4 november 2020

Mindre konflikt och lägre kostnader – vi har receptet

Vi är humanjurister, intresserade av människor, relationer, människoöden. Vi tolererar inte orättvisa och lidande. Vi värnar de svaga och utsatta. Vi månar om barn, barns rättigheter och barns välmående.

Det innebär att vi bland annat företräder föräldrar i tvister om barn, tvister som rör vårdnad, boende och umgänge. Tvister som är påfrestande och långdragna. Tvister som går ut på att företräda våra klienter, en av föräldrarna, på allra bästa sätt. Lyftra fram deras styrkor och rätt. Vilket betyder att man ibland måste belysa den andra förälderns tillkortakommanden, svagheter och olämplighet. På andra sidan står en kollega mot motsatt uppdrag – att lyfta fram sin klients styrkor och rätt och min klients tillkortakommanden och svagheter. Att detta ofta leder till en djupare konflikt är oundvikligt.

Samtidigt finns det en tredje part med i ekvationen, barnet.

Det inbjuder till att sjunga med lite extra i Coldplays “Clocks” när frågan ställs “Am I a part of the cure or am I part of the disease?” För jag vet detta:

Barn far illa av tvister i domstol
”Forskning visar att långvariga och djupa föräldrakonflikter innebär stora påfrestningar för barn och att konflikterna är en bidragande orsak till att barn utvecklar en egen problematik.”
https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2017/nr-6-2017-argang-83/barn-far-illa-av-tvister-i-domstol/

Bris årsrapport


Topp 5 vanligaste kontaktorsakerna till Bris 2019

1. Psykisk ohälsa

2. Familj och familjekonflikter

https://www.bris.se/om-bris/press-och-opinion/pressmeddelanden/bris-slapper-ny-arsrapport/

Och nu till dom goda nyheterna…

2014 gick jag utbildningen för medlare, The MiKK Cross-border Family Mediation (CBFM) Training, i Berlin. Efter det har vi på vår advokatbyrå börjat medla med starkt avtryck i den medlingsmodell och metod som MiKK lär ut, co-mediation. Det var för sex år sedan. Flera av mina kollegor har genomgått samma utbildning. Över hundra medlaruppdrag har vi haft, till övervägande del på uppdrag av tingsrätter som förordnat oss som medlare. Sällan mår vi så bra på byrån som när vi lyckats hjälpa föräldrar att komma till en överenskommelse som innebär att tvisten i domstolen kan avslutas. Ofta har vi pratat kommunikation, tittat på barnperspektiv, hittat praktiska lösningar och gett tips om konkreta verktyg. I drygt 2/3 av medlingarna kommer föräldrarna överens helt eller delvis. I mer än hälften av fallen kan processen i tingsrätten avslutas efter medlingen.

Vi får som sagt den övervägande delen av våra uppdrag från domstolarna. Men det finns inget som hindrar föräldrar att anlita medlare direkt, istället för att ta det via tingsrätten. Föräldrarna behöver då inte stämma varandra eller träffas i tingsrätten.

Skillnaden är att när medlingen förordnas av domstolen, betalar domstolen medlarkostnaderna. Anlitar föräldrar medlare på eget initiativ, måste de betala själva.

Låt oss titta på vad det kostar

Att anlita en advokat i en vårdnads-, boende-, umgängestvist är inte gratis. Hör man till de allt färre personer som är berättigade till rättshjälp, betalar man endast en mindre del av kostnaden. Rättshjälp kan endast erhållas om man inte har en rättsskyddsförsäkring som kan utnyttjas. Försäkringsbolagens rättsskyddsförsäkring har en karenstid om vanligtvis ett år från separationen eller skilsmässan. Det innebär att många föräldrar som hamnar i en konflikt om barnen varken är berättigade till rättshjälp (pga att man har en årsinkomst över 260 000 kr) eller till rättsskydd (för att konflikten om barnen uppkommit inom karenstiden.) I så fall måste man själv stå för hela advokatkostnaden.

När vi har uppdrag som ombud i vårdnadstvister kan våra kostnadsräkningar för en tvist i tingsrätten (ibland med fortsättning i hovrätten) uppgå till flera hundratusen kronor i vissa fall. De flesta ärenden hamnar på drygt 100 000 kr. Det är kostnaden för en av parterna.

Har tvisten uppkommit efter karenstiden, dvs efter 1 år från separationen, kan man ofta nyttja rättsskyddet i sin hemförsäkring. Rättsskyddet täcker en del av rättegångskostnaderna, vanligtvis 75-80% av timkostnadsnormen, vilket innebär att klienten betalar 20-25% samt mellanskillnaden mellan timkostnadsnormen upp till advokatens ordinarie timarvode. Timkostnadsnormen är timersättning motsvarande rättshjälpstaxan. Advokatens ordinarie timarvode är ofta högre. Så även om man har en rättsskyddsförsäkring så kanske den bara betalar runt 50% av advokatkostnaden och klienten betalar själv resten.

Kostnaderna för en medling hos oss, med två medlare, har de senaste åren legat någonstans mellan 28 290 – 76 735 kr, med en genomsnittskostnad på 42 000 kr. Det är den kostnaden som gäller för båda parterna tillsammans.

Det behöver inte bli dyrare att välja medling istället för domstolstvist!

Alexandra Lyckman

Inlägg av Alexandra Lyckman

20 oktober 2023

Förenklad och billigare bodelningsprocess

”Det är för krångligt och för dyrt att ta ut skilsmässa” löd rubriken på DN Debatt i början av året. Artikelförfattarna Malin Bergman och Charlotte Ljung efterfrågade en översyn av bodelningsprocessen, såväl avseende hur lång tid den får ta och hur mycket den får kosta.

Alexandra Lyckman
10 oktober 2022

Barns rätt till olika föräldraskap och målet att inte tvista om barn i domstol

Ämnet föräldraskap och barns rättigheter är ständigt aktuellt och mycket har hänt under de senaste decennierna. Barns rättigheter har stärkts. Barnkonventionen och modern lagstiftning har förändrat hur vi ser på barns rätt att komma till tals och få information.

Alexandra Lyckman
25 oktober 2021

Barnets vilja kontra föräldrarnas samförstånd

I en familj finns det ofta många olika viljor. Hur dessa olika viljor ska beaktas är en intressant fråga. Barn ses idag som autonoma individer och rättighetsbärare. De har rätt att komma till tals i frågor som rör dom själva. Tanken är god och grundläggande. Men det har väckt en praktisk fundering hos mig som medlare.

Alexandra Lyckman
25 november 2019

Målsägandebiträde och särskild företrädare

Barn som utsatts för brott kan företrädas av egna ombud som antingen utses till målsägandebiträde eller till särskild företrädare. På Advokatdagarna som hölls i oktober 2019 fick vi, Anna Hellron Wikström och undertecknad, möjlighet att hålla ett seminarium om dessa typer av uppdrag och vad som skiljer dom åt. Här kommer en kort sammanfattning.

Alexandra Lyckman
placeholder
25 september 2018

Barns mående när föräldrar tvistar

I juni i år deltog min kollega Mia och jag i en vidareutbildning i Budapest för medlare i internationella vårdnadstvister. Det är alltid givande att träffa andra praktiserande jurister och medlare. Man lär sig mycket om vilka likheter och olikheter som finns i olika länder och kulturer. Tvista om barn gör man i de flesta.

Alexandra Lyckman
placeholder
14 december 2017

Framtidsfullmakter

Många har funderingar vad som händer om man blir sjuk och inte längre kan se efter sina rättsaffärer. Man vill i så fall gärna anförtro någon närstående att se efter ens angelägenheter. Den 1 juli 2017 trädde en lag om framtidsfullmakter ikraft. Efterfrågad av klienter, ifrågasatt av kollegor. Några kollegor har till och med bestämt sig för att inte medverka till att upprätta framtidsfullmakter.

Alexandra Lyckman
placeholder
19 december 2016

Gemensam vårdnad innebär inte att barnen bor lika mycket hos båda föräldrarna

Många föräldrar blandar ihop växelvist boende med gemensam vårdnad. I detta blogginlägg förklarar vi skillnaden och vad respektive innebär.

Alexandra Lyckman
placeholder
11 april 2016

Vårdnadsutredningen – hur går den till egentligen?

För ett tag sedan fick jag möjlighet att få lyssna på vår tidigare kollega Kajsa Laxhammar, som numera arbetar hos Socialstyrelsen. Hon berättade vilka föreskrifter det finns gällande vårdnadsutredningen.

Alexandra Lyckman
placeholder
18 mars 2015

Varför ska det behöva bli så in i helskotta dyrt med boutredningar och bodelningar?!

När dödsbodelägare inte kan komma överens om hur arvet ska skiftas, eller när f d makar eller sambor inte kan komma överens om bodelningen, kan en advokat förordnas till boutredningsman respektive bodelningsförrättare av tingsrätten.

Alexandra Lyckman
9 oktober 2014

Iakttagelser från family court i New York

Hej! Från New York! Efter en ordentlig säkerhetskontroll fick vi veta att många olika slags ärenden med anknytning till familjen hanteras i family court. Förutom vanliga vårdnads- och umgängesärenden även omhändertagande av barn, kontaktförbud, familjevåld mm.

Alexandra Lyckman
placeholder
1 augusti 2014

Det bästa sättet att lösa internationella vårdnadstvister!

Maj 2014 deltog Alexandra Lyckman i Lepca-konferensen i Haag för advokater som arbetar med barnbortförandeärenden. Lepca står för Lawyers in Europe on Parental Child Abduction. Det var den första konferensen i sitt slag, men inte bara europeiska advokater deltog.

Alexandra Lyckman
placeholder
15 november 2013

Underhåll till barn och f d maka när man bor i olika länder

Det blir allt vanligare med internationella familjesammansättningar. Om relationen avslutas uppkommer ofta frågor om underhåll till barn och f d maka.

Alexandra Lyckman
placeholder
7 april 2013

Advokatens skyldigheter

Vad kan du förvänta dig av en advokat? Advokatyrket är en rolig och omväxlande utmaning! Vi träffar många olika typer av människor, i olika livssituationer och med vitt skilda förutsättningar. Samtidigt ställs vi advokater inför olika juridiska, moraliska, etiska problem!

Alexandra Lyckman
placeholder
10 augusti 2012

Rättshjälp

Har man inte råd att själv betala advokatarvodet är man beroende av en rättsskyddsförsäkring eller att staten beviljar rättshjälp. Men endast om man har en mycket begränsad ekonomi kan man räkna med ekonomiskt stöd från staten.

Alexandra Lyckman
placeholder
7 februari 2012

Att tvista om barn

Belönar rättssystemet fel förälder?

Alexandra Lyckman
placeholder
17 april 2010

Förvärrar advokater konflikter?

DN skriver i en artikel 2013-04-11 om att advokater anklagas för att förstärka konflikten mellan föräldrar som strider om sina barn - för att kunna debitera mer. Både domare och advokater uttalar i artikeln att detta är ett problem.

Alexandra Lyckman

Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh