdnad. I detta blogginlägg förklarar vi skillnaden och vad respektive innebär.

Alexandra Lyckman
placeholder
11 april 2016

Vårdnadsutredningen – hur går den till egentligen?

För ett tag sedan fick jag möjlighet att få lyssna på vår tidigare kollega Kajsa Laxhammar, som numera arbetar hos Socialstyrelsen. Hon berättade vilka föreskrifter det finns gällande vårdnadsutredningen.

Alexandra Lyckman
placeholder
18 mars 2015

Varför ska det behöva bli så in i helskotta dyrt med boutredningar och bodelningar?!

När dödsbodelägare inte kan komma överens om hur arvet ska skiftas, eller när f d makar eller sambor inte kan komma överens om bodelningen, kan en advokat förordnas till boutredningsman respektive bodelningsförrättare av tingsrätten.

Alexandra Lyckman
9 oktober 2014

Iakttagelser från family court i New York

Hej! Från New York! Efter en ordentlig säkerhetskontroll fick vi veta att många olika slags ärenden med anknytning till familjen hanteras i family court. Förutom vanliga vårdnads- och umgängesärenden även omhändertagande av barn, kontaktförbud, familjevåld mm.

Alexandra Lyckman
placeholder
1 augusti 2014

Det bästa sättet att lösa internationella vårdnadstvister!

Maj 2014 deltog Alexandra Lyckman i Lepca-konferensen i Haag för advokater som arbetar med barnbortförandeärenden. Lepca står för Lawyers in Europe on Parental Child Abduction. Det var den första konferensen i sitt slag, men inte bara europeiska advokater deltog.

Alexandra Lyckman
placeholder
15 november 2013

Underhåll till barn och f d maka när man bor i olika länder

Det blir allt vanligare med internationella familjesammansättningar. Om relationen avslutas uppkommer ofta frågor om underhåll till barn och f d maka.

Alexandra Lyckman
placeholder
10 augusti 2012

Rättshjälp

Har man inte råd att själv betala advokatarvodet är man beroende av en rättsskyddsförsäkring eller att staten beviljar rättshjälp. Men endast om man har en mycket begränsad ekonomi kan man räkna med ekonomiskt stöd från staten.

Alexandra Lyckman
placeholder
7 februari 2012

Att tvista om barn

Belönar rättssystemet fel förälder?

Alexandra Lyckman
placeholder
17 april 2010

Förvärrar advokater konflikter?

DN skriver i en artikel 2013-04-11 om att advokater anklagas för att förstärka konflikten mellan föräldrar som strider om sina barn - för att kunna debitera mer. Både domare och advokater uttalar i artikeln att detta är ett problem.

Alexandra Lyckman

Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh